کارایی ورمیکمپوست در کنترل کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران، ایران

چکیده

  کنه تارتن دولکه­ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  یکی از آفات همه جا­گیر، به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغ­ها وگل­خانه­ها خسارت وارد می­کنند. تی­کمپوست از محصولات ورمی­کمپوست است که می­توان از آن به عنوان کنه­کش استفاده کرد. آزمون­ها در پتری­دیش در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت %5±60  و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. شاهد با آب تیمار شد. از تی­کمپوست در سه غلظت 1به 3، 1 به 5 و 1به 7 به همراه آب استفاده شد. در آزمون دیگری، تاثیرTween 80 ، قند و ملاس (ماده همراه) با تی­کمپوست روی درصد تلفات افراد کامل کنه تارتن دو لکه­ای 24  و 48 ساعت بعد از تیمار مورد بررسی قرار گرفت.تاثیر این مواد در شرایط گلخانه­ای هم روی گیاه توت­فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. درصد تلفات با استفاده از غلظت­های مختلف 1 به 3 (79/49 درصد)، 1 به 5 (43درصد) و 1 به 7 (5/42 درصد) 24 ساعت بعد از تیمار تفاوت معنی­داری نداشت. اما درصد تلفات 48 بعد از ازمون، 1 به 3 (74/33 درصد) به طور معنی­داری بیشتر از درصد تلفات در غلظت­های 1 به 5 (21/13 درصد) و 1 به 7 (12/10 درصد) است. درصد تلفات با استفاده از غلظت­های مختلف 1 به 3  (79/49 درصد)، 1 به 5 (43درصد) و 1 به 7 (5/42 درصد) با شاهد اختلاف معنی­داری را نشان داد، اما با یکدیگر تفاوت معنی­داری نداشتند. اضافه کردن ترکیب Tween 80  در غلظت 1 به 3 باعث  افزایش درصد تلفات کنه تارتن شد، اما اضافه کردن سایر مواد همراه (قند و  ملاس) تغییر معنی­داری در درصد تلفات ایجاد نکرد. محلول پاشی تی کمپوست به همراه تویین  کاهش جمعیت کنه تارتن در برگ توت فرنگی داشته است. تی­کمپوست یک ترکیب کنه­کش موثر است که برای کنترل کنه تارتن دو لکه­ای  قابل استفاده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Tea Compost for Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranyhus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

 • M. Rezaie
 • Sh. Heydari
Department of Agricultural Zoology, Iranian Research Institute of Plant Protection, P.O. Box 1454, Tehran, Iran
چکیده [English]

The two- spotted mite Tetranychus urticae Koch is one of the cosmopolite pests, which attack many agricultural and greenhouse plants. Tea compost is one of vermicompost product that could be used as acricide. The tests were conducted in Petri dish under laboratory condition (27±1 ºC, 60±5 % RH and 16:8 photoperiods). Control treated with water. Three concentrations 1/3, 1/5 and 1/7 with water were used. In another test, the effect of Tween 80, sugar and melas with tea compost on percent mortality of two- spotted spider mite adults in 24 hours after treatment were investigated. Percent mortality showed a significant difference in concentration 1/3 (49.79%), 1/5 (43%) and 1/7 (42.5%) with the control, however they did not any significant difference with each other. Precent spider mite mortality did not increase with other adding material (sugar and melas). Use of tea compost with Tween decreased spider mite population on strawberry leaves. Tea compost is an effective acaricide that were used to control two-spotted spider mite.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tetranychus urticae
 • Tea compost
 • Acaricide
 • Tween 80
 1. بیک خورمیزی، ع.، ابریشم چی، پ.، گنجعلی، ع.، پارسا،م. 1389. تاثیر ورمی­کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه­های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris). بوم­شناسی کشاورزی، جلد دوم، شماره 3، صفحات 485-474.
 2. متقی­نیا، ل.، رزمجو، ج.، حسن­پور، م.، مردانی، م.، تاج­میری، پ. 1394. پارامترهای زیستی و رشد جمعیت کنه تارتن دو لکه­ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) : تاثیر نسبت­های مختلف ورمی­کمپوست به خاک. تحقیقات آفات گیاهی، جلد 5، شماره 3، صفحات 31-44.
 3. Bolland H.R., Gutierrez J., Flechtmann, C.H.W. 1998. World catalogue of the spider mite family. Brill. Leiden.The Netherlands. 230 pp.
 4. Edwards C.A., Fletcher K.E. 1988. Interaction between earthworms and microorganisms in organic matter breakdown. Agriculture, Ecosystems and Environment, 24: 235-247.
 5. Gutierrez-Miceli F.A., Santiago-Borraz J., Molina J.A.M., Nafate C.C., Abud-Archila M., Llaven M.A. O., Rincon-Rosales R., Luc Dendooven L., 2007. Vermicompost as a soil supplement to improve growth, yield and fruit quality of tomato (Lycopersicum esculentum). Bioresource Technology, 98: 2781-2786.
 6. Helle W., Overmeer  W.P.J., 1985. Rearing techniques. In: Helle, W.M., Sablis, W. Spider Mites: Their biology, natural enemies and control. Vol. 1a. Elsevier. Amsterdam. pp: 331-335.
 7. Huffaker C.B., Van de Vrie M., McMrtry J.A., 1969. The ecology of tetranychid mites and thei natural control. Annual Review of Entomology, 14: 125-174.
 8. Ingham E.R., 1999. Making a high quality compost tea, part II. Biocycle, 40(4): 94-98.
 9.  Jasvirsingh B., Sreekrishna B., Sudarshan M.R., 1997. Performance of Scotch bonnet chilli in Karnataka and its response  to vermicompost.  India Cocoa. Arecanut and Spices Journal, 21: 9-10.
 10.  Modarres Najafabadi S.S., Vafaei Shoushtari R., Zamani  A.A., Arbabi M., and Farazmand H., 2011. Effect of nitrogen fertilization on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) populations on common bean cultivars. American-Eurasian. Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 11: 568-576.
 11. Nachman G., Rostislav Z. 2002. Interaction in a tritrophic acarine predator- prey metapopulation system, effects ofTetranychus urticae (Acari: Tertranychidae) on host plant condition. Experimental  and  Appled Acarology, 26: 27-42.
 12.  Norman Q. Arancon P.A., Gavis C.A. E., 2005. Suppression of insect pest populations and damage to plants by vermicompost-bioresorce technology. pp: 1137-1142.
 1. Patriquin D.G., Barnes D., Abboud A., 1995. Diseases, pests andsoil fertility. Soil Management in Sustainable Agriculture. pp: 161–174.
 2. Pietrosiuk A., Furmanowa M., Kropczysnka D., Kawka B., Wiedenfeld H., 2003. Life history parameters of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding on bean leaves treated with pyrrolizidine alkaloids. Journal of Applied Toxicology, 23:187–190.
 3.  Rao K.R., 2002. Induce host plant resistance in the management of sucking insect pests of groundnut. Annals of Plant Protection Sciences, 10: 45–50.
 4.  SAS Inc. 2003. version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. Nc. USA.
 5.  Scheuerell S., Mahaffee W., 2002. Compost tea: Principles and prospects for plant disease control. Compost Science and Utilization, 10(4): 313-338.
 6.  Sunitha N.D., 2000. Insecticidal and growth regulatory activity of vermicompost. Progressreport for1999-2000. Agricultural College. Bijapur. University of Agricultural Sciences. Dharwad.
 7. Weltzien H.C., 1989. Some Effects of Composted Organic Materials on Plant Health. Agriculture, Ecosystems, and Environment, 27:439-446.