تاثیر استفاده از کرم خاکی (Eisenia foetida) بر فاکتورهای رشد و بازماندگی لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در مقایسه با غذای تجاری بیومار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کرم خاکی کود بر فاکتورهای رشد و بازماندگی لارو ماهی گوپی در مقایسه با غذای تجاری بیومار، لاروهای ماهی گوپی در سه گروه با سه جیره غذایی متفاوت شامل گروه یک(شاهد) با غذای بیومار، گروه دو با جیره کرم کود خشک شده و گروه سوم با مخلوط مساوی از غذای بیومار و کرم کود خشک شده  تغذیه شدند.  پرورش لاروها به مدت پنج هفته ادامه یافت و در پایان داده­های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد درصد بازماندگی (SR) و شاخص­های رشد مانند سرعت رشد ویژه (SGR)، شاخص وزن بدن (BWI)، سرعت رشد (GR) و درصد رشد روزانه در گروه سوم نسبت به دو گروه دیگر و گروه دوم نسبت به گروه شاهد از وضعیت بهتری برخوردار بود. همچنین اختلاف معنی­داری در تغییرات بین گروه­ها مشاهده شد (05/0 ≥p). بدین ترتیب استفاده از جیره غذایی کرم و بیومار به طور همزمان، سبب بهبود میزان بازماندگی و فاکتورهای رشد می­باشد و استفاده از آن در جیره غذایی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Effect of Earthworm (Eisenia foetida) on the Growth Factors and Survival of Guppy Larvae (Poecilia reticulata) Compared to Biomar’s Commercial Food

نویسندگان [English]

 • Nasrollah Barandenezhad 1
 • Alireza Golchin Manshadi 2
 • Mohammad Tarahomi 3
1 Department of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad university, Kazerun, Iran
2 Department of Aquatic and Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch Islamic Azad university, Kazerun, Iran
3 Department of Aquatic and Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch Islamic Azad university, Kazerun, Iran
چکیده [English]

We aimed to evaluate the effect of compost earthworm on the growth factors and survival rate of Guppy larvae in comparison with commercial Biomar food. Guppy larvae were divided into three groups with three different food rations including group 1 (control) with Biomar food, group two with dried compost earthworm diet and the third group was fed with Biomar as an equal mixture of dried compost earthworm. The larvae rearing lasted for five weeks and then, the data were analyzed statistically. The survival rate (SR) and growth factors such as specific growth rate (SGR), body weight index (BWI) and daily growth rate (GR), in the third group compared to the other groups, and the second group were better than the control group. Significant changes were observed between the groups too (P≤0.05). Thus, the use of dried compost earthworm and Biomar food simultaneously improves the survival rate and growth factors. It is recommended for using in diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compost worm
 • Guppy larvae
 • Survival rate
 • growth factors
 1. استواری، م.، 1385. تکثیر، پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی زنده زا، انتشارات نقش مهر، تهران، 79 صفحه.
 2. بیک­وردی، ی، صادقی، م.ا.، پورغلامی مقدم، ا.، سندسی، ا.، 1395. رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید تغذیه شده با کرم خاکی و مقایسه آن با جیره غذایی کنسانتره. فصلنامه علوم و تکثیر و آبزی پروری، سال سوم، شماره 9،  صفحات 26-11.
 3. پورعلی فشتمی، ح.ر.، پورکاظمی، م.، بهمنی، م.،یگانه، ه.،نظامی، ا.، 1390. بررسی مقایسه­ای وضعیت رشد و بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی تحت تاثیر غذای کنسانتره و غذای زنده. اقیانوس­شناسی، سال دوم، شماره 6، صفحات 42-31.
 4. تانیا، م.، پژند، ذ.ا.، قریب خانی، م.، 1389. تاثیر استفاده از پودر دافنی و نرئیس در جیره غذایی بر بازماندگی و برخی شاخص­های رشد لارو تاسماهی ایرانی. مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال دوم، شماره 7 ، صفحات 36- 27.
 5. حبیب­نژاد عربی، ح.، 1386. بررسی کارایی تغذیه ای غذاهای مصنوعی کونپز و بیومار به جای غذای زنده در تغذیه آغازین لارو تاس ماهی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لاهیجان، صفحه 105.
 6. حسین­نیا، ا.، آذری تاکامی، ق.، یوسفی جوردهی، ا.، بهمنی، م.، 1392. فرمولاسیون نوین جیره­های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید. مجله علوم و فنون دریایی، سال دوازدهم، شماره 4، صفحات 12-1.
 7. روزبهانی، ش.، نظری، ع.،ر.، 1394. تاثیر عصاره اتانولی رازیانه بر رشد و باروری ماهی گوپیPoecilia reticulate، نشریه توسعه آبزی پروری، سال نهم، شماره 3 ، صفحات 37- 29.

8.عابدیان، ع.، آذری تاکامی، ق.، نیک­خواه، ع.، بن سعد،چ.،  غفله مرمضی، ج.،. 1381. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولیدی میگوی سفید هندی، مجله علمی شیلات ایران، سال سوم، شماره 11، صفحات 62-39.

9.کیوان، ا.، 1373. گزارش فنی کاربردی دومین سمپوزیوم بین­المللی ماهیان خاویاری در مسکو. صفحه 92.

10. Albarran G.N., 1996. Formulation de alimentos concentr, dos para animales a partir de harina de lombriz. (Tesis de licenciatura, Ingenieria). Laboratorio de Ciencia de los Alimentos. Merida-Venezuela.Universidad de Los Andes, pp. 189.

11. Belay A., 2002. The Potential Application of Spirulina (Arthrospira) as a nutritional and therapeutic supplement in health management, Journal of American Nut Association, 5: 27-48.

12. Blanchard G., Makombu J.G., Kestemonte P., 2008.  Influence of different dietary 18:3n-18:2/3n-6 on growth performance, fatty acid composition and hepatic ultrastructure in Eurasian perch, Perca fluviatilis L. Aquaculture, 284: 144-150.

13. Dedeke G.A., 2013. Partial replacement of fish meal by earthworm meal (Libyodrilus violaceus) in diets for african catfish (Clarias gariepinus). International Journal of Research in Fisheries and Aquaculture, 5(9): 229-233.

14. De Silva S.S., Anderson T.A., 1995. ln: Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman and Hall Press, London, 319p.

15. Fadaee R., 2012. A review on earthworm Esienia fetida and its applications. Annals of Biological Research, 3(5): 2500-2506.

16. García-Alonso J., Müller C.T., Hardege J.D., 2008. Influence of food regimes and seasonality on fatty acid composition in the ragworm. Aquatic Biology, 4:7-13.

17. Gideon Kh., Lim T.M., Violet phang P.E., 2006. Genes and genealogy of Guppy Fish (Poecilia reticulata). Buletin Persatuan Genetik Malaysia, 12(1): 5-15.

18. Gisbert E., Williot P., 1997. Larval behavior and effect of timing of initial on growth andsurvival of Siberian sturgeon larvae under small scale hatchery production, Aquaculture, 156: 63-76.

19. Jobling M., Gomes E., Dias J., 2001. Food types, manufacture and ingredients. In: Food intake in fish. (eds. D. Houlihan; T. Boujard and M. Jobling). Blackwell Science, Oxford, pp: 25-48.

20. Kowalska A., Zakes Z., Demska- Zakes K., 2006. The impact of feeding on the result of rearing larval pikeperch, Sander lucioperca (L.), with regard to the development of the digestive tract Electronic. Journal of Polish Agricultural Universities Fisheries, 9(2): 9-31.

21. Leenhouwers J.I., Ter Veld M., Verreth J.A.J., Schrama J.W., 2007. Digesta characteristiscs and performance of African catfish (Clarias gariepinus) fed cereal grains that differ in viscosity. Aquaculture, 264: 330-341.

22. Ljunggren L., 2002. Growth response of pick-perch larvae in relation to body size and zooplankton abundance. Journal of Fish Biology, 60: 405-414.

23.  Mohler J., Fynn-Aikins K., Barrows R., 1996. Feeding trials with juvenile sturgeon propagated from wild broodstock. The progressive Fish-Culturist, 58: 173-177.

24. Velez Z., Hubbard P.C., Hardege J. D., Barata E.N., Canario A.V.M., 2007. The contribution of amino acids to the odour of a prey species in the Senegalese sole (Solgea senegalensis). Aquaculture, 256: 336-342.

25. Vielma-Rondon R., Ovalles-Duran J.F., Leon-Leal A., Medina A., 2003. Nutritional value of earthworm flour (Eisenia foetida) as a source of amino acids and its quantitative estimation through reversed phase Chromatography (HPLC) and pre-column derivation with o-phthalaldehyde (OPA). Ars Pharmaceutica, 44(1): 43-58.

26. Vonshak A., 1997. Spirulina platensis (Arthospira): Physiology, Cell Biology and Biotechnology, Taylor and Francis, London, p: 540.

27. Wing-Keong N.G., 2000. A potential feed source for cultured aquatic animals. School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia Penang, Malaysia, pp: 82-83