رژیم غذایی و فصول تخم ریزی ماهی گمگام (Terapon puta) در آب­ های ساحلی بوشهر

نویسندگان

پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران

چکیده

در این مطالعه که طی سال 1393 صورت گرفت، تغذیه، فصول تخم ریزی و تولیدمثل ماهی گمگام (Terapon puta Cuvier and Valencieness 1892) در آب­ های ساحلی بوشهر (خلیج فارس) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ها توسط تور انتظاری و قلاب جمع آوری گردید. در این تحقیق داده­ های طولی، مراحل باروری (در جنس ماده) و رفتارهای غذاخوری در گونه مورد بررسی جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بیانگر اجتماع نمونه های بالغ این گونه در فصل تابستان در سواحل بوشهر بود. زمان تخمریزی در منطقه مورد بررسی از اواخر تابستان تا پائیز می ­باشد. نتایج تغذیه ماهی نشان دهنده اولویت غذایی این گونه به ترتیب بر روی میگو، بنتوزها، ماهی و کرم ها بود. همچنین این نتایج نشان می­داد که ماهی گمگام در طول شبانه روز شکار می کند و از گونه های پر خور محسوب می شود. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که ذخائر ماهی گمگام دارای وضعیت طبیعی بوده و تحت فشار نمی باشد. با توجه به نتایج غذاخوری، این ماهی می ­تواند برای ذخائر میگو مشکل­ ساز باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding and Spawning Seasons of Small-scaled Terapon (Terapon puta) in Bushehr Coastal Waters (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • N. Niamaimandi
  • M. Hoseini Shabankareh
  • F. Ansari
چکیده [English]

Reproductive and spawning seasons of Terapon puta Cuvier and Valencieness 1892 was investigated in Bushehr coastal waters (geographical position from 28˚ 33΄ 203˝N and 51˚  05΄ 135˝ to 28˚  59΄ 122˝N and 50˚  47΄ 988˝E) during 2014. Samples were collected using gillnet and hook. Data information of fork length, gonad stages (in females) and feeding behavior in the species were recorded and analyzed. The results of the study indicating of aggregation of the adults of the species in the Bushehr coastal waters in the summer season. Spawning period in the studied area happened from late of summer to autumn. The results of the nutrition of this species showed that prawn, benthos, fish and worm are the main food items of this species. These results also showed that T. puta is feeding during day and night and is a greedy species. On the bases of the study results, it can be concluded that T. puta resources is not under pressure and have normal situation. The feeding results show; this species can be made a problem for shrimp resources. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small-scaled terapon
  • Terapon puta
  • Spawning
  • feeding
  • Bushehr
  • Persian Gulf