بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی طحال موش­های سوری ماده

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

با توجه به تولید روزافزون نانوذرات اکسیدروی و کاربردهای مفید آن در سیستم های بیولوژیک، تاکنون مطالعات کمتری در زمینه اثرات جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است، بدین منظور در این تحقیق به بررسی میزان رسوب نانوذرات اکسید روی بر روی طحال در موش­های سوری ماده نژاد NMRI پرداخته شده است. در این مطالعه تجربی 20 سر موش­ سوری ماده نژاد NMRI در گروه­های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نانوذرات اکسید روی  با غلظت­های  100، 300 میلی­گرم بر کیلوگرم به صورت آشامیدنی به مدت 28 روز خورانده شد و پس از طی زمان 28 روزه موش­ها تشریح شدند و بافت طحال جدا و در اسید حل گردید و میزان اکسید روی رسوب کرده در بافت به روش جذب اتمی اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می­شود که گروه­های مصرف کننده نانوذرات اکسید روی نسبت به گروه کنترل دارای تاثیرات معنی­دار شده­اند. رسوب نانوذرات اکسید روی که به صورت آشامیدنی به مدت 28 روز در گروه­های تجربی مذکور مورد بررسی قرار گرفت، اثرات معنی­دار بر طحال داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Deposition Amount of Zinc Oxide Nanoparticles with Various Doses in Spleen of Female Mice

نویسندگان [English]

  • R. Kasra
  • A. Shiravi
  • V. Hojati
چکیده [English]

Due to the increasing production of ZnO nanoparticles and their useful applications in biological systems, fewer studies have been performed about the side effects of these substances on the organism's body. To this end, in this study, we have investigated the deposition amount of zinc oxide nanoparticles on spleen of Syrian female NMRI mice. In this experimental study, 20 heads of female NMRI mice have been studied in the experimental and control groups. ZnO nanoparticles at concentrations of 100 and 300 mg per kg fed in the drinking water for 28 days, and after 28 days the mice were sacrificed, spleen tissue was removed and solved in the acid, and then the amount of deposited zinc oxide in the tissues was measured by atomic absorption spectrophotometry. According to the obtained results, it is observed that there are significant differences between the consumer groups (of ZnO nanoparticles) and control group. Deposition of Zinc oxide nanoparticles which was studied in the drinking water for 28 days in the mentioned experimental groups has had significant effects on the spleen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticles
  • Zinc Oxide
  • spleen
  • Mouse