بررسی آنزیم کراتین­ کیناز و کلسترول در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 در شهرستان گنبد کاووس

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 بیمارستان شهدای گنبد کاووس

چکیده

بیمارانی که از دیابت نوع 1 و 2 رنج می برند نسبت به افراد عادی بیشتر در خطر مرگ و میر قرار دارند. درصد بالای مرگ و میر را می­توان به بیماری­های قلبی عروقی نسبت داد. اندازه­ گیری فعالیت کراتین کیناز (CKMB) در کنار اندازه­گیری CPK آزمونی اختصاصی برای تشخیص آسیب­ های ماهیچه­ ای قلبی و بررسی حمله قلبی است. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان آنزیم CKMB و کلسترول خون در بیماران دیابتی نوع 1 با نوع 2 می­ باشد. جامعه آماری پژوهش را بیماران دیابتی شهرستان گنبد کاووس تشکیل می­دهند که به منظور انجام مطاالعه نمونه­ گیری از 100 بیمار دیابتی (50 نفر نوع 1 و 50 نفر نوع 2) گروه آزمایش و 50 نفر سالم گروه شاهد انجام گرفت. بعد از اندازه­گیری قند، کلسترول و آنزیم CKMB، از نرم افزار SAS به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کلسترول خون در بیماران دیابتی نوع 1 (زن و مرد) بیشتر از نوع 2 می­باشد و همچنین سطح آنزیم CKMB در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بیشتر از بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع 1 است ولی سطح آنزیم CKMB در زنان مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 تقریبا برابر است. کلسترول و آنزیم CKMB در بیماران دیابتی باعث افزایش بیماری­های قلبی می­گردد و میزان آنزیم CKMB در بیماران دیابتی نوع 1 نسبت به نوع 2 می باشد که باعث افزایش بیماری­های قلبی در بیماران دیابتی نوع 1 می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Creatine Kinase Enzyme (CKMB) and Cholesterol in Type 1 and2 Diabetic Mellitus in Gonbad'e Kavoos

نویسندگان [English]

  • N. Arabsarhaddi 1
  • N. Masoudian 1
  • H. Abbaspour 1
  • E. Naghipoor 2
  • M. Fakhreddinnejad 2
چکیده [English]

The person who suffered from type 1 and type 2 Diabetics are more deserved to cardiovascular disease. High ratio of morbidity and mortality can be attributed to the cardiovascular diseases. Measuring CKMB's level along with CPK is considered as specialized test to diagnose the cardiovascular damages and also to determine the possibility of myocardial attacks. The present study aimed to compare the level of CKMB and cholesterol in type 1 with type 2 diabetics. Population is consisted of diabetic's persons in Gonbad Kavoos. One hundred diabetic (50 persons type 1 and fifty person type 2) were selected as experiment group and 50 healthy persons were selected as control group. After separating blood plasma and measuring its level of glucose, cholesterol and CKMB, the spectrophotometer and auto analyzer were used to read the data.  The data were analyzed by SAS. The results have shown that the level of cholesterol in type 1 diabetics was higher than type 2. Also, CKMB in type 2 diabetic male is higher than type 1 diabetic male but the level of CKMB in type 1 and type 2diabetics female was nearly the same. The results also have shown that the level of glucose in type 1 diabetics (both male and female) was higher than type 2. According to the obtained result it may be concluded that higher rate of glucose, cholesterol and CKMB in type 1 diabetics than the type 2 is related to the higher rate of morbidity and mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetics
  • Keratine kinase (CKMB)
  • Cholesterol
  • cardiovascular disease