اثر انروفلوکساسین بر تغییرات ظاهری، میکروسکوپی و هیستوشیمیایی غضروف مفصلی بره

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

استفاده از فلوروکینولون‌ها به مدت بیش از دو هفته و خصوصاً با دوزهای بالا سبب ایجاد تغییراتی در غضروف مفصلی می‌گردد. با توجه به استفاده نسبتاً زیاد از انروفلوکساسین در گله‌های گوسفندی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر انروفلوکساسین بر برخی تغییرات غضروف مفصلی بره‌های در حال رشد انجام گردید تا برخی مکانیسم‌های احتمالی مؤثر در ایجاد این تغییرات ارزیابی شود. در این تحقیق 12 رأس بره نر به سن حدود 2 ماه به سه گروه تقسیم شدند که شامل گـروه کـنـترل کـه فـقط تـزریق سـرم فـیزیـولـوژی داشت، گروه درمانی که انروفلوکساسین را روزانه 5 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 15 روز به صورت تزریق زیر پوستی دریافت ‌کرد و گروه توکسیک انروفلوکساسین را مشابه با گروه درمانی ولی با دوز 35 میلی­گرم بر کیلوگرم دریافت ‌نمود. 24 ساعت پس از آخرین تزریق، دام‌ها ذبح شدند و مفصل استایفل تشریح گردید. بعد از ارزیابی ماکروسکوپی، جهت مطالعات میکروسکوپی نمونه برداری شد. مقاطع بافتی غضروف مفصلی تهیه شده از نظر  مورفومتری و هیستوشیمی بررسی گردید. تغییرات ماکروسکوپی از جمله ایجاد فلاپ‌های غضروفی در گروه توکسیک مشاهده شد. تغییرات میکروسکوپی شامل حضور سلول‌های دوکی شکل و حفره در ماده زمینه‌ای، کاهش ضخامت کلی غضروف، کم شدن تعداد کندروسیت‌ها و افزایش تعداد لاکوناهای خالی و کاهش پروتئوگلیکان‌ها و قندهای ماده زمینه‌ای در گروه توکسیک قابل مشاهده بود. در گروه درمانی برخی از این تغییرات با شدت کمتری نسبت به گروه توکسیک مشاهده ‌گردید. نتایج این مطالعه نشان داد مصرف انروفلوکساسین در بره‌های در حال رشد حتی با دوز درمانی توصیه شده، از نظر ایجاد تغییرات در غضروف مفصلی کاملاً هم بی­خطر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Enrofloxacin on Gross, Microscopic and Histochemical Changes in Lamb Articular Cartilage

نویسندگان [English]

  • K Khazaeel 1
  • Y Mazaheri 1
  • M. Hashemi Tabar 2
  • H Najafzadeh 1
  • H Morovvati 3
  • A.R Ghadrdan 4
چکیده [English]

Fluoroquinolones changes in the articular cartilage especially with high doses and more than two weeks use. Due to relatively excessive use of enrofloxacin in the sheep flocks, this study was done to investigate the effects of enrofloxacin on some changes in growing lamb articular cartilage to evaluate some possible mechanisms involved these changes. Twelve ,2 month – old male lambs divided in three groups: control group received only normal saline; therapeutic group received 5mg/kg enrofloxacin subcutaneously, daily, for 15 days and toxic group received 35 mg/kg enrofloxacin as  the same manner as therapeutic group. Twenty four hours after the last dose, the animals were slaughtered and their stifle joints were dissected. After gross examine, sampling were done quickly for further microscopic studies. Histological sections were evaluated morphometrically and histochemically. Macroscopic changes such as cartilage flaps were seen only in toxic group. Microscopic changes were included the presence of   spindle – shaped cells and cavitation in matrix, decreases of total cartilage thickness and chondrocyte numbers, increases of empty lacunae numbers, decreases of matrix proteoglycans and carbohydrates. Some of these changes were observed in therapeutic group with less intensity in comparison to toxic group. Results of this study showed enrofloxacin use in growing lambs even at recommended therapeutic dose, is not completely safe on articular cartilage.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enrofloxacin
  • articular cartilage
  • lamb
  • microscopic changes