اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین­ موش­های Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

دیازینون یکی از سموم کشاورزی و آفت­کش­های ارگانوفسفره است  که به دلیل ساختار شیمیایی و آثار مخربی که بر روی دستگاه عصبی، تنفسی و گوارشی داشته در سال‌های اخیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. تا کنون مطالعه­ای از اثر این سم بر روی جنین در دسترس نیست. بنابراین در این پژوهش به اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین­های موش Balb/C پرداخته شد. در این مطالعه 90 سر موش بطور تصادفی به 6 گروه مساوی، کنترل (عدم تزریق)، شم(تزریق آب مقطر) و 4 گروه تجربی تقسیم شدند. دوز کشنده LD50 در شرایط in vivo، 09/11 میلی­لیتر بر کیلوگرم بر وزن بدن تعیین و دوز تزریقی 4/0 میلی­لیتر بر کیلوگرم بر وزن بدن انتخاب شد. تزریقات در روزهای 3 تا 6 بارداری بصورت درون صفاقی انجام و موش­ها در روز 15 بارداری تشریح شدند و برای اطمینان، تجربیات فوق سه بار تکرار شد. داده­ها با نرم افزار SPSS17 و با تست دانکن با شرط 05/0  p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Diazinon on the Development of Balb/C Mice Embryos in 3th to 6th Days of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • S. Rastgar Gharahshiran
  • P. Torabzadeh
  • S. Saffari
چکیده [English]

Diazinon is one of agricultural pesticides and organophosphate pesticide, because the chemical structure and the effects have been devastating on nervous, respiratory and digestive systems in recent years there have been studied. But it is effects on the embryo especially during pregnancy have not been reviewed. Therefore in study The Biological effects of pesticide diazinon on the development of Balb/C Mouse Embryos Third to Sixth Days of pregnancy. In this study 90 female Balb/C mice were randomly divided into 6 equal groups acontrol group (non- injection) and sham (injection of saline) and 4 experimental groups. The lethal dose LD50 was determined in condition of 11.09 ml/kg.bw in vivo and selected dose for injection 0.4 ml/kg.bw. Injection was done on mouse embryos 3Th to 6Th days of pregnancy by enema. Then the mouse were sacrificed on day 15 of pregnancy.For security of results above experiences was repeated three times. Data was checked with SPSS17 software and Duncan test subjest to (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural pesticides
  • diazinon
  • embryo weight
  • placental weight
  • Mouse embryo