بررسی اثر ورزش تردمیل و کورکومین بر کاتالپسی در موش‌های صحرایی نرمدل پارکینسونی با رزرپین

نویسندگان

گروه فیزیولوژی جانوری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

بیماری پارکینسون شایعترین اختلال حرکتی عصبی است که بصورت بالینی توسط کندی حرکت، اختلالات وضعیتی، لرزش در حال استراحت و سفتی عضلانی مشخص می شود. کورکومین پلی فنلی طبیعی است که از زردچوبه بدست می آید و در بسیاری از اختلالات تخریب کننده نورون نقش حفاظت نورونی دارد. مطالعات نشان می دهد که ورزش ممکن است اثرات مفیدی بر روی بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی داشته باشد. بنابراین در این مطالعه اثر کورکومین به همراه ورزش تردمیل در مدل حیوانی پارکینسون مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از 48 سر رت نژاد ویستار در 8 گروه (کنترل، ورزش، پارکینسون، کورکومین، پارکینسون+ ورزش، کورکومین+ ورزش، کورکومین+ پارکینسون و کورکومین+ پارکینسون+ ورزش) استفاده شد. بیماری پارکینسون بوسیله تزریق رزرپین به مدت 2 روز(1mg/kg, i.p) ایجاد گردید. برای سنجش کاتالپسی از تست میله استفاده شد. به حیوانات در گروه­های کورکومین، با دوز50 میلی گرم/ کیلوگرم بصورت داخل صفاقی به مدت21 روز کورکومین تزریق شد. موش‌های صحرایی در گروه‌های ورزش، 5 روز در هفته به مدت 20 دقیقه با سرعت 24 متر در دقیقه، در طول 3 هفته توسط دستگاه تردمیل موتو‌ر دار مجبور به دویدن شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS با به‌کارگیری آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 > p استفاده شد. میزان کاتالپسی در گروه کورکومین+ ورزش+ پارکینسون اختلاف معناداری با گروه پارکینسون+ ورزش و پارکینسون + کورکومین نداشت. کورکومین می­تواند باعث کاهش کاتالپسی  ناشی از رزرپین شود اما اثر کاهشی آن به اندازه ورزش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Treadmill Exercise and Curcumin on Catalepsy Reserpine-induced Parkinsonian Male Rat Models

نویسندگان [English]

  • R. Mohammadi
  • R Ahmadi
چکیده [English]

Parkinson’s disease (PD) is the most common neurologically based movement disorder, clinically diagnosed by the presence of bradykinesia, postural instability, resting tremor and rigidity. Curcumin is a natural polyphenol derived from turmeric that has a neuroprotective role in many neuronal degenerative disorders. Studies indicate that exercise may have beneficial effects on neurodegenerative disorders. Therefore, in the present study, we evaluated the effects of curcumin together with treadmill running on animal model of PD. In this study, 48 Wistar rats were divided in 8 groups (control, curcumin, exercise, Parkinson's disease, Parkinson's disease+ curcumin, Parkinson's disease+ curcumin + exercise, Parkinson's disease+ exercise and curcumin + exercise).Parkinson's disease was induced by injection of reserpine (1mg/kg, i.p) for 2days. The bar-test was used to measure cataleptic symptoms. Each of animals in the curcumin groups was given injection of curcumin (50 mg/kg, i.p) for 21 days. All animals in the exercise group were forced to run on a motorized treadmill (24 m/min for 20 min, 5 day/week), for 3 week. SPSS software was used for analyzing data by using of analysis of variance that it was performed at a significance level of p≤0.05. Catalepsy had no significant difference between the group of curcumin + Parkinson's disease+ exercise and Parkinson's disease+ curcumin and Parkinson's disease+ exercise. curcumin can reduce catalepsy induced by reserpine in male rat's model of Parkinson's disease. But its reducing effect isn't as effect of exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treadmill exercise
  • Curcumin
  • Parkinsons disease
  • Rat