اثر پاتولین بر روی برخی از پارامترهای اسپرمی انسان

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده رویان، تهران، ایران

چکیده

پاتولین سمی است از خانواده مایکوتوکسین‌ها که توسط چندین گونه از کپک‌ها به‌ویژه آسپرژیلوس، بایسوکلامس و پنیسیلیوم اکسپانسوم تولید می‌‌گردد. حضور پنی‌سیلیوم اکسپانسوم بر روی سیب‌های فاسد شده و مصرف آب سیب حاصل از این محصولات موجب نگرانی است. پاتولین دارای اثرات ناهنجاری­زایی در جنین، جهش­زایی ژنتیکی و سرطان­زایی است. در این تحقیق سعی شده است تا اثرات این سم روی اسپرم انسان و نقش آن به عنوان فاکتور مردانه در ناباروری بررسی شود. سم پاتولین اثرات مخرب و زیان آوری بر اسپرم انسان بخصوص DNA آن دارد وجود بیشتر از حدمجاز آن در آب میوه‌ها می‌‌تواند بر اسپرم تأثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر 40 نمونه مایع سمن نرمال از بین مراجعین به پژوهشکده رویان تهیه شد. تحرک، pH، مورفولوژی، زنده مانی و فراگمنتاسیون DNA در اسپرم قبل و بعد از اثر پاتولین با 5 دوز مختلف 02/0، 05/0، 16/0، 33/0 و 5/0 میکروگرم در میلی‌لیتر رقیق شده با محیط کشت Ham`sF10 بررسی گردید. نتایج نشان داد غلظت‌های 33/0، 5/0 و 05/0 میکروگرم در میلی‌لیتر باعث کاهش معناداری در تحرک اسپرم، PH و زنده مانی اسپرم‌ها شده است. همچنین غلظت­های 33/0 و 5/0 میکروگرم در میلی‌لیتر باعث تخریب معنی‌دار DNA در اسپرم شده است اما بر مورفولوژی آن تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Patulin on Some Spermatic Parameters of Human

نویسندگان [English]

  • Z.S. Rasouli 1
  • S.F. Siadat 2
  • M. Heydari Nasrabadi 1
  • A. Shahverdi 3
چکیده [English]

Patulin is a toxin from Mycotoxins family that is produced by several species of mold especially Aspergillus, Byssochlamys and Penicillium ecspansom. The presence of Penicillium Ecspansom on apples and its juice causes concern. Patulin has teratogenic on the fetus, genetic mutagenicity and carcinogenicity effects. In this study, we have tried to investigate the effect of this toxin on human sperm and its role as a male factor in men`s infertility. The purpose of study Patulin toxin has destructive and harmful effects on human sperm DNA and its excessive amounts in fruit juices. The present study has been done on 40 samples taken from infertile patients referring to Royan Institute. Mobility, pH, morphology, viability and sperm DNA fragmentation were studied before and after the use of Patulin with 5 doses of 0.02, 0.05, 0.16, 0.33 and 0.5 micrograms per milliliter that was diluted with medium Ham`sF10. The results showed that concentrations of 0.33, 0.5 and 0.05 caused a significant decrease in sperm motility, pH and viability. The concentrations of 0.33 and 0.5 caused a significant damage on sperm DNA but have not affected morphology, the number of positive peroxidase cells and sperm count.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patulin
  • Mycotoxin
  • Fertility
  • fragmentation