اثر عصاره الکلی گیاه پنج انگشت و ویتامین E بر میزان سرمی آنزیم­های کبدی، گلوکز، پروفایل لیپیدی و انسولین در موش­های صحرایی ماده بالغ

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

 افزایش مزمن قند خون منجر به دیابت که یک ناهنجاری متابولیکی ناشی از نقص در ترشح یا کارکرد انسولین، همراه با کاهش میزان سرمی ویتامین  E و آسیب­های کبدی می­باشد می­گردد. پنج انگشت گیاهی است که در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می­شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات گیاه پنج انگشت و ویتامینE  بر میزان سرمی برخی فاکتورهای کبدی، گلوکز، انسولین و پروفایل لیپیدی در موش­های صحرایی  انجام گرفت. در این مطالعه تجربی،40 سر موش ماده بالغ با وزن 250 تا 220 گرم در گروه­های کنترل، شاهد و 3 دسته تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. هرگروه شامل 8 سر موش بود. گروه­های تجربی1 40 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره پنج انگشت، تجربی2 40 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره و40 میلی­گرم بر کیلوگرم ویتامینE  و تجربی3 40 میلی­گرم بر کیلوگرم ویتامین E دریافت نمودند. تجویزها برای مدت 14 روز انجام گرفت و در پایان دوره از موش­ها خون­گیری به عمل آمد و سپس با استفاده از کیت­های تشخیصی سطوح سرمی، انسولین، قند و میزان آنزیم­های  ALP(الکالین فسفاتاز)، ALT (آلانین آمینوترانسفراز) و AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) و پروفایل لیپیدی اندازه­گیری گردید. داده­ها با کمک آزمون­های ANOVA و توکی، آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی پنج انگشت و ویتامین E تاثیری بر قند خون و آنزیم ALT ندارند در حالی باعث کاهش معنی­دار آنزیم­های ALP، AST و LDL، کلسترول، تری گلیسیرید و افزایش انسولین و HDL می­گردند. عصاره الکلی پنج انگشت و ویتامین E به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی­ باعث افزایش میزان HDL، انسولین و کاهش آنزیم­های ALP، AST، LDL، کلسترول و تری گلیسیرید می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alcoholic Extract of Vitex (Vitexagnus-castus) and vitamin E on Serum Level of Hepatic Enzymes, Glucose, Lipid Profile and Insulin in Adult Female Rats

نویسندگان [English]

  • Z. Nejaty 1
  • S.E. Hosseini 2
چکیده [English]

Chronic hyperglycemias led to diabetes that was a metabolic disorder caused by a defect in insulin secretion or function with decreased serum levels of vitamin E and the liver damaged.Vitex plant traditionally wasused to treat many diseases. The present study aimed to investigate the effect of Vitex and vitamin-E on serum levels on some hepatic enzyam, glucose, and insulin , lipid profile and weight was performed in rats.Methods: In this study, 40 adult female rats weighing 220 to 250 g in the controls group, and the 3 experimental groups were studied.Each group consisted of 8 mice. The experimental groups 1 weredivided by received 40mg / kg extract of Vitex, empirical 2received 40 mg/kg extract of Vitexand 40mg / kgvitamin E, and empirical 3 received 40 mg/kg vitamin E.Prescription was administered for 14 days, at the end of the fourteenth day, phlebotomizing by inter-ventricular to mice were performed and then by diagnostic kits, serum levels, insulin hormone, glucose, enzymes ALP, ALT and AST was measured. The data by using ANOVA and Tukeytest was analyzed and evaluated. The results showed that ethanol extracts of Vitex and vitamin E have no effect on glucose levels, while significantly caused to decrease the cholesterol, triglycerides, LDL, ALP and AST enzymes, and then increased insulin and HDL.Conclusion:Vitex Extract and Vitamin E due to antioxidant properties led to increased insulin hormone and HDL levels and reduced cholesterol, triglycerides, LDL ALP, AST enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitex
  • vitamin E
  • glucose
  • insulin
  • ALP
  •  AST
  • ALT
  • Lipid profile