ارزیابی کیفیت و بیان ژن­های اختصاصی تروفواکتودرمی Cdx2و Eomesدر بلاستوسیست­های سوراخ شده به کمک ریزسوزن، پیش از انجماد شیشه ­ای

نویسندگان

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری (NIGEB)، تهران، ایران

چکیده

انجماد رویان در مراحل مختلف تکوینی شامل زیگوت، مراحل اولیه­ی تسهیم و بلاستوسیست، یکی از بخش­های اصلی در اکثر برنامه­های لقاح آزمایشگاهی است. به دلیل هماهنگی بهتر اندومتر و رویان و نیز نرخ لانه­گزینی بالاتر بلاستوسیست، انجماد آن نسبت به سایر مراحل در ارجحیت قرار دارد. با این وجود حضور مایع درون حفره­ی بلاستوسل و نیز تشکیل کریستال یخ، انجماد آن را با محدودیت روبرو ساخته است. لذا در این مطالعه، با خارج ساختن این مایع با کمک تکنیک سوراخ نمودن مصنوعی و بررسی کیفیت بلاستوسیست از لحاظ سلولی و مولکولی، علاوه بر بهبود انجماد بلاستوسیست، سعی در بررسی ارتباط بین این روش و تغییر بیان ژن­های رده­ی سلولی تروفواکتودرم نمودیم. بدین منظور تعداد 421 بلاستوسیست برون­تنی موش از نژاد NMRIپس از انجام IVF، و کشت به مدت5/4- 4 روز در محیط آزمایشگاه، به­دست آمدند و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول پس از قرارگیری در محیط­های انجماد، به وسیله­ی کرایوتاپ درون ازت غوطه­ور و سپس ذوب شدند. گروه دوم پس از انجام تکنیک سوراخ نمودن مصنوعی، بلافاصله منجمد- ذوب گردیدند. سپس هر دو گروه از نظر زنده­مانی، خروج از زونا و بیان ژن­ها با نتایج گروه سوم (کنترل) مقایسه شدند.در این مطالعه، میزان خروج از زونا با سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست قبل از انجماد، به­صورت معنی­داری افزایش یافت. این در حالی است که میزان زنده­مانی در گروه­های تحت تیمار، مشابه با گروه کنترل، بالا بود. انجماد شیشه­ای موجب افزایش در میزان بیان ژن­های Eomesو Cdx2شد. اما با کاهش مایع بلاستوسل قبل از انجماد، میزان بیان این ژن­ها نسبت به گروه انجماد شیشه­ای به­صورت معنی­داری کاهش پیدا کرد و به گروه کنترل نزدیک شد (05/0p ). از آن­جایی که هیچ نتیجه­ای مبنی بر تاثیر منفی استفاده از این تکنیک مشاهده نگردید و با توجه به افزایش میزان خروج از زونا، کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشه­ای می­تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Quality and Expression of Trophectoderm Specific Genes Cdx2 and Eomes in Collapsed Vitrified Blastocyst

چکیده [English]

Cryopreservation of embryos at different stages of development, including zygote, early cleavage and blastocyst stage is one of the main sections of in vitro fertilization programs. For better coordination of embryo and endometrium and also higher implantation rate, it is preferable to cryopreserved blastocyst than other stages. During cryopreservation, however, presence of blastocoelic fluid causes serious embryo damage, by ice crystal formation. Therefore in this study, the blastocoelic fluid was removed by a mechanical microneedle procedure and then quality of blastocysts was assessed by cellular and molecular methods. For this purpose, 421 of the NMRI mouse IVF produced blastocysts, randomly divided into three groups. The first group after placing in cryopreservation media, immersed in liquid nitrogen by cryotop and then thawed. The second group after artificial collapse techniques was immediately vitrified-thawed. Then both groups in terms of survival, hatching and gene expression compared with results of the third group (control). Comparison of the results showed that non-significant reduction in survival rate and significant reduction in hatching rate was occurred after vitrification. By puncturing the blastocoelic cavity before vitrification, hatching rate was significantly increased. Also Eomes and Cdx2 expression after the artificial collapse were reduced in compared with vitrification, but this result was closer to control genes expression (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blastocyst
  • in vitro fertilization
  • Artificial collapse
  • Vitrification
  • Cdx2Eomes genes