تاثیر عصاره الکلی گل آذین درمنه بر روی ترمیم زخم های دیابتی رت های نر نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

زخم‌های پوستی و زخم پای دیابتی موضوعی مهم در علم پزشکی است. بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک غدد درون‌ریز است. درمنه دارای اثرات فارماکولوژیک به ویژه اثر بر روی دیابت است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثرات التیام بخش عصاره الکلی گیاه درمنه در فرایند ترمیم و سرعت بسته شدن زخم‌های پوستی در موش‌های سالم و دیابتی می‌باشد. برای انجام این تحقیق، از 20 سر رت نر بالغ استفاده شد. رت‌ها به چهار گروه پنج تایی تحت عنوان گروه کنترل، شم، تجربی1 و تجربی2 تقسیم شدند. سه گروه از رت‌ها با استفاده از استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. در همه گروه‌ها زخمی به طول 2 سانتی‌متر بر روی پوست ناحیه پشتی حیوانات ایجاد شد. روند ترمیم زخم به‌صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه‌های شم و تجربی1 نسبت به گروه کنترل ترمیم دیرتری داشته‌اند و التیام زخم در گروه تجربی2 که با عصاره درمنه کوهی تیمار شد نسبت به گروه کنترل از سرعت بیشتری برخوردار بوده و مساحت سطح زخم نسبت به سایر گروه‌ها کاهش یافته است. به ‌نظر می‌رسد استعمال موضعی عصاره درمنه موجب تسریع بهبودی زخم در رت‌های دیابتی می‌شود و مواد موجود در درمنه موجب، انقباض سریع‌تر زخم و التیام زخم  می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Alcoholic Extract of Artemisia inflorescence on Wound Healing of Diabetic Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • F. Harasani 1
  • Gh. Vaezi 2
  • Vida Hojati 3
1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Department of Biology, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Skin ulcers and diabetic foot ulcers are an important issue in medicine. Diabetes is one of the most common metabolic diseases of the endocrine system. Artemisia pharmacological, particularly effects on diabetes. The aim of this study was to compare the healing effects of alcoholic extract of Artemisia in the process of healing and skin wounds in normal and diabetic rats is quickly closing. Overall, 20 adult male Wistar rats were used. The rats were divided into four groups of five controls (without diabetes and treatment), sham (diabetes treatment Eucerin), Experimental 1 (diabetes without treatment), Experimental 2 (diabetes treated with alcoholic extract of Artemisia) were divided. Three groups of rats were made diabetic using STZ. Over 2 cm wound on the skin of spinous were created in all groups. The experimental group and the experimental group 2 with wormwood extract 1 Eucerin day with a dose of 100 mg Barba topical treatment over a period of 21 d, respectively. Wound healing was evaluated by macroscopic and microscopic. Wound healing in experimental groups 1 and 2 was treated with than the alcoholic extract of Artemisia control group showed the highest rate. Wormwood extract leads to topical wound healing in diabetic rats and material contained in Artemisia cause, faster wound contraction, and the healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract of Artemisia diabetes
  • Skin ulcers
  • Wound
  • Mouse
1. آل بویه، م.، 1390. بررسی اثر عصاره حنا در روند بهبود زخم پوستی رت نر ویستار، پایان­نامه کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 2. بیگدلی، م.ر.، 1391. فیزیولوژی برن و لوی. چاپ اول، انتشارات تیمورزاده، 752 صفحه.
3. سلاح­ورزی، ی.، تهرانی­فر، ع.، جهانبخش، ن. 1390. ارتباط فعالیت آنتی­اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت­های مختلف انار (Punica granatum L) با محتوای فنولیکی آن. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی ایران، جلد 27، شماره 1، صفحات 56-47.
4. ضیایی، س.ع.، دست­پاک، آ.، نقدی­بادی، ح.، پورحسینی، ل.، همتی­مقدم ا.، غروی­نایینی، م.، 1383. مروری بر گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.). فصلنامه گیاهان دارویی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات 10-1.
5. عبادی، س.ع.، قشونی، ح.، چراغعلی، ع.، 1380. اثر نیفدیپین بر روند التیام زخم پوستی در موش دیابتی. فیزیولوژی و فارماکولوژی، دوره پنجم، شماره دوم، صفحات 204-199.
6. Ahmed R.G., 2005. The physiological and biochemical effects of diabetes on the balance between oxidative stress and antioxidant defense system. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 15: 31-42.
 
7. American Diabetes Association, 2007. Diagnosis and classification of diabetes mellitus, diabetes care (Suppl 1): S42-47. https://doi.org/10.2337/dc07-S042.
8. Birdsall T.C., Kelly G.S., 1997. Berberine: Therapeutic potential of an alkaloid found in several medicinal plants. Alternative Medicine Review, 2: 94-103.
9. Natak B.S., Ralu S., Sand C., Rao A.V., 2008. Wound healing activity of perea Americana (avocado) fruit;apreclinical study on rats. Journal of Wound Care, 17:123-126.
10. Durukan A., Tatlisumak T., 2007. Acute ischaemic stroke: overview of major experimental rodent models, pathophysiology, and therapy of focal cerebral schaemia. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 87:179-197