تاثیر هورمون­های تستوسترون و PMSGبر کشت اندام بیضه موش­های نر نابالغ نژادNMRI

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اسپرمسازی شامل مراحل پیچیده ودقیق تمایز سلولی درپستانداران است، که درسن بلوغ آغازشده و درطول زندگی تولیدمثلی ادامه می ­یابد که درنتیجة آن سلولهای بنیادی،تقسیم شده وحاصل تقسیمات میوزی،اسپرماتیدهای هاپلوئیدی است که دربیضه و اپی­دیدیم تغییرات اساس یروی آنها صورت گرفته تا اسپرمی باعملکرد کامل ایجادشودتمامی این مراحل همزمان به طور کامل صورت می­گیرد، بطوری که درشرایط پاتولوژیک، کوچکترین اختلال می ­تواند سبب ناباروری شود. شروع وبقای اسپرمسازیازلحاظ هورمونی توسط FSH وتستوسترونتنظیم می­ گردد.برخی محققین براین عقیده اند که تستوسترون هورمون اصلی تنظیم کننده اسپرمیوژنزدرپستانداران بوده وFSH نقش جزئی دارد.PMSGعملکردی مشابه با FSHدارد.از این رو در این طرح اثرات هورمون­های جنسیPMSG  و تستوسترون بر بافت بیضه و اثرات آن بر اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات in vitroدر سه گروه مختلف شامل کنترل و دوگروه تجربی بر روی موش­های نر نابالغ نژاد NMRIانجام شد و مدت زمان انجام کشت اندام 4 هفته در نظر گرفته شد. پس از گذشت این زمان انجام مطالعات بافت شناسی و میکروسکوپی صورت گرفت. نتایج حاکی از افزایش معنی دار در تعداد سلولهای اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم در گروه تجربی 2 و کاهش اسپرماتوگونی Aو سلول های سرتولی می باشد. این نتایج نشان می‌دهند که کشت بافت بیضه‌، مدل تجربی مفیدی برای مطالعه مکانیسم‌های تنظیمی تکثیر سلولی اسپرماتوگونی، میتواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Testosteroneand PMSG Hormones on Organ Culture of Immature Testis of NMRI Mice

چکیده [English]

Spermatogenesis that including complicated and precise process of cell differentiation in mammals ,begins in early adulthood and continues throughout the life of reproduction , which resulted in dividing of  fundamental cells , and result of dividing meiosis ,are haploid spermatids that basically have been chenged in their testicular and epididym because of creating high performance sperm.All of stages of spermatogenesis occur simultaneously, as in pathological conditions, the smallest disruption can lead to infertility.Beginning in terms of survival and spermatogenesis by FSH and testosterone hormones are regulated. Some researchers believe that the testosteronehormone is the main hormone for regulating of spermiogenesis and FSH has a minor role. PMSG has the similar performance to FSH. in this project we will consider the effects of sex hormones PMSG and testosterone on testicular tissue and spermatogenesis. IN VITRO experiments was done in three different groups including a controlt and two experimental groups on the immature male mice that were NMRI descent and duration of tissue culture was considered 4weeks.after passing specified time and doing histology and microscopy studying, Results: the results indicated meaningful increase in number of spermatosist, spermatid, sperm and decrease in A spermatogonia Certoli cells. Conclusion:These results indicate that testicular tissue culture can be a useful experimental model for studying the regulatory mechanisms of proliferation of spermatogonia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spermatogenesis
  • Testicular tissue
  • Testosterone
  • PMSG