اثر عصاره هیدروالکلی دارچین (Cinnamum zeylanicum) بر کاتالپسی در موشهای سوری نر مدل بیماری پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کاتالپسی یا جمود عضلات یک بیماری عصبی است که با سفتی عضلات، کاهش حساسیت به درد و ثبات اندام بدون درنظر گرفتن محرکهای خارجی شناخته شده و از جمله علائم اصلی بیماری پارکینسون در نظر گرفته میشود. با توجه به افزایش سطوح استیل کولین در مغز، درمان اصلی معطوف به استفاده از آنتاگونیستهای گیرندههای موسکارینی است که با وجود تسکین علائم، عوارض جانبی شدیدی دارد. در این پژوهش اثر عصاره هیدورالکلی دارچین بر کاتالپسی در موشهای سوری نر مدل بیماری پارکینسون بررسی خواهد شد. 70 عدد موش سوری نر ( 2±30 گرم) به طور تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند؛ گروه کنترل، گروه حلال روتنون، گروه روتنون و 4 گروه دریافت کننده روتنون و متعاقب آن مقادیر 100، 200، 400 و 600 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی دارچین. جهت ایجاد مدل بیماری پارکینسون، روتنون (2 میلیگرم/ کیلوگرم/ 48 ساعت) به مدت 19 روز تزریق شد و ایجاد مدل بیماری پارکینسون مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تائید ایجاد مدل، مقادیر مختلف دارچین به مدت 20 روز ( هر 48 ساعت یکبار) به صورت صفاقی تزریق شد. سپس اثرات عصاره هیدروالکلی دارچین بر کاتالپسی با گروههای دیگر مقایسه و نتایج با آزمون ANOVA و پس آزمون Tukey آنالیز شده و 05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد. عصاره هیدروالکلی دارچین در مقادیر 400 و 600 میلیگرم بر کیلوگرم  توانست موجب کاهش مدت زمان کاتالپسی نسبت به گروه های روتنون و حلال آن شود و اثراتی مشابه گروه کنترل بر کاتالپسی در موشهای سوری مدل بیماری پارکینسون ایجاد کند (05/0>p). دارچین توانست موجب کاهش کاتالپسی در موشهای سوری مدل بیماری پارکینسون شود که احتمالا به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی و فلاونوئیدهای موجود در آن و تاثیر این ترکیبات بر سیستم عصبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cinnamon Extract (Cinnamum zeylanicum) on Catalepsy in Male Mice Model of Parkinson's Disease

نویسندگان [English]

  • M. Mohammad Ali Mansouri 1
  • A.A. Moazedi 1
  • G.A. Parham 2
1 Department of Biology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Catalepsy or muscle rigidity is a neurological disease characterized by muscle stiffness or rigidity of muscles, organs decreased sensitivity to pain and stability regardless of external stimuli-known and one of the main symptoms of Parkinson's disease is considered. Due to the increasing levels of acetylcholine in the brain, treatment is focused on the use of muscarinic receptor antagonists. Despite relieve the symptoms, there are severe side effects. In this study, the effect of cinnamon extract on catalepsy in mice model of Parkinson's disease was conducted. Overall, 70 male mice (30 ± 2 g) were randomly divided into seven groups: control group, rotenone solvent, rotenone group and 4 groups of rotenone, subsequent doses 100, 200, 400 and 600 mg/kg cinnamon extract. To create models of Parkinson's disease, rotenone (2 mg/kg/ 48 h) was administered for 19 d and creating models of Parkinson's disease was evaluated. After verification of the model, different doses of cinnamon for 20 d (every 48 h) were injected intraperitoneally (IP). The effects of cinnamon extract on catalepsy was compared with other groups and the results were analyzed by ANOVA and Tukey test.  PP<0.05). Cinnamon could reduce catalepsy in mice models of Parkinson's disease, probably due to antioxidant compounds and flavonoids and the impact of these compounds on the nervous system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • catalepsy
  • Cinnamon extract
  • Rotenone
  • Mice
  • Parkinson's disease
. احمدی ر.، قاسمی ن.، 1394. بررسی تاثیر عصاره دارچین(Cinnamomum zeylanicum) به صورت موضعی و تزریقی بر ترمیم زخم ناشی از سوختگی در موشهای صحرایی نر دیابتی در مقایسه با موشهای صحرایی نر سالم، ، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 25، شماره 1، صفحات 32-27.
2. ارضی ا.، سرکاکی ع.، عاقل ن.، نظری ز.، سعیدنژاد س.، 1389. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺩﺭﺩﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﻟﮑﻠﻲ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ فرمالین، مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دوره 10، شماره 3، صفحات 280-272.
3. خاکپور ش.، هادی پور جهرمی م.، 1387. اثر ریشه گیاه آدمک (Bieberstenia multifida DC) بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش سوری. فصلنامه گیاهان دارویی، سال نهم، دوره چهارم، شماره سی و ششم، صفحات 11-7.
4. کوپن ب.، استنتون ب.، 1390. فیزیولوژی برن و لوی. ترجمه سیمین نامور، فاطمه صفری، پرویز شهابی، علی رستگار فرج زاده، انتشارات اندیشه رفیع، 240-227.
5. محمدی ط.، محمدیان ب.، فاطمی طباطبایی س.ر.، کلاهی م.، 1395. اثر عصارۀ هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافتشناسی هیپوکامپ در موشهای سوری اواریکتومی شده. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره پانزدهم، شماره یک، صفحات 83-73.
6. وظیفهخواه س.، کریمزاده ف.، 1395. بیماری پارکینسون: از پاتوفیزیولوژی تا مدلهای حیوانی. مجله شفای خاتم، دوره چهارم، شماره سوم، 102-91.
7. Aartsma-Rus A., Putten M.v., 2014. Assessing Functional Performance in the Mdx Mouse Model. Journal of Visualized Experiments, 85: 51303.
8. Ahmad P., Arshad H., Abul Kal N., 2012. Effect of the Aqueous Extract of Mentha Arvensis on Haloperidol Induced Catalepsy in Albino Mice. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 542-546.
9. Anchan D., Clark S., Pollard K., Vasudevan N., 2014. GPR30 Activation Decreases Anxiety in the Open Field Test but Not in the Elevated plus Maze Test in Female Mice. Brain and Behavior, 4(1): 51–59.
10. Baradaran N., Tan S.N., Liu A., 2013. Parkinson’s disease Rigidity: Relation to Brain Connectivity and Motor Performance, Frontiers in Neurology, 4: 67-72.
11. Beitz J.M., 2014. Parkinson's disease: a review. Front Bioscience (Schol Ed), 6: 65-74.
12. Berardelli A., Sabra A.F., Hallet M., Physiological mechanisms of rigidity in Parkinson's disease, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 1983: 46:45-53.
  13. Bertram L., Tanzi R.E., 2005. The genetic epidemiology of neurodegenerative disease. Journal of Clinical Investigation, 115(6): 1449-1457.
14. Brahmachari S., Jana A., Pahan K., 2009. Sodium Benzoate, a Metabolite of Cinnamon and a Food Additive, Reduces Microglial and Astroglial Inflammatory Responses. Journal of Immunology, 183(9): 5917–5927.
15. Hattori K., Uchino S., Isosaka T., Maekawa M., Iyo M., Sato T., Kohsaka S., Yagi T., Yuasa S., 2006. Fyn is required for haloperidol-induced catalepsy in mice. Journal of Biological Chemistry, 281(11):7129-35.
16. Jana A., Modi K.K., Roy A., 2014. Up-regulation of neurotrophic factors by cinnamon and its metabolite sodium benzoate: Therapeutic implications for neurodegenerative disorders. Journal of Neuroimmune Pharmacology, 8(3): 739–755.
17. Jitendra O., 2016. Bhangale  and Sanjeev R. Acharya, Anti-Parkinson Activity of Petroleum Ether Extract of Ficus religiosa (L.) Leaves. Advances in Pharmacological Sciences, 9436106.
18. Khaki A., 2013. Remedial Effect of Cinnamon zeylanicum on serum anti-oxidants levels in male diabetic Rat. Life Science Journal,. 10(4s): 103-107.
19. Nishchal N., Rai S., Prabhu M., 2014. Effect of Tribulus terrestris on Haloperidol-induced Catalepsy in Mice, Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 76(6): 564-5.
20. Rahimmi A., Khosrobakhsh F., Izadpanah E., Hassanzadeh K., 2014. [Induction of Parkinson’s disease Model in Rat by Rotenone]. Journal of Isfahan Medical School, 32(296): 1250-58.
21. Ramani R., Madhavi Boddupalli B., Kandati S., Anisetti R.N.,Malothu N.,Proddoku R.R., 2014. Antiparkin’s Studies of Ethanolic Extract of Leucas Aspera in Mice, World Journal and Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1226-1235.
22. Rao, P.V. Gan S.H., 2014. Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, eCAM, p. 642942.
23. Rubing Zh. Sh., Bruce N. Cohen, Herwig J., 2010. Dopamine D2-receptor activation elicits akinesia, rigidity, catalepsy, and tremor in mice expressing hypersensitive α4 nicotinic receptors via a cholinergic-dependent mechanism, FASEB Journal, 24(1): 49–57.
24. Sharma N., Bafna P., 2012. Effect of Cynodon dactylon on rotenone induced Parkinson’s disease. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine, 12(3): 167-175.
25. Singsai K., Akaravichien T., 2015. Veerapol Kukongviriyapan, and Jintana Sattayasai, Protective Effects of Streblus asper Leaf Extract on H2O2-Induced ROS in SK-N-SH Cells and MPTP-Induced Parkinson's Disease-Like Symptoms in C57BL/6 Mouse, Evidence Based Complementary Alternatative Medicine, 2015: 970354
26. Stevenson J.K., Talebifard P., Ty E., Oishi M.M., McKeown M.J., 2011. Dyskinetic Parkinson's disease patients demonstrate motor abnormalities off medication, Experimental Brain Research, 214(3):471-9.
27. Tolosa E., 1998. History of levodopa and dopamine agonists in Parkinson's disease treatment. Neurology, 50(6 Suppl 6): S2-S10.
28. Xiong N., Xiong J., Khare G.H., 2011. Edaravone Guards Dopamine Neurons in a Rotenone Model for Parkinson's Disease. PLOS One, 6(6): 1-14.