بررسی ترکیب بدن شناگران پسر بر اثر مصرف مکمل ورزشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

امروزه استفاده از مکمل­های غذایی توسط ورزشکاران جهت اجرای بهتر مهارت­های ورزشی از طریق سرعت بخشیدن به لاغر شدن و از دست دادن چربی شهرت ویژه ای کسب کرده است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر مصرف کراتین بر ترکیب بدن شناگران بوده است. بدین منظور، تعداد 20 شناگر پسر بین سنین 20 تا 30 ساله به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که در ابتدا به آزمودنی­ها در مورد کارهایی که باید انجام دهند، توضیح داده شد و رضایت نامه ای جهت شرکت در پژوهش توسط آنها امضا شد. بعد از آن، قد و وزن و ترکیب بدن آزمودنی­ها اندازه­گیری شد و آزمودنی­ها از لحاظ سن و قد و وزن  همسان سازی شدند و سپس به طور تصادفی به دو گروه تجربی 10 نفره و گروه کنترل 10 نفره تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه تجربی و گروه کنترل شامل 8 هفته (3 جلسه در هفته و جلسه­ای یک ساعت) بود. گروه تجربی روزهایی که تمرین داشتند 20 گرم کراتین را در چهار وعده 5 گرمی در آب انگور مصرف می­کردند که در وعده اول صبح ناشتا، وعده دوم قبل از تمرین ساعت 14:15 (45 دقیقه مانده به تمرین)، وعده سوم در مدتی بعد از تمرین، حدودا ساعت 16:30 و وعده چهارم موقع خواب مصرف می کردند، ولی روزهایی که تمرین نداشتند فقط صبح ناشتا کراتین مصرف می­کردند. به گروه کنترل، چهار وعده 4 گرمی (2 گرم آرد برنج و 2 گرم نشاسته) به صورت محلول در آب سیب در همان ساعت و در زمان­هایی که گروه کراتین  مصرف می کردند، ارائه شد. درصد چربی بدن هردو گروه قبل از تمرین با استفاده از کالیپر و روش سه نقطه ای اندازه گیری شد بعد از آن پروتکل تمرین انجام شد و تمام جلسات تمرینی با تکرار این پروتکل صورت گرفت. پس از 8 هفته تمرین شنا، درصد چربی بدن آنها اندازه گیری شد و مجددا ثبت گردید. بعد از تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تی مستقل و آزمون تی وابسته نتایج نشان داد که گروهی که کراتین مصرف کرده بودند کاهش معناداری در درصد چربی بدن در پس آزمون نسبت به پیش آزمون داشتند و همچنین در مقایسه دو گروه، گروه مصرف کراتین کاهش معنی­داری در درصد چربی بدن در مقایسه با گروه تمرین ورزشی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Body Composition of Boy Swimmers of Sports Supplements Consumption

نویسندگان [English]

  • M. Darvish Khadem
  • T. Bagherpour
  • N. Nemati
چکیده [English]

Today, the use of dietary supplements by athletes to perform better athletic skills has earned a special reputation through acceleration of losing weight and fat loss. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of Keratin on body composition swimmers. In this study, 20 male swimmers in aged between 20 to 30 years were selected as subjects. The participants had been explained about what they should be doing and consent was signed by them. Then, the factors of height, weight and body composition were measured. Subjects were matched regarding their age, weight and height then they were randomly assigned to the experimental group including 10 subjects and a control group including 10 subjects. The experimental group and the control group were trained during of 8 weeks (3 sessions per week, meeting one hour). The Creatine group was consumption 20 grams of Creatine in four servings of 5 grams in grape juice where in the first serving was in the morning, the second serving was before a workout at 14:15 (45 minutes before the workout), the third serving was at a few time after the exercise about 16:30 and the fourth serving was before sleeping, but the days when they had no practice, they were taking only in the morning. The placebo group, consumed four servings of 4 grams (2 grams of rice flour and 2 grams of starch) dissolved in apple juice at the same time as in the Creatine group. Body fat percentage of both groups was measured by using calipers and measured three-point method and then training protocol was carried out and all the practice sessions was done to repeat this protocol. Then after 8-weeks swimming training, percentage of body fat were measured and recorded again. After analyzing data using independent t-test and t-test results showed that the group that had consumed Creatine was significant decrease in body fat percentage in the post-test compared with pre-test and so between the two groups, group taking Creatine were significant decrease in percent body fat compared with exercise training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplements
  • body composition
  • Cratine
  • Swimmers