هیستومورفولوژی و هیستوشیمی قسمت رأسی کلیه در میش ماهی خلیج فارسArgyrosomus hololepidotus

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

خانواده شوریده ماهیان و گونه میش ماهی Argyrosomus hololepidotusبه جهت داشتن پروتئین زیاد و با ارزش، یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می­باشد. بافت­های لنفاوی از مهمترین بافت­های بدن ماهیان می باشندکه شناسایی آنها در وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان­های آنها، بافت خون­ساز وجود ندارد و لذا خون­سازی به طور عمده در طحال و کلیه آنها انجام می­شود. در این پژوهش تعداد 6 قطعه میش ماهی از سواحل خلیج فارس تهیه گردید. از اندام پرونفروز نمونه­هایی به ضخامت حداکثر 5 میلی­متر تهیه و در فرمالین بافر 10 درصد فیکس شدند.سپسبرش­هایی به ضخامت 6-5 میکرون آماده گردیده وپس از رنگ آمیزیHandE، ساختار کپسول و بافت پارانشیم پرونفروز مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت.جهت تأیید نتایج و یافته­های این رنگ آمیزی، از رنگ آمیزی­ اختصاصی نقره نیز استفاده ­گردید.نتایج میکروسکوپیک نشان داد که ساختار بافتی رأس کلیه میش ماهی شاملبافت خونساز، بافت لنفوئیدی و لوله­های کلیوی است. بافت لنفوئیدی رأس کلیه هم دارای داربستی از بافت همبند رتیکولر و پارانشیمی از سلولهای لنفوسیتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histomorphology and Histochemical Study of Pronephrosis inArgyrosomus hololepidotus in Persian Gulf

چکیده [English]

Argyrosomidae family and the species Argyrosomus hololepidotus due to high valued protein are among the most valuable aquatics in the Persian Gulf, Oman Sea and the coasts of Khuzestan. Lymphoid tissues are of the most important tissues in fish which their identification is important in health and disease states. Unlike mammals, fish lack lymph node and also there is not hematopoietic tissue in their bone marrows, and so mainly Hematopoiesis is done in their spleen and kidney. In this study, 6 pieces of Argyrosomus hololepidotus were provided from the Persian Gulf. Some samples from the spleen up to 5mm thickness were prepared and fixed in 10% buffered formalin. Then tissue sections were prepared in 5-6 μ and after HandE staining, the structures of the capsule and parenchyma of pronephrose were studied histologically. In order to confirm the results and findings of this staining, silver staining was also used. Microscopic results showed that tissue structure of Argyrosomus hololepidotuspronephrose was consisted of hematopoietic tissue, lymphoid tissues and kidney tubules. Pronephrose lymphoid tissues are also consisted of reticular supportive tissue and lymphocytic parenchyma cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argyrosomus hololepidotus
  • histochemistry
  • Pronephrose