اثر عصاره زنجبیل بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و آنزیم‎های ALT، AST و ALK در موش‎های صحرایی تیمار شده با آزاتیوپرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران

چکیده

آزاتیوپرین کاربرد وسیعی در درمان بیماری­های خود ایمنی و پیوند اعضا دارد. نتایج مطالعات حاکی از اثرات سوء این دارو بر عملکرد و ساختار کبد می­باشد. زنجبیل گیاهی با خواص آنتی اکسیدانی قوی و اثرات محافظتی در برابر توکسین­های مختلف می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره زنجبیل بر تغییرات کبدی ناشی از مصرف آزاتیوپرین در موش های صحرایی صورت گرفته است. در این تحقیق تجربی، 56 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به 7 گروه 8 تایی شامل ا- کنترل (آب و غذای معمولی) 2- شاهد (آب مقطر به عنوان حلال دارو) 3- آزاتیوپرین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم) 4- عصاره هیدروالکلی زنجبیل (200 میلی­گرم بر کیلوگرم) 5- آزاتیوپرین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل(50 میلی­گرم بر کیلوگرم)، 6- آزاتیوپرین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل (100میلی­گرم بر کیلوگرم) 7- آزاتیوپرین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل (200 میلی­گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. عصاره زنجبیل به روش گاواژ و آزاتیوپرین به روش داخل صفاقی به حیوانات تجویز شد. تیمار حیوانات به مدت بیست روز انجام شد و در بیست و یکمین روز پس از شروع آزمایش و پس از توزین حیوانات، خونگیری از قلب انجام گرفت و غلظت سرمی آنزیم­های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) به روش الایزا اندازه­گیری شد. کبد حیوان جدا شد و برش­های بافتی از آن تهیه گردید. نتایج با آزمون آماری ANOVA و تست دانکن در سطح معنی­داری 05/0 p ≤  تجزیه و تحلیل شد. در گروه­های دریافت کننده همزمان زنجبیل با آزاتیوپرین کاهش معنی­دار میانگین غلظت سرمی ALT،  ASTو ALP در مقایسه با گروه آزاتیوپرین مشاهده گردید. در گروه­های دریافت کننده همزمان زنجبیل با آزاتیوپرین میزان تخریب بافت کبد نسبت به گروه آزاتیوپرین کاهش قابل ملاحظه­ای نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که عصاره هیدروالکلی زنجبیل توانسته بر بافت کبد اثر محافظتی داشته باشد و از شدت آثار تخریبی آزاتیوپرین بر بافت کبد بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ginger Extract on Histopathological Changes of the Liver and ALT, AST as well as ALK Enzymes in Azathioprine-Treated Rats

نویسندگان [English]

 • F. Yazdanparast 1
 • V. Hemayatkhah Jahromi 2
1 Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad Unversity, Jahrom, Iran
2 Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad Unversity, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Azathioprine has a large application in the treatment of autoimmune diseases and in organ transplant. Results of studies indicate the adverse effects of this medicine on the liver structure and function. Ginger is a medicinal plant with strong antioxidant properties and protective effects against various toxins.The aim of this study was to evaluate the effect of ginger extract on liver changes induced by azathioprine in rats. In this experimental study, 56 adult male rats were divided into 7 groups of 8: 1- control (ordinary water and food) 2- Sham (distilled water as a solvent) 3- azathioprine (15 mg / kg) 4- hydroalcoholic extract of ginger (200 mg / kg) 4- Ginger extract hydro-alcoholic (200 mg / kg) 5- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (50 mg / kg), 6- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (100 mg / Kg) 7- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (50 mg / kg). On the 21st day after the start of the experiment and after weighing the animals, blood samples were taken from their hearts and serum concentrations of ALT, AST, ALP were measured. Renal tissue was separated and tissue sections were prepared. Zinger hydroalcoholic extract could protect the liver tissue and reduce the severity of azathioprine degradation effects on liver tissue. The hydroalcoholic extract of ginger had a protective effect on liver tissue due to its antioxidant properties by inhibiting free radicals produced by azathioprine and the extract also decreases the severity of azathioprine degradation effects on liver tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ginger
 • Azathioprine
 • liver
 • Rat
 1. Abdel-Azeem A.S., Hegazy A.M., Ibrahim K.S., Farrag A.R., El-Sayed E.M., 2013. Hepatoprotective, antioxidant, and ameliorative effects of ginger (Zingiber officinale Roscoe) and vitamin E in acetaminophen treated rats. Journal of Dietary Supplements, 10(3): 195-209.
 2. Abdulaziz Bardi D., Halabi M.F., Abdullah N.A., Rouhollahi E., Hajrezaie M., Abdulla M.A. 2013. In vivo evaluation of ethanolic extract of Zingiber officinale rhizomes for its protective effect against liver cirrhosis. BioMed Research International, 918460.
 3. Ajayi O.B., Odutuga A., 2004. Effect of low-zinc status and essential fatty acid deficiency of activities of aspartate aminotransferase and alanin amino tranferazse in liver and serum of albino rats. J Nahrung, 48(2): 88-90.
 4. Amin A., Hamza A.A., 2005. Hepatoprotective effects of Hibiscus, rosmarinus and salvia on azathioprine induced toxicity in rats. Life Science, 77(3): 266-78.
 5. Amouoghli Tabrizi B., Mohajeri D., Doostar Y., Baradaran Alizade A., 2009. Biochemical and pathological study of protective effect of Vitamin A in Azathioprine- induced hepatotoxicity in Rat, Feyz, Jouranal of Kashan University of Medical Sciences, 13: 180-187.
 6. Aniya Y., Koyama T., Miyagi C., Miyahira M., Inomata C., Kinoshita S., Ichiba T., 2005. Free radical scavenging and hepatoprotective actions of the medicinal herb, Crassocephalum crepidioides from the Okinawa Islands. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28(1): 19-23.
 7. Ansari A., Elliott T., Baburajan B., Mayhead P., Donohue J.O., Anderson J.S., Dudley J., 2008. Long-term outcome of using allopurinol cotherapy as a strategy for overcoming thiopurine hepatotoxicity in treating inflammatory bowel disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 28: 734-741.
 8. Carreon J.P., Iimenez G.C., Vega J.I., 2002. Genotoxic and antigenotoxic properties of Calendula officinalis extract in rat liver cell cultures tread with diethy initrosamin. Toxicology in Vitro, 16: 235-58.
 9. Catherine A., Evans R., Nicholas J.M., Geoge P., 1996. Structure- antioxidant activity relationship of flavonoids and phenolic acid. Free Radical Biology and Medicine, 20: 933-956.
 10. Chevallier A., 1996. The encyclopedia of medicinal plants. Dorling Kindersley, London. Pp: 153.
 11. Cos P., Rajan P., Vedernikova I., Calomme M., Pietres L., Vlietinck A.J., 2002. In vitro antioxidant profile of phenolic acid derivatives. Free Radical Research; 36: 711-16.
 12. Giannini E.G., Testa R., Savarino V., 2005. Liver enzyme alteration: a guide for clinicians. Canadian Medical Association Journal, 127: 367-379.
 13. Haksar A., Sharma A., Chawla R., Kumar R., Arora R., Singh S., Prasad J., Gupta M., Tripathi R.P., Arora M.P., Islam F., Sharma R.K.,  2006. Zingiber officinale exhibits behavioral radioprotection against radiation. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 84: 179-188.
 14. Harper H.A., Redwel U.M., Mayes P.A., 1979. Review of physiological chemistry. 17th ed. Lang Medical Publication, California; 7.
 15. Khoshvaghti A., Mard Khoshnood, M., 2014. Investigation of Zinjiber powder effects on liver, kidney and pancreasis indexs in rat. Iranian Journal of Vetrinary Clinical Sciences, 8(1): 63-79.
 16. Lee A.U., Farrell G.C., 2001. Mechanism of azathioprine-induced injury to hepatocytes:  oles of glutathione depletion and mitochondrial injury. Journal of Hepatology, 35(6): 756-64.
 17. Manju V., Nalini N., 2010. Effect of ginger on lipid peroxidation and antioxidant status in 1, 2-dimethyl hydrazine induced experimental colon carcinogenesis. BioChem Technology, 2 (2): 161 - 7.
 18. Minaiyan M., Ghannadi A., Mahzouni P., Nabi-Meibodi M., 2008. Anti-ulcerogenic effect of ginger (rhizome of Zingiber officinale Roscoe) hydroalcoholic extract on acetic acid-induced acute colitis in rats. Research in Pharmaceutical Sciences, 3(2): 15-22.
 19. Motawi J.K., Hamed M.A., Shabana F., 2011. Zingiber officinale acts a nutraceutical agent against Liver fibrosis. Nutrition & Metabolism, 8:40-46.
 20. Murthy S.N., Cooper H.S., Shim H., Shah R.S, Ibrahim S.A., Sedergran D.J., 1993. Treatment of dextran sulfate sodium-induced murine colitis by intracolonic cyclosporine. Digestive Diseases and Sciences, 38(9): 1722-1734.
 21. Park S.W., Lee S.M., 2008. Antioxidant and prooxidant properties of ascorbic acid on hepatic dysfunction induced by cold ischemia/reperfusion. European Journal of Pharmacology; 580(3): 401-6.
 22. Prasanna K., Kalpagam P., Nirmala K., 2007. Alterations in antioxidant status of rats   following intake of   gingerthrough diet.  Food chemistry, 106: 991-6.
 23. Rosalki S.B., Mcintyre N., 1999. Biochemical investigations in the management of liver disease. Oxford textbook of clinical hepatology, 2nd ed. New York, Oxford University Press: 503-521.
 24. Shariatzadeh S.M., Kazemipour N., Nazifi S., 2016. Investigation of Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Cytotoxity of Silver Nanoparticles on Hepatic Enzymes، Hemathologic Factors, Blood Oxidative Stress Markers and Hepatic Apaptosis in Balb-c Mice. Arak Medical University Journal (AMUJ), 19(114): 78-87.
 25. Solhjo K., Kargar Jahromi H., Solhjo K.A., Kargar Jahromi Z., Khabbaz Kherameh Z., Mahdiyar M., 2015. The effect of the aqueous extract of Orchid roots on the serum concentration of progesterone and luteinizing hormone in adult female rats. Iranian Journal of Medical Sciences, 13(1):21-26.
 26. Soochan D., Keough V., Wanless I., Molinari M., 2012. Intra and extra-hepatic cystadenoma of the biliary duct. Review of literature and radiological and pathological characteristics of a very rare case. British Medical Journal  Case Reports, doi:10.1136/bcr.01.2012.5497
 27. Sun C., Chen D., Qu Z., Hao J., Wang J., 1996. Protective effects of radix Salviae miltiorrhizae on azathioprine hepatotoxicity in rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 21(8): 496-8, 512.
Watanabe A., Hobara  N., Tobe K., Endo H., Nagashima H., 1997. Biochemical and morphological study on hepatotoxicity of azathioprine in rat. Acta Med Okayama, 33(1): 5-14.