تاثیر پروبیوتیک‌ Pediococcus acidilactici بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata)

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، مازندران، ایران

چکیده

تاثیر باکتری‌ پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) به ‌عنوان پروبیوتیک در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد و تغذیه در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata) بررسی شد. هدف از این پژوهش، ارزیابی امکان استفاده از این پروبیوتیک برای افزایش تولید ماهی بود. در این بررسی تعداد 150 عدد بچه ماهی سیکلید زندانی، در 15 گروه 10 تایی (شامل یک گروه شاهد و 4 تیمار و هریک با سه تکرار)، به مدت 2 ماه با جیره حاوی دوزهای مختلف پروبیوتیک‌ پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی (به میزان صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم در کیلوگرم جیره خشک) تغذیه شدند. زیست‌سنجی ماهیان هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخص‌های رشد و تغذیه، در پایان دوره انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص­های رشد و تغذیه در بچه ماهیان تیمار شده با پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی در مقایسه با گروه شاهد بهتر بوده و بهترین نتایج در تیمار 4 با دوز 2 میلی گرم در کیلوگرم جیره خشک مشاهده شد. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از این پروبیوتیک جهت افزایش تولید ماهی سیکلید زندانی در کارگاه­های تکثیر و پرورش ماهیان زینتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary Effects of the Probiotic Pediococcus acidilactici on Growth and Feeding Indices in the Convict Cichlid Fish (Amatitlania nigrofasciata)

نویسندگان [English]

  • F. Ramezani
  • B. Moghaddasi
چکیده [English]

Effects of the probiotic bacteria, Pediococcus acidilactici on growth performance of the Convict Cichlid fish (Amatitlania nigrofasciata) were examined. The main aim of the research was to examine the related effects of the probiotic P. acidilactici to increase the production of ornamental fishes. 150 fries of the Convict Cichlid fish were fed for 60 day in 15 groups (1 control and 4 treatments, each with 3 replicants) with dry food containing the probiotic P. acidilactici (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 gr/kg). Biometric features (standard length and body weight) were measured every two weeks and growth and feeding indices were conducted at the end of the period. Compared with the control group, the results showed better growth performance in the treatments and the best results achieved in the group 4 with 2 mg prebiotic per kg dry feed. The recent research proposed the use of the probiotic P. acidilactici to enhance ornamental fish production in hatcheries of the convict cichlid fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convict Cichlid fish
  • growth
  • feeding
  • Probiotic
  • Pediococcus acidilactici