ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی با سرطان مدولاری تیروئید در یک جمعیت ایرانی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سرطان تیروئید یک نئوپلاسم بدخیم تیروئید و متداول­ترین سرطان غدد درون ریز می­باشد. بسیاری از مراکز پزشکی دنیا بر این باورند که وقوع سرطان تیروئید در حال افزایش است. سرطان مدولاری تیروئید (MTC) که 5 تا 10 درصد از کل انواع سرطان­های تیروئید را شامل می­شود، توموری بدخیم با منشاء سلول­های پارافولیکولار می­باشد.MTC   کارسینومای مهاجم تیروئید است و بهبودی آن به میزان بالایی به تشخیص زودهنگام آن بستگی دارد. در این تحقیق سطوح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بیماران بررسی شد، تا شاید بتوان از اندازه­گیری این هورمون به عنوان شاخصی در تشخیص یا تایید تشخیص سرطان مدولاری تیروئید و پیش بینی وقوع سرطان استفاده نمود. افراد مبتلا به MTC در بیمارستان­های دانشگاهی و مراکز درمانی نقاط منتخب کشور بر اساس شواهد آسیب شناختی تشخیص داده شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته­اند. از افراد مراجعه کننده بر اساس نتایج آزمایشات تیروئیدی، با همسان سازی سن و جنس، تعدادی افراد فاقد اختلال تیروئیدی، بیماری­های زمینه­ای و هر نوع سرطان دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در 45 فرد مبتلا به MTC (21 مرد و 24 زن) و 45 فرد سالم (24 مرد و 21 زن)، VEGF سرم به روش الایزا اندازه­گیری شد. آنالیز داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای Medcalc 14.8.1 و SPSS 22 انجام شد. در این مطالعه  بین سطح سرمیVEGF زنان مبتلا به MTC و کنترل سالم اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (05/0 >p). از سطح سرمی VEGF به عنوان شاخص یا مارکر در تشخیص یا تایید تشخیص سرطان مدولاری تیروئید و پیش بینی وقوع سرطان در زنان، همراه با شاخص­های بیوشیمیایی دیگر می­توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of Serum VEGF level with Medullary Thyroid Carcinoma in An Iranian Population

نویسندگان [English]

  • M. Samsam Shariat 1
  • K. Parivar 1
  • M. Hedayati 2
  • P. Yaghmaee 1
چکیده [English]

Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a signal protein produced by cells that stimulates vasculogenesis, angiogenesis and lymph angiogenesis. Cancers expressing VEGF are able to grow and metastasize. As thyroid cancer is the most common endocrine cancer and medullary thyroid cancer (MTC) is an aggressive metastatic cancer, the aim of this study is the relationship between serum VEGF levels and the increased risk of MTC. A descriptive cross-sectional study was conducted, 45 patients with MTC (21 males and 24 females) and 45 healthy persons as control group (24 male and 21 females) were selected. Serum VEGF levels were determined by ELISA technique in both groups. Data analysis was performed using Medcalc 14.8.1 and SPSS22.There was no statistically significant difference in serum VEGF levels between total MTC patients and total control groups, but serum VEGF levels in female MTC group were significantly higher than those in female control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vascular endothelial growth factor
  • Thyroid cancer
  • Medullary