تأثیر عصاره الکلی حنا روی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحدعلوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

برای انجام این آزمایش 280 قطعه ماهی کپور معمولی (با وزن متوسط 21/1±30/22 گرم) تحت چهار تیمار شاهد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 01/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکی 1/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 5/0 درصد به مدت 60 روز قرار گرفتند. در انتهای دوره بالاترین میزان گلبول­های سفید مربوط به تیمار 01/0 و به دنبال آن تیمار 1/0 بوده و در تیمار شاهد میزان گلبول­های سفید کمترین مقدار را در میان سایر تیمارها نشان داد (05/0p <). بیشترین تعداد گلبول­های قرمز مربوط به تیمار 5/0 بدون اختلاف معنی دار با تیمار 1/0 و شاهد بود(05/0p >). میزان هماتوکریت در شاهد مقادیر بالاتری را در مقابل تیمارهای 01/0، 1/0 و 5/0 نشان داد (05/0p <). در مورد هموگلوبین تیمار شاهد بالاترین میزان را دارا بود و به دنبال آن تیمار 01/0 قرار داشت(05/0p <). در مورد شاخص میزان متوسط هموگلوبین گلبولی بالاترین میزان مربوط به تیمار 01/0 و کمترین مقدار مربوط به تیمار 5/0 بود(05/0p <). تیمار شاهد از نظر عددی در رتبه دوم قرار داشت. عصاره حنا در پایان دوره 28 غلظت سبب بالا رفتن متوسط هموگلوبین گلبولی در تیمارها شد و حجم متوسط گلبولی کمترین مقدار را در تیمار 5/0 و بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد داشت(05/0p <).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethanolic Extract of Lawsonia inermis on the Hematological Parameters in Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi 1
  • M. Cheleh Mal Dezfooli Nezhad 2
  • M. Mesbah 3
1 Department of Fisheries, Ahvaz Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Departments of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, a total number of 280 Cyprinus carpio weighing on average (22.30±1.21g) were randomly distributed in four treatment groups, including control and three experimental groups. In experimental groups, fish were kept under constant bath of ethanolic extract of Lawsonia inermis (henna) at following rate of 0.01%, 0.1% and 0.5% for 60 days. At the end of experiment, the highest values of WBC were recorded in the 0.01% and 0.1% C.B of ethanolic  extract of henna respectively and the lowest value were recorded in the control group (P< 0.05). The highest value of RBC were recorded in the 0.5% C.B. of ethanolic extract of henna (P>0.05). The highest value of hematocrite were recorded in the control group and the highest values of hemoglobin in the control group and in the 0.01% C.B. of ethanolic extract of henna, respectively. The highest value of mean corpuscular hemoglobin were recorded in the 0.01% C.B. of ethanolic extract of henna and the lowest value of mean corpuscular hemoglobin in the 0.5% C.B. of ethanolic extract of henna. Mean corpuscular hemoglobin increased under ethanolic extract of henna. The lowest value of mean corpuscular volume were recorded in the 0.5% C.B. of ethanolic extract of henna and the highest value of mean corpuscular volume were recorded in the control group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henna extract
  • Common carp
  • Hemoglobin
  • Corpusclar
. زرگری، ع. 1370. گیاهان دارویی ایران. انتشارات دانشگاه تهران. 328 صفحه.
2. زمان، س. 1379. گیاهان دارویی. انتشارات ققنوس. 420 صفحه.
3. شفائی پور، آ.، 1385. بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر رشد لاشه Onchorhynchus mykiss و پارامترهای شیمیایی در قزل آلای رنگین کمان. پایان نامه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
4. علیشاهی، م.، 1383. نقش محرک های ایمنی در آبزی پروری. مجله سازمان نظام پزشکی کشور، سال چهارم، شماره سوم، صفحات 38-33.
5. علیشاهی،م.، 1388. (ترجمه). مقدمه ای بر ایمنی شناسایی آبزیان. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. 499 صفحه.
6. علیشاهی، م.، سلطانی،م.، مصباح، م.، زرگر، ا.، 1391. اثرات تحریک ایمنی و رشد لوافیرول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی بر کپور معمولی. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 67، شماره 2، صفحات 142-135.
7. گازرانی فراهانی، م. 1388. برری برخی فاکتورهای هماتولوژیک در بعضی از ماهیان خانواده Acipenseridae. فصلنامه زیست­شناسی جانوری، سال دوم، شماره دوم، صفحات 61-57.
8. Agabna N.M.E., Ahaddad S.A.I., Mudathi A.K., 2014. Safety of Lawsonia inermis ethanolic seeds extract.  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 4(4): 303-309.
9. Chang H., Suzuka S.E., 1982. Lawsone (2-OH-1, 4- napthoquinone) derived from the henna plant increases the oxygen affinity of sickle cell blood. Bio-Chem. Biophysology Research Community, 107: 602-608.
10. Feldman F., Zinkl G., Jain C., 2000. Schalms veterinary hematology. 5thed. Lippinott Williams and Wilkins, USA. 11240p.
11. Gopalakannan A., Arul V., 2006. Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin, chitosan and levamisole on the immune system of Cyprinus carpio and control of Aeromonas hydrophila infection in ponds. Aquaculture, 255: 179-187.
12. Iwama G., Nakanishi T., 1996. The fish immune system. Academic Press, London. Chapter3: innate immunity in fish.116 p.
13. Jian J., Wu Z., 2003. Effects of traditional Chinese medicine on nonspecific immunity and disease resistance of large yellow croaker, Pseudosciaena crocea (Richardson). Aquaculture, 218: 1-9.
14. Kaur M., Dangi C.B.S., Singhai M., Kosta S., Singh H., Peter J., Jain S., 2014. Toxicity profile of ethanol extract of Lawasonia inermis leaves in Albino wistar rats. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8(5): 835-848.
  15. Kumar J.H.A., Pal A., Sahu A.K., Kumar N.P., Mukherjee S.C., 2007. Haemato-immunological responses to dietary yeast RNA-3 fattty acid and carotene in Catl catla juveniles. Fish Shell Fish Immunology, 23: 917-918.
16. Malekzadeh F., 1986. Antimicrobial activity of Lawsonia inermis L. Applied Microbiology, 16(4): 664-663.
17. Peddie S., Zou J. Secombes C.J., 2002. Immunostimulation in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following intraperitoneal administration of Ergosan. Veterinary Immunology and Immunopathology, 86: 101-113.
18. Priya R.,  Ilavenil S., Kaleeswaran B.,  Srigopalram S.,  Ravikumar S., 2011. Effect of Lawsonia inermis on tumor expression induced by Dalton’s lymphoma ascites in Swiss albino mice. Saudi Journal Biology Science, 18(4): 353-359.
19. Raa J., 1996. The use of immuno-stimulatory substances in fish and shellfish farming. Review of Fish Sscience, 4: 229-288.
20. Sakai M., 1999. Current research status of fish immune stimulants. Aquaculture, 172: 63-92.
21. Salaby S., Das B.K., Pradhan I., Mohapatra B.C., Mishra B.K., Sarangi N., 2006. Effect of Magnifera Indic Kernelasa feed additive on imunity and resistance to Aeromoas hydrophila in Labeo rohita finger lings. Fish Shell and Fish Immunology, 23: 109-118.
22. Sharma V.K., 1990. Tuber culostatic activity of henna Lawsonia innermis Linn. Tubercle, 71(4): 293-296.
23. Tacon A.G.J., 2005. Global trends in aquaculture and aqua feed production 1984-1985. International Aqua Feed Directory, 1997-1980.
24. Thrall A., 2004. Veterinary hematology and clinical chemistry. Lippinott Williams and Wilkins, 241: 277-288.