بررسی اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات بافت تخمدان در موش صحرایی بالغ

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران.

2 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران

چکیده

سرب و مشتقات آن یکی از آلاینده­های خطرناک می­باشد که باعث ناباروری در افراد می­شود. در این مطالعه اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب، بر تغییرات بافتی تخمدان بررسی شد. 42 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انتخاب که به 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند، گروه شاهد 1 (آب مقطر)، گروه شاهد 2 (روزانه 6/0 گرم بر لیتر استات سرب)، گروه شاهد 3 (روزانه 5/1 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره دارچین) و گروه­های تجربی 1، 2 و 3  که روزانه علاوه بر 6/0 گرم بر لیتر استات سرب، به ترتیب 1/0، 2/0 و 4/0 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره دارچین  به مدت 14 روز دریافت کردند. در پایان دوره تخمدان خارج و مورد مطالعات بافت­شناسی قرار گرفت. تعداد فولیکول­های بدوی در گروه­های تجربی 1، 2 و 3 دارای کاهش معناداری نسبت به گروه­های کنترل و شاهد 3 می­باشد. تعداد فولیکول اولیه در گروه شاهد 3 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد. تعداد فولیکول ثانویه در گروه شاهد 2 دارای کاهش معنادار و در گروه شاهد 3 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد. تعداد فولیکول گراف در گروه شاهد 3 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد. تعداد جسم زرد در گروه شاهد 2 دارای کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cinnamon Extract on Ovary in Adult Rats Treated Lead Acetate

نویسندگان [English]

  • V. Hemayatkhah Jahromi 1
  • P. Baqerzadeh 2
چکیده [English]

One of the very dangerous contaminants in environment as a result of technology development and industries is lead and its derivatives. There are several reports that show causes of infertility in people in different ways to lead. In this study was to evaluate the antioxidant effect of cinnamon on the elimination of lead poisoning on the changes in ovarian tissue. Animals used 42 adult female Wistar rats were divided into 7 groups, including control group that received no drug, the Sham group 1 (solvent), Sham group 2 (0.6 g daily lead acetate), Sham group 3 (1.5mg/kg of cinnamon extract daily), experimental groups 1, 2 and 3 per day in addition to 0.6g of lead acetate, respectively 0.1, 0.2 and 0.5 mg/kg cinnamon extract for 14 days. At the end of the ovary was removed and histological studies is performed. The results showed number of primordial follicles in the experimental groups 1, 2 and 3 have decreased compared to control and Sham groups 3(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon
  • Lead
  • ovarian tissue
  • Rat