اثر حفاظتی میوه چیکوManilkara zapotilla) بر روی آسیب بافت بیضه در موش تیمار شده با کادمیوم

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران

چکیده

کادمیوم به دلیل خصوصیاتی از قبیل پایداری و تجمع پذیری در محیط زیست خطرناک است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر حفاظتی میوه چیکوبر روی آسیب بافت بیضه موش تیمار شده با کادمیوممی­باشد. این مطالعه تجربی بر روی 42 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد.حیوانات به 7 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای معمولی دریافت کردند. به گروه شاهد1 مقدار 2/0 میلی­لیتر آب مقطر تزریق شد. به گروه شاهد 2،2/0 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن کادمیوم تزریق گردید. به گروه شاهد 3  فقط مقدار متوسط عصاره چیکو یعنی100 میلی­گرم بر کیلوگرم تزریق شد. به گروه­های تجربی 1، 2 و 3 در روز اول آزمایش،2/0 میلی­گرم بر کیلوگرم کادمیوم تزریق شد و سپس به مدت 14 روز نیز به ترتیب مقادیر 50، 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره آبی چیکو تزریق گردید. پس از 14 روز از قلب حیوانات خون گیری شد و میزان  سرمی هورمون های تستوسترون، دی هیدرواپی آندروسترون (DHEALHو FSH مورد بررسی قرار گرفت. دادههای آماری توسط آزمون ANOVAو دانکن در سطح معناداری 05/0  p توسط نرم افزار SPSSنسخه15 تعیین گردید. میانگین هورمون تستسترون در گروه شاهد کادمیوم در مقایسه با گروه­های کنترل و تجربی افزایش معنی داری داشت (05/0>p ). میانگین تغییرات غلظت دی هیدرواپی آندروسترون (DHEA)در گروه­های شاهد 3 و تجربی 1 و 2 نسبت به سایر گروه ها افزایش معنی داری درسطح (05/0>p) داشته است. هورمون­های LHو FSHدر گروه شاهد 2 کاهش معنی­دار و در گروه های تجربی نسبت به شاهد2 افزایش معنی­داری داشت(05/0>p). این مطالعه نشان داد که عصاره میوه چیکومی­تواند اثرات تخریبی ناشی از کادمیوم را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Protective Effect of Chieko Fruiton the Damage of Testes Tissue in Rats Treated with Cadmium

چکیده [English]

Cadmium is dangerous due to  the  properties  such  as  persistence  and accumulation in the environment. The aim of this study is of the protective effect of chieko fruiton the damage of testes tissue in rats treated with cadmium. This experimental study was performed on 42 adult maleWistar rats. The rats were divided in to 7 groups. The control group received food and water. Sham1 group wereinjected with 0.2 ml distilled water. Sham2 group was injected with 0.2 mg/Kg B.W.Cadmium. Sham3 group wereinjected with 100 mg/Kg B.W. chieko extract. The experimentalgroups1, 2 and 3 in the first day of testing, 0.2 mg / Kg B.W. Also cadmium(0.2 mg/Kg B.W.) and50, 100 and 200mg / Kg B.W. chieko extractwas injected to the experimental 1, 2 and 3 groupsrespectively. After 14 days, the mice hearts were bled and the serumlevelsof their sex hormone were examined.Data was collected by using SPSS software and by one-way variance analytical tests (ANOVA) in significance P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chieko fruit
  • Cadmium
  • Testosterone
  • DHEA
  • LH
  • FSH