غلظت کشنده (LC50 96h) سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در ایران در حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان زیست می‌کند. تکثیر و پرورش این ماهی از نظر اقتصادی قابل توجیه بوده و دارای ارزش شیلاتی است. امروزه این ماهی برای جلوگیری از رویش شدید گیاهان در کانال­های آب یا آب­بندهای طبیعی استفاده می­شود و تکثیر و پرورش آن نیز متداول شده است. در این مطالعه، میزان غلظت کشنده حاد (LC5096h) و حداکثر غلظت مجاز سم کنفیدور (ایمیداکلوپراید)، در بچه ماهیان کپور علفخوار مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 150 عدد بچه ماهی کپور علفخوار در پنج گروه ده­تایی شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار و هر یک با سه تکرار، به مدت 96 ساعت در مخازن حاوی آب شهری کلرزدایی شده و دمای 26-24 درجه سانتی­گراد با غلظت­های مختلف سم کنفیدور (صفر، 125، 250، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر) نگهداری شدند. نتایج نشان داد که غلظت کشنده حاد (LC5096h) سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور علفخوار 300 میلی‌گرم در لیتر و حداکثر غلظت مجاز آن 30 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شد که با توجه به جدول سمیت آفت‌کش‌ها در محدوده تقریباً غیرسمی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal Concentration (LC50 96h) of the Insecticide Confidor (Imidacloprid) on the Juveniles of the Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

 • B. Moghaddasi
 • B. Moghaddasi
Department of Natural Resources, Savadkooh Branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran
چکیده [English]

Grass carp (Ctenopharyngodon idella) in Iran, lives in the Caspian Sea basin and Hamoon Lake in Sistan-Baluchistan Province. Propagation and breeding of these fish are economically justified with the value of the fisheries. Today, this fish is used for avoiding severe growing plants in water channels or natural ponds and their reproduction and breeding it has become commonplace. In this study, the lethal concentration (LC5096h) of the insecticide confidor (Imidacloprid) was estimated for the juveniles of the grass carp (C. idella). For 96 h, 150 young grass carps (3-4gr) in 5 groups (1 control and 4 replicates) were treated with the insecticide confidor (Imidacloprid) in concentrations 0, 125, 250, 500 and 1000 mg/l and the lethal concentration (LC5096h) and the maximum allowable concentration (M.A.C. value) were estimated. The lethal concentration (LC5096h) of the insecticide confidor was 300 mg/l and the maximum allowable concentration (M.A.C. value) was 30 mg/l. The toxicity of the insecticide confidor (Imidacloprid) was “virtually non-toxic” for the juveniles of the grass carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grass carp
 • Ctenopharyngodon idella
 • Confidor
 • Imidacloprid
 • LC5096h
 1. ارشاد فتح، ف.، محسن­زاده، ف.، بانژاد، ح.، 1392.  بررسی پتانسیل حذف سم کنفیدور از آب­های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
 2.  اصلان پرویز، ح.، 1370. تاریخچه سفرهای تحقیقاتی ماهی‌شناس در دریای خزر. مجله آبزیان. شماره 11، صفحات 21-16.
 3.  امیری کیوانلو، ی.، 1395. تعیین غلظت کشنده سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.
 4.  پورغلام، ر.، سلطانی، م.، غرقی، ا.، نهاوندی، ر.، پورغلام، ح.، 1385. تعیین میانه غلظت کشنده (LC50)سم دیازینون و اثرات غلظت تحت کشنده آن بر روی برخی از شاخص­های خونی و بیوشیمیایی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). مجله علوم شیلات ایران، سال پنجم، شماره دوم، صفحات 67-82.
 5.  خوشنما، ع.، 1395. تعیین غلظت کشنده سم کنفیدور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور معمولی Cyprinus carpio)). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.
 6.  شاملوفر، م.، حاجی مرادلو، ع.، 1387. تعیین LC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه ماهیان کپور. مجله شیلات، سال دوم، شماره سوم، صفحات 34-27.
 7.  علیخانی، م.، فرخ روز، م.، زمینی، ع.، لامعی، س.، پشت­پناه، ص.، 1392. تعیین سمیت حاد قارچ­کش کاپتان و تاثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار. مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، سال هفتم، شماره سوم، صفحات 25-34.
 8.  عمادی، ح.، 1394. سیستماتیک و رده بندی ماهیان، انتشارات علمی آبزیان، صفحه 136.
 9.  کشاورز کاظمیان، ا.، 1391. تعیین غلظت سموم آفت­کش­های آلی فسفره (دیازینون و کلرپایریفوس) در رودخانه­های زنجان رود، قزل اوزن و ابهر رود. پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان.
 10. 10.  محمدیان، ح.، 1378. ماهیان آب شیرین ایران. مرکز نشر سپهر، صفحه 100.

11. موسوی، م.، رستگار، م.، 1376. آفت‌کش‌ها در کشاورزی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، صفحه 300.

12.محمدنژاد شموشکی، م.، عصاره، ر.، صمدیان، م.، پژند، ذ.، 1389. تعیین غلظت کشنده علف‌کش رانداپ بر روی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisi kutum)، کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و کپور دریایی (Cyprinus carpio)، مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، سال چهارم، شماره اول، صفحات 85-79.

13.وثوقی، غ.، مستجیر، ب.، 1371. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 203.

14.Abdali S., Yousefi Jourdehi A., Kazemi R., Yazdani M.A., 2011. Effects of Atrazine (Herbicide) on Blood Biochemical Indices of Grass Carp (Ctenopharhyngoden idella). Journal of the Persian Gulf, 2(5): 51-56.

15.Abdelrahman A.M., Abdelbagi A.O., Elshafie H.A.F., Fageer E.A., Abass I.A., 2013. Efficacy of imidacloprid (Confidor 200SL) and improved cultural practices in the control of the green date palm pit scale insect (Asterolecanium phoenicis Rao.) (Palmapsis phoenicis) (Homoptera: Asterolecaniidae) in Northern Sudan. Academic Journals, 8(37): 1752-1758.

16.Joshi N.K., Sharma V.K., 2009. Efficacy of imidacolopride (confidor 200 SL) against aphids infesting wheat crop. Central European Agriculture Journal, 10(3): 217-222.

 1. T.R.C., 1984. O.E.C.D.Guideline for testing if chemical section 2, on biotic systems, pp: 1-39.17.