تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل ساعتی (Passiflora cearulea) بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در موش صحرایی نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

گل ساعتی از جمله گیاهان دارویی است که دارای ترکیباتی با خواص آنتی­اکسیدانی است و در درمان بیماری­های صرع، اسهال، سوختگی و همورویید و تنظیم آنزیم­های کبدی مفید می­باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاًثیر تجویز خوراکی عصاره گل ساعتی بر غلظت­های پلاسمایی اوره، کراتینین، آلبومین و پروتئین تام در موش صحرایی نر بالغ بود. تعداد 40 سر موش با وزن تقریبی 195 گرم به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه تیمار دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد، فقط آب مقطر در یافت نمود. گروه­های تجربی، به مدت 21 روز به ترتیب مقادیر 150، 300 و 600 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره برگ گل ساعتی دریافت کردند. بعد از پایان این دوره به منظور اندازه­گیری فاکتورهای مورد مطالعه (ازت اوره، کراتینین، آلبومین، پروتئین تام) خونگیری از قلب انجام شد. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون T تست انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده 600 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره، نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­داری داشت. میزان پروتئین تام، کراتینین در مقایسه با گروه کنترل تغییرات معنی­داری نشان نداد. همچنین عصاره آبی- الکلی برگ گیاه گل ساعتی باعث کاهش میزان ازت اوره خون در کلیه گروه­های تجربی دریافت کننده عصاره نسبت به گروه کنترل شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می­توان اینطور بیان کرد که گیاه گل ساعتی نقش حمایت­کنندگی برای کبد ایجاد می­کند و عدم آسیب کبدی در رت­های مورد مطالعه نشان­دهنده این موضوع بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Passiflora caerulea Leaf on Some Biochemical Factors in Adult Male Rat

نویسندگان [English]

  • T. Sadeghi
  • M. Shariati
  • M. Mokhtari
Department of Biology, Kazerourn Branch, Islamic Azad University, Kazerourn, Iran
چکیده [English]

Passiflora caerulea is one of medicinal plants that has contained high anti-oxidant combinations and are useful in curing epilepsy, diarrhea, burn, Hemorrhoid and in regulating liver enzymes. The objective of this study was evaluation of effect of passiflora caerulea leaf hydroalcoholic extract on some biochemical factors in adult male rat. 40 male rats, about 195-200 g each were used in five groups. The control group did not receive any drug treatment, sham group found only distilled water, and experimental groups receiving 150,300,600, mg/kg leaves of passiflora caerulea Hydro-alcohol extract respectively during 21 days. After the end of this period, blood samples were taken from the heart to measure the biochemical factors (urea, creatinine, albumin, total protein). The results were analyzed using SPSS software and comparison of meanings was done using T. test. The results showed that the amount of albumin in the experimental group receiving 600 mg / kg of the extract decreased significantly compared to the control group. Total protein, cratinin and total body weight had no significant changes with control group. Hydro-alcoholic extracts of Passionate flower leaf caused reduction of blood urea nitrogen levels in all experimental groups receiving the extracts as compared to the control. According to the results of this study, it can be argued that the Passiflora caerulea plays a supporting role for the liver, and the lack of liver damage in the rats indicated this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passiflora Caerulea
  • Urea nitrogen
  • Creatinine
  • total protein
  • albumin
. استرایر ال.، جرمی برگ جی.تی.، 1369. بیوشیمی. مترجمین: نوری م.، رهبانی م.، محبوب س.، جلد دوم، انتشارات احرار، ویرایش سوم، جلد دوم صفحات 765-390.
2. بزمی ف.، مختاری م.، خاتم­ساز س.، 1394. تاثیر عصاره آبی-الکلی گیاه گلپر در دوران بارداری بر میزان آنزیم­های کبدی و فاکتورهای بیوشیمیایی (آلبومین و پروتئین) در نوزادان موش­های صحرایی نر. مجله علوم پزشکی دانشگاه جهرم، جلد 13، شماره 1، صفحات 13-7.
3. رسولی ا.، 1370. بیوشیمی بالینی. انتشارات جعفری، چاپ اول، صفحات 765-390.
4. زاهدی م.ج.، حیدری م.ر.، مهاجری م.، 1382. تأثیر دو فراورده گیاهی سنبل­الطیب و گل­گاوزبان بر آزمون­های عملکرد کبد و کلیه در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره یازدهم، شماره 1، صفحات 27-22.
5. صادقی ط.، 1390. تاًثیر تجویز خوراکی عصاره گل ساعتی بر تست­هـای عملکردی کبـد در مـوش  صحرایی نر بالغ (Rat). پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
6. صادقی ط.، شریعتی م.، مختاری م.، 1395. تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل ساعتی بر تست­های عملکردی کبد در موش صحرایی نر بالغ. نشریه زیست­شناسی جانوری، دوره 8 ، شماره  4، صفحات 78-71.
7. گایتون آ.، هال ج.، 1378. فیزیولوژی پزشکی، جلد دوم، انتشارات چهره، چاپ نهم، صفحه 1306.
8. Cauffield J.S.1., Forbes H.J., 1999. Dietary supplements used in the treatment of depression, anxiety, and sleep disorders. Lippincotts Prim Care Pract, 3(3): 290-304.
9. Dhawan K., Kumar S., Sharma A., 2004.  Passiflora: a review update. Journal of Ethnopharmacolog, 94(1): 1-23.
10. Garg A., Garg Szaneveld J., Singla A.K., 2001. Chemistry and Pharmacology of the citrus bioflavonoid hesperidin. Phytotherapy Research, 15(8):655-69.
11. Gross J.L., Azevedo M.J., Silviro S.B., Canai L.H., Caramori M.L., zelmanovitz T., 2005. Diabtic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes Care, 28(1): 164-76.
12. Grundmann O., Waehling C., Staiger C., Butterweck V., 2009. Anxi-olytic effects of a passion flower (Passiflora incarnata L.) extract in the elevated plus maze in mice. Pharmazie, 64: 63-64.
13. Johnson W.J., Hagge W.W., Wagoner R.D., Dinapoli R.P., Rosevear J.W., 1972. Effects of urea loading in patients with far- advanced renal failure.
Mayo Clinic Proceedings, 47(1): 21-9.
14. Kaneko J.J., 1989. Clinical biochemistry of domestic animals. 4th ed. New York: Academic Press Inc., 72: 144-389.
15. Limdi J.K., Hyde G.M., 2003 JunEvaluation of abnormal liver function tests. P.ostgraduate Medical Journal, 79(932): 307-12.
16. Raj Narayana K., Spiral Reddy M., Chaluvadi M.R., Krishna D.R., 2001. Bioflavonoids classification, pharmacological biochemical effects and therapeutic potential. Indian Journal of Pharmacology, 33: 2-16
17. Soulimani R., Younos C., Jarmoni S., Bousta D., Misslin R., Mortier F., 1997. Behavioural effects of passiflora incarnata L. and its indole alkaloid and flavonoid derivatives and maltol in the mouse. Journal of Ethnopharmacology, 57(1): 11-20.
18. Tzankaki E., 2000. Liver assist devices. Annual Review of Biomedical Engineering, 2: 607-632.
19. Tognohni M., Barocelli E., Ballabeni V., Bruni R., 2006. Comparative Screening of plant essential oils: Phenylpropanoid moiety as basis core for antiplatelet activity.
Life Sciences, 78(13):1419-32.
20. Uyanoglu M1, Canbek M, Aral E, Husnu Can Baser K. 2008 MarEffects of carvacrol upon the liver of rats undergoing partial hepatectomy. Phytomedicine, 15(3): 226-9.
21. Yam M.F., Basir R., Asmaw M.Z., Ismail Z., 2007. Antioxidant and hepato protective effects of orthosiphon stamineus Benth. Standardized extract. The American Journal of Chinese Medicine, 35(1): 115-26.