ریخت­شناسی اتولیت ساجیتا در چهارگونه از ماهیان مناطق مرجانی آب­های خلیج فارس و دریای عمان

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 بخش ارزیابی ذخایر، مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور، تنکابن، ایران

چکیده

تحقیق حاضر جهت مقایسه ریخت­ شناسی اتولیت ساجیتا در گونه­های سرخوی چشم درشت (Lutjanus lutjanus)، سرخوی مالاباری (Lutjanus malabaricus)، سرخوی خونی (Lutjanus erythropterus) وفرشته ماهی عربیPomacanthus asfur در مناطق مرجانی خلیج فارس و دریای عمان انجام پذیرفت. تعداد 6 عدد سرخوی چشم درشت، 8 عدد  سرخوی مالاباری، 5 عدد سرخوی خونی و5 عدد فرشته ماهی عربی به روش غواصی صید و مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری طی یکدوره یکساله از فروردین ماه 1393 تا فروردین ماه 1394به طول انجامید.خصوصیات زیست­سنجی نمونه­ها شامل طول کل، ‌طول چنگالی، وزن ماهی، همچنین شکل اتولیت و پارامترهای زیست­سنجی اتولیت ساجیتا از جمله طول، پهنا، وزن، محیط و مساحت اتولیت مورد بررسی قرار گرفت. در بیشتر پارامترهای مورد بررسی، ارتباط معنی­داری ملاحظه گردید، بیشترین میزان همبستگی بینطول چنگالی ماهی و طول اتولیت در گونه سرخوی مالاباریبود. مساحت و محیط اتولیت حاکی از آن بود که این دو پارامتر در گونههای سرخوی مالاباریو فرشته ماهی عربی اختلاف معنیداری داشته (05/0p) ولی در گونه­ های سرخوی چشم درشت و سرخوی خونی اختلاف معنی دار نبود (05/0p>). پارامتر وزن اتولیت در گونه­ های سرخوی چشم درشت و سرخوی مالاباریو همینطور گونههای سرخوی خونی وفرشته ماهی عربی اختلاف معنیداری نداشت (05/0p>) ولی بین این دو گونه با گونه ­های سرخوی چشم درشت و سرخوی مالاباری اختلاف معنی ­دار دیده شد (05/0p)، دو پارامتر طول اتولیت و پهنای اتولیت در تمام گونه­ها اختلاف معنی­ دار نشان داد (05/0p)، بنابراین می­توان گفت در گونه­ های مورد مطالعه، دو پارامتر طول اتولیت و پهنای اتولیت به عنوان شاخص­های تعیین گونه به کمک اتولیت می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Morphometric Characteristics of Sagitta Otolith inFour Species of Fishes in the Coral Reefs of Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • .N Javadzadeh 1
  • H Maboudi 1
  • . M.T Azhir 2
چکیده [English]

This study aimed to Comparison of morphometric characteristics of otolith in Lutjanus lutjanusLutjanus malabaricusLutjanus erythropterusPomacanthus asfur in the coral reefs of Persian Gulf and Oman Sea. Sampling lasted from March 2014 to April 2015. During this period 6 specimens of Lutjanus lutjanus, 8 specimens of Lutjanus malabaricus, 5 specimens of Lutjanus erythropterus and 5 specimens of Pomacanthus asfur were cut with diving method. All the fish were identified and their otolith was extracted to verify them. Investigation of otolith morphometric characteristics (length, breadth, weight, perimeter and area) was conducted. Data indicate high correlation between otolith length and otolith weight, fork length and otolith length and between fish length and weight in most of species, The highest correlation was observed in L. malabaricus. The results show significantly different between otolith length and Otolith width in all species (pL. malabaricus and P. asfurbut not in L. lutjanus andL. erythropterus(p>0.05). Otolith weight had no significantly different in L. lutjanus and L. malabaricus and also in L. erythropterus andP. asfur(p>0.05) but had significantly different between those group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolith
  • Lutjanus lutjanusLutjanus malabaricusLutjanus erythropterusPomacanthus asfur
  • Persian Gulf
  • Oman Sea