مقایسه تحریک و مهار گیرندهGABAB  ناحیه قاعده­ای- جانبی آمیگدال بر حافظه

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 مرکز علوم و اعصاب شناخت، واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مطالعات نشان داده که نوروترنسمیتر گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) می­تواند بر فرایند یادگیری و حافظه در ناحیه قاعده­ای- جانبی آمیگدال (BLA) تأثیر بگذارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرآگونیست و آنتاگونیست رسپتور  GABAB ناحیه BLA بر حافظه در موش­های نر نژاد ویستار با کمک دستگاه  Step-through (مدل حافظه اجتنابی مهاری) می­باشد. در این مطالعه از موش­های صحرایی نر با محدوده وزنی 270-220 گرم استفاده شد. بعد از قراردادن کانول راهنما به طور دو طرفه در ناحیه BLA، حیوانات در دستگاه  Step-throughآموزش دیدند و سپس 24 ساعت بعد از آموزش، میزان بازیابی حافظه و فعالیت حرکتی آنها مورد اندازه­گیری قرار گرفت. تزریق پس از آموزش باکلوفن، آگونیست رسپتور GABAB (01/0 میکروگرم بر موش) یا فاکلوفن، آنتاگونیست رسپتور GABAB، (01/0 میکروگرم بر موش) تثبیت حافظه را کاهش می­دهد، اماتأثیری بر فعالیت حرکتی ندارد. در نتیجه باکلوفن و فاکلوفن تثبیت حافظه را در BLA کاهش می­دهند و رسپتور  GABAB  در کاهش تثبیت حافظه نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activation and Inhibition Comparing of GABAB Receptor on Memory in the Basolateral Amygdala (BLA)

نویسندگان [English]

  • M. Khakpoor 1
  • M.R. Zarrindast 2
  • A. Vahdati 3
  • M. Nasehi 2
  • S.E. Hoseyni 3
چکیده [English]

Studies have shown that γ-aminobutyric acid (GABA) neurotransmitter can effect in the modulation of learning and memory in the basolateral amygdala (BLA). The aim of this study was to investigate, the effect of GABAB receptor agonist and antagonist in the BLA on memory, in male Wistar rats in a step-through type passive avoidance.  In this study, male Wistar rats weighing 240–270 g were used. After guide cannulae were bilaterally placed in the BLA, animals were trained in a step-through type passive avoidance task and then tested 24 h after training to measure memory retrieval and locomotor activity. Post-training intra-BLA microinjection of GABAB receptor agonists baclofen (0.01 μg/rat) or GABAB receptor antagonists phaclofen (0.01 μg/rat) decreased step-through latency during retrieval but did not alter locomotor activity. In conclusion, baclofen and phaclofen decreased consolidation of memory formation in the BLA, and GABAB receptors in the BLA may be involved in the memory consolidation deficits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baclofen
  • Phaclofen
  • BLA
  • GABA
  • Step-through