بررسی تأثیر نانوذره  Fe2ZnO4بر سلول‌های خونی در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

به دلیل افزایش روزافزون تولید و مصرف نانوذرات، مطالعاتی گسترده‌ای نیاز است تا اثرات احتمالی منفی و سمیت آن‌ها تعیین گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نانوذره  Fe2ZnO4 بر شمارش سلول‌های خونی و درصد هماتوکریت در موش‌های صحرایی نژاد ویستار بود.در مطالعه تجربی حاضر، 24 موش صحرایی نر نژادویستاربا میانگین وزنی 43 ± 234 به صورت تصادفی به گروه‌های 8 تایی تقسیم شدند. گروه اول 5/0 میلی­لیتر سرم فیزیولوژی و گروه‌های دوم و سوم 5/0 میلی‌لیتر آب مقطر حاوی نانوذره Fe2ZnO4 در غلظت‌های 100 و 200 ppm به مدت 7 روز از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت کردند.شمارش گلبول‌های قرمز، شمارش گلبول‌های سفید، شمارش پلاکت‌ها و درصد هماتوکریت در روزهای 2، 7 و 14 پس از مواجه صورت گرفت. نانوذره  Fe2ZnO4سبب کاهش معنی‌دار گلبول‌های سفید و افزایش معنی‌دار گلبول‌های قرمز شد. درصد نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها در مواجه با نانوذرات افزایش یافت که نشان دهنده پاسخ سیستم ایمنی ذاتی در برابر نانوذرات می‌باشد. نانوذره Fe2ZnO4 سبب کاهش معنی‌دار میزان پلاکت خون موش‌های صحرایی گردید و غلظت ppm 200 نانوذره کاهش بیشتری در مقایسه با غلظت 100ppm  ایجاد کرد (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Fe2ZnO4 Nanoparticles on Blood Cells of Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • A. Gerami 1
  • M. Setorki 2
  • Z. Hooshmandi 1
چکیده [English]

Due to increased production and use of nanoparticles, extensive studies are needed to determine their toxicity and negative effects. The aim of this study was to evaluate the effect of Fe2ZnO4 nanoparticle on blood cell counts and hematocritpercentage. In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into groups of 8 rats. Group 1 received 0.5 ml of saline. Group 1 and 2 received 0.5ml of distillated water containing 100 and 200 ppm Fe2ZnO4for 7 successive days. Red blood cell count, white blood cell count and differential count, platelet count and hematocrit were determined 2, 7 and 14 days after treatment. Fe2ZnO4 lead to a significant reduction in RBC and a significant increase in WBC. Nanoparticles exposure increased neutrophil and lymphocyte percentage which reflects the heightened response of innate immune system against nanoparticles. Fe2ZnO4 also caused a significant reduction in blood platelet count and 200 ppm dose caused higher reduction (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fe2ZnO4
  • Neutrophil
  • Platelet
  • hematocrit
  • lymphocyte