بررسی اثرات کلومیفن در جیره­ی غذایی و تاثیر آن بر فاکتور رشد ماهی گورامی (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست دریا، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

ترکیبات دارویی در رشد ماهیان زینتی نقش کاربردی دارند. مطالعه اثرات کلومیفن، در جیره مواد غذایی و فاکتورهای رشد در گونه های ماهی گورامی (Trichogaster trichopterusr) این بررسی انجام شد هدف از انجام این پژوهش افزایش رشد ماهیان زینتی (Trichogaster trichopterus) در کارگاه­های تکثیر و پرورش، در بازه زمانی کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر بوده است. تعداد  140 قطعه بچه ماهی گورامی سه خال در 4 گروه (یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) به مدت دو ماه با جیره غذایی حاوی کلومیفن (با مقادیر 1، 5/1 و 2 میلی­گرم بر کیلوگرم در جیره خشک) غذادهی شدند. زیست سنجی (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخص­های رشد ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از کلومیفن در جیره غذایی بر روی پارامترهای رشد (افزایش وزن نهایی، درصد افزایش وزن، میزان رشد ویژه، میزان بازده پروتئین و میانگین رشد روزانه) تأثیر مثبت و معنی­داری داشته و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی­داری کاهش نیافت.  بنابراین کلومیفن می­تواند در رژیم غذایی ماهی گورامی سه خال گونه Trichogaster trichopterus  استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Clomiphene on Food Ratio and Growth Factors in Gourami Fish Species (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • E. Javadi 1
  • Sh. Sharafi 1
  • B. Moghaddasi 2
چکیده [English]

Pharmaceutical compounds are useful role in the growth of ornamental fish. To investigate the effects of Clomiphene on food ratio and growth factors in Gourami fish species (Trichogaster trichopterus) was done.  The Growth rate increasing was aimed for Achieving to more fish count in shorter time and less costs in the hatchery and fish farming. The numbers of 140 gourami fishes were fed for 2 month with dietary supplementation impregnated with different ratio of clomiphene (1, 1.5 and 2 mg/kg in dry diet), in 4 groups includes (a control group and 3 treatment groups). Fish biometric assay (total weight and standard length) were performed every two weeks and growth indices were calculated monthly. The results have shown that the use of clomiphene in the diet of growth factors (body weight increase, percentage of body weight increase, specific growth rate, protein efficiency ratio, average daily growth) was significant and positive effected, but food conversion factor was decreased significantly. Therefore, Clomiphene can be used as an additive and dietary supplementation in feed for Gourami fish Trichogaster trichopterus (3 spots gourami).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichogaster trichopterus
  • fish
  • growth
  • Clomiphene
  • Gourami