بررسی رابطه پارامترهای وزن و طول کل مولدین نر و ماده با برخی پارامترهای تولیدمثلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در زمان تکثیر در رودخانه شیرود (حوزه جنوبی خزر)

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارشناس مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجایی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش طی دوره تولیدمثلی ماهی سفید و مهاجرت این ماهی به رودخانة شیرود تنکابن و طی دوره زمانی اسفند سال 1393 لغایت اردیبهشت سال 1394 بر روی 60  قطعه ماهی مولد نر و ماده انجام شد. طی این مطالعه رابطة پارامترهای طول کل و وزن مولدین نر و ماده  با پارامترهای تولیدمثلی نظیر تعداد تخمک خشک در گرم، وزن تخم، قطر تخم، تعداد لارو تولید شده در گرم، وزن لارو تولید شده در گرم و درصد لقاح ماهی سفید دریای خزر مورد اندازه گیری قرار گرفت. براساس آزمون همبستگی پیرسون، نتایج این پژوهش نشان داد که بین طول کل و وزن مولد ماده با تعداد لارو تولید شده همبستگی معنی دار منفی وجود دارد (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Weight and Total Length of Males and Females Broodstocks with some Reproductive Parameters of Rutilus frisii kutum in Reproduction Time in Shirud River

نویسندگان [English]

  • M.R. Ghomi 1
  • S. Hashemi 1
  • C. Makhdoomi 2
چکیده [English]

This study was accomplished during the period of breeding and migration of the kutum (2015) to the Shirud River (Tonekabon, Iran) on 60 male and female broodstocks. During this study, the relationship between total length and weight of adult males and females broodstocks with the reproductive parameters such as the number of eggs per gram, egg weight, egg diameter, number of larvae produced in gram, the weight of larvae produced, and the fertilization rate have been measured. According to Pearson correlation test, results showed that there was a negative significant correlation (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutillus Frisii kutum
  • Shirud River
  • broodstock size
  • fertilization rate