اثر محافظتی ملاتونین بر تکامل بافت بیضه نوزاد موش سوری به دنبال مصرف لاموتریژین

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

لاموتریژین  یکی از جدیدترین داروهای ضدصرع می­باشد که از سال 1992 استفاده از آن در تعداد بسیار کمی از بیماران شـروع گردیـد.در مورد عوارض ناهنجاری ­زایی ایـن دارو بر انسان تحقیق جامعی صورت نگرفته است. ملاتونین به عنوان  مهم­ترین ترشح غده اپیفیز،آنتی­ اکسیدان یبسیارمؤثروخنثی کننده رادیکالهای آزاداست. در این تحقیق سعی شد با استفاده از مدل حیوانی و با استفاده از تجویز ملاتونین که خود به عنوان آنتی اکسیدان امروزه مطرح است با مکانیسم از بین بردن رادیکال­های آزاد ایجاد شده درتکامل بیضه جنین از مادران تحت درمان با لاموتریژین، بررسی شود.داروی لاموتریژین با دوز 75 میلی­ گرم برکیلوگرم وملاتونین با دوز 10 میلی­گرم برکیلوگرم به طور داخل صفاقی استفاده شدنددر پایان دوره آبستنی طول نوزادان با استفاده از کولیس با دقت 1/0 میلی­متر اندازه­ گیری و ثبت شد و وزن توسط ترازوی دیجیتالی محاسبه شد.بعد از انجام مراحل هیستوتکنیک در زیر میکروسکپ نوری نیکون مورد بررسی قرار گرفتند.روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه ANOVAو به دنبال آن تست­ های مقایسه ای چند گانه تو کی برای مقایسه وجود اختلاف بین گروه­ ها استفاده شد (05/0 >p).مشاهدات انجام شده ازنمونه­ های بافتی بیضه گروه تحت تأثیر داده شده توسط داروی لاموتریژین، تخریب سلول­های اسپرماتوگونی،بهم ریختگی آرایش سلول های اسپرماتوگونی و تجمع واکوئل­ های بزرگ در اپیتلیوم لوله­های منی­ساز دیده شد. در گروه ترکیبی لاموتریژین و ملاتونین، فشردگی لوله ­های منی­ساز و کاهش فضاهای بینابینی دیده شد. شکل هندسی و آرایش قرارگیری اپی­تلیوم لوله ­های منی ساز در وضعیت مناسبی دیده شد.نتایج نشان داد که گروه لاموتریژین اختلاف معنی­داری نسبت گروه کنترل لاموتریژین تیمار شده با ملاتونین دارد (05/0 p). به نظر می­رسد که سلول­های لایدیگ به داروی لاموتریژین حساس می ­باشند.این تحقیق نشان داد که تجویز ملاتونین در نمونه ­هایی که از داروی ضد صرع لاموتریژین در دوران بارداری استفاده می­ کنند می­ تواند از وقوع صدمات وارده بر رشد و بافت جنین نقش بازدارنده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protective Effect of Melatonin on Mice Fetus Testis Following lamotrigine- Induced at Pregnancy

نویسنده [English]

  • S.S Hejazi
چکیده [English]

Lamotrigine is a novel medicine that has been administrated since 1992 on few patients. There has been no comprehensive study on Organogenesis of the medicine on human. Melatonin, most important secretion of epiphysis, is an effective antioxidant and free radicals neutralizer. The present study aimed to study the removing mechanism of free radicals in testis of fetuses from mothers treated with lamotrigine using animal model as well as lamotrigine which is as an antioxidant; so, 10 mg/kg of sigma, Usa melatonin administered as peritoneal injection. At the end of pregnancy, the lengths of newborns were measured using 0.01 accuracy caliper. Their weight was measured using 0.01 gram accuracy digital weigh (Model Wtb). Then, histological studies were conducted on the newborns followed by studying under light microscope (Nikon). Data were explained as mean± SEM. data analysis was conducted using ANOVA method followed by Tukey tests in order to compare differenced among groups. According to testis histology of lamotrigine-affected group, spermatogonia destruction, spermatogonia cells' arrangement defragmenting, large vacuoles aggregation in seminiferous tubules epithelium were observed. Seminiferous tubules compression and interstitial space decrease were observed in testis of lamotrigine and melatonin compound group. Seminiferous tubules epithelial Geometric form and its arrangement were seen in a suitable condition. Morphometric and histomorphometric results of testis tissue suggested that there was a significant difference between lamotrigine group and melatonin-treated control-lamotrigine group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testis
  • Histomorphometry
  • Lamotrigine
  • melatonin