بررسی مقاومت­های دارویی در بیماران مبتلا به سل با استفاده از تکنیک Real Time PCR

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 بخش قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سل یک بیماری واگیردار بوده و عامل آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است. مقاومت به دو داروی اصلی ایزونیازید و ریفامپین را مقاومت چند دارویی سل (MDR-TB) می‌نامند. این مطالعه به بررسی گونه آلوده کننده بیماران استان سمنان از طریق بررسی حضور یا عدم حضور قطعه IS6110در نمونه­ ها و هم­چنین بررسی وجود مقاومت یا عدم وجود آن در نمونه­ها نسبت به دو آنتی­ بیوتیک ریفامپین و ایزونیازید از طریق تکنیک Real Time PCRپرداخته است.نمونه­ های بزاق جمع­اوری شده از بیماران مسلول در محیط کشت L-Jکشت داده شدند و سپس استخراج DNAاز باکتری­ها با استفاده از تکنیک  CTABانجام شد و نمونه­ ها جهت تعیین مقاومت یا عدم مقاومت از طریقReal Time PCR  مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نمونه­ ها با استفاده از تکنیک PCRمعمولی با استفاده از پرایمر اختصاصی IS6110جهت تعیین توبرکلوزیس بودن یا نبودن مورد بررسی قرار گرفتند. از 21 نمونه بالینی مورد مطالعه، 17 مورد مایکوباکتریوم توبر کلوزیس و 4 مورد غیرتوبرکلوزیس بودند همچنین تمامی نمونه­ ها حساس به آنتی­بیوتیک تشخیص داده شدند. با کمک تکنیک تشخیصی Real Time PCRبررسی ژن­های مربوط به مقاومت آنتی ­بیوتیکی در کوتاه­ترین زمان ممکن (کمتر از یک روز) و با دقت و اختصاصیت بالا در همان بدو تشخیص بیماری انجام می­ پذیرد، در این تحقیق خوشبختانه تمامی نمونه‏ های بالینی حساس به دو آنتی­ بیوتیک ریفامپین و ایزونیازید بودند که از علل احتمالی این امر می­توان بهکنترل موفق این بیماری توسط مراکز درمانی از طریق معاینات پی­ درپی بیماران و همچنین امار کم مهاجرین در این استان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drug Resistance of Mycobacterium Tuberculosis in Clinical Samples Using Real Time PCR Techniques

نویسندگان [English]

  • M Mousavi 1
  • H Amrollahi 2
چکیده [English]

Tuberculosis is an infectious disease is created by Mycobacterium tuberculosis. It can be resistant to antimicrobials drugs that used to treat the disease. Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) means resistant to the drugs isoniazid and rifampin. The purpose of this study was to investigate the presence or absence of any contaminant patients through IS6110 fragment in the sample and also the presence or absence of resistance to the antibiotics rifampin and isoniazid in the sample with Real Time PCR technique. Sputum samples were collected from patients with tuberculosis were cultured in medium L-J And extracted genomic DNA using CTAB technique was performed to determine the resistance or non-resistance samples were analyzed by Real Time PCR. Samples using conventional PCR technique using specific primers for the detection of IS6110 examined whether being tubersulosis or non-tuberculosis. Study of 21 Clinical cases, demonstrate that 17 cases was Mycobacterium Tuberculosis and 4 were non Tuberculosis. All samples were also sensitive to the antibioticUsing Real Time PCR diagnostic techniques are useful for the study of antibiotic resistance genes in the shortest possible time (less than a day) and high specificity and accuracy at the time of diagnosis can be done. Fortunately in this study all samples were sensitive to all antibiotics rifampin and isoniazid the probable cause of this result can because of successfully controlled disease by medical centers through successive examinations of patients and the low statistics of immigrants in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rpoB
  • katG
  • IS6110
  • Real Time PCR
  • MDR-TB
  • CTAB Technique