تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل ساعتی بر تست­های عملکردی کبد در موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

گیاه گل ساعتی از جمله گیاهان دارویی است که عصاره آن حـاوی ترکیبات آنتی­ اکسیدانـی بالایـی می­ باشد. این ترکیبات دارای خواص ضدسرطانی، ضد التهاب و ضد درد هستنـد و در درمـان بیماری­ هـای صرع، اسهال، سوختگی و همورویید و تنظیم آنزیم های کبدی مفید می­ باشند. در این پژوهش تاًثیر تجویز خوراکی عصاره گل ساعتی بر تست­هـای عملکردی کبـد در مـوش صحرایی نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور تعداد 40 سر موش با وزن تقریبی 195 گرم به پنج گروه تقسیم شدند. هیچ تیماری بر روی گروه کنترل انجام نشد. گروه شاهد، فقط آب مقطر در یافت نمود. گروه­های تجربی، به مدت 21 روز به ترتیب مقادیر 0، 150، 300 و 600 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره برگ گل ساعتی را دریافت کردند. تجویز عصاره به مدت 21 روز به طـول انجامیـد. بـعد از پایـان این دوره به منـظور اندازه­ گیری میـزان فاکتورهـای آنزیم آلانین آمینوترنسفراز (ALT)، آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) خونگیری از قلب انجام شد و آنالیز آماری نتایج بدست آمده با استفاده از نرم ­افزار SPSSو مقایسه میانگین ­ها با آزمون T-testانجام شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که مقدار آنزیم­های ALTو ASTدر گروه تجربی حداکثر دریافت کننده عصاره یعنی600 میلی­گرم بر کیلوگرم، نسبت به گروه کنترل کاهش معنی ­داری را نشان داد. میزان ALPدر مقایسه با گروه کنترل تغییرات معنی­ داری را نشان نداد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می­توان اینطور بیان کرد که گیاه گل ساعتی احتمالاً با مکانیسم­های متعددی از جمله با خاصیت آنتی ­اکسیدانی از طریق مکانیسم­های فعالی از جمله مهار رادیکال آزاد و خنثی شدن پروکسیدها، جلوگیری از تخلیه گلوتاتیون احیاء و تثبیت غشای سلولی نقش حمایت کنندگی برای کبد ایجاد می­ کند. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آسیب کبدی دررت­های مورد مطالعه می­ باشد .با توجه به خاصیت ضد سرطانی که دارد و با تحریک DNAپلـی­مراز توسط گیاه گل ساعتی و افزایش سنتز rRNAسبب  بازسازی سلول کبدی می­شود و با مهار آنزیم سیتوکرومP450 که باعث فعال شدن ماده پیش سرطان به مولد سرطان می­شود نقش مهمی در جلوگیری از سرطان کبد ایفا می­ کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Hydroalcoholic Leaf Extract of Passiflora Caerulea on Activity of Liver Enzymes in Male Rats

نویسندگان [English]

  • T Sadeghi
  • M Shariati
  • M Mokhtari
چکیده [English]

Passiflora caerulea is one of medicinal plants and use in medicinal industry. Passiflora caerulea contain high anti oxidant combinations this combinations pain properties and are useful in curing have anti cancer and anti  inflammatory and antiepilepsy, diarrhea, burn, hemorrhoid and in regulating liver enzymes. In this experiential study, 40  wistar   male rats, use weighting about 195-200 g each were used in five groups eight including :control without received nothing, sham group received distilled water and 3 experimental groups receiving  150,300,600, mg/kg leaves of passiflora  caerulea  Hydro-alcohol extract respectively. According to obtained results, ALT, AST and Albumin in experimental group receiving the highest dose of the extract 600 mg/kg, pation in control group, meaningful in level. The Level of ALP, Total Protein, Creatinin and total body weight to comparison by control group not show significant changes and hydro alcoholic extract Passiflora cearulea Author decrease level BUN to experimental groups extraction of receiving. Hydro-alcohol extract of Passiflora caerulea leaves probably has a significant effect on hepatic activity. This effect by anti oxidant property active, mechanisms via like free radical control and peroxides neutralization and prevention of revive glutathione, evacuate and cell  membrane  stabilization and by stimulating DNA polymerase and increasing rRNA synthesis and finally relief liver cell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroalcoholic leaf extract
  • liver enzymes
  • Passiflora Caerulea
  • Rat