بررسی اثر مصرف چای سبز و ایروبیک بر فشار خون و ضربان قلب دختران دارای اضافه وزن

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مکمل­ های گیاهی یکی از روش­های پیشنهاد شده برای کنترل چاقی و عوارض ناشی از چاقی می­ باشد که اثر آن به دلیل تنوع برنامه­ های تمرینی و مواد گیاهی مورد استفاده هنوز به روشنی ثابت نشده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز بر ضربان قلب و فشار خون دختران دارای اضافه وزن بوده است.آزمودنی­ های تحقیق شامل 30 دختر دارای اضافه وزن در دامنه سنی 25 تا 35 سال بودند که بعد از همسان سازی بر اساس شاخص توده بدن  (BMI)در یکی از سه گروه مصرف مکمل چای سبز به همراه تمرینات ایروبیک، گروه مصرف مکمل فقط چای سبز و گروه تمرینی فقط ایروبیک قرار گرفتند. تمرینات ایروبیک به مدت 7 هفته، 3 جلسه در هفته انجام شد و مکمل چای سبز در طول 7 هفته، 3 بار در هفته بعد از وعده­ های غذایی به مقدار 2 گرم مصرف شد.قبل و بعد از دوره مداخله ضربان قلب، فشار خون و وزن آزمودنی­ها اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح 05/0   p≤مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندنتایج نشان داد ترکیب برنامه­ ی تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل چای سبز سبب کاهش فشار خون سیستولی شد و گروه تمرینی فقط ایروبیک به طور معنی داری کاهش در مقدار ضربان قلب را درمقایسه با گروه مصرفی مکمل چای سبز نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Aerobic Training and Green Tea Supplementation on Heart Rate and Blood Pressure among Overweight females

نویسندگان [English]

  • F Mohammadi Sijavandi
  • T Bagherpour
  • N Nemati
چکیده [English]

The use of exercise along with herbal supplements is one of the proposed methods for controlling obesity and the complications of obesity, since there are variety of training programs and plant material. However, their exact efficacy is not yet clearly proven. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of aerobic training and green tea supplementation on heart rate and blood pressure among overweight. Thirty overweight healthy female subjects were selected in the age range of 35-25 years. Then, after similarization the groups based on body mass index (BMI) and age, they randomly named to one of three groups: aerobic exercise follow supplementation with green tea group (N=10), green tea supplementation group only (N=10), and exercise group were just aerobics (N=10). Aerobic exercises have been done for 7 weeks in 3 times per week and green tea supplementation was consumed during seven weeks in three times a week in the amount of 2 g after meals. Before and after the intervention period, heart rate, blood pressure and weight of the subjects were measured. One-way ANOVA were used. The results showed that systolic blood pressure follow aerobic training program combined with supplementation of green tea significantly reduced. However, heart rate was reduced in the aerobic exercise group only compared to the green tea supplement group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood pressure
  • Heart Rate
  • Aerobic exercise
  • Green tea