بررسی میزان بیان RNA غیرکدکننده بلند GAS8-AS1 و ژن هدف GAS8 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بیان ژن مهار رشد اختصاصی 8 (GAS8) و RNA آنتی-سنس طبیعی آن (GAS8-AS1) در بافت­های توموری با منشأ مختلف ارزیابی شده است. با این حال، ارتباط آنها با اختلالات مرتبط با ایمنی خیلی درک نشده است. در مطالعه حاضر، ما سطح بیان این ژنها را در 50 بیمار مبتلا به فرم عودکننده-بهبود یابنده­ی مالتیپل اسکلروزیس (RRMS) با گروه کنترل افراد سالمی که از لحاظ سن و جنس هم سان سازی شده بودند، ارزیابی کردیم. سنجش بیان بر نمونه های خون محیطی افراد شرکت کننده در آزمایش صورت گرفت. استخراج RNA کل از خون و سنتز cDNA از خون انجام شد، سپس با روش Taq-man PCR  و با طراحی پرایمر و پروبهای اختصاصی سنجش صورت گرفت. بیان هر دو ژن در مقایسه با کنترل ها به صورت چشم گیری افزایش یافت (به ترتیب P=0.001 و P<0.0001). تفاوت در بیان GAS8 نیز در کل بیماران زن و زنان کمتر از 50 سال در مقایسه با افراد کنترل مربوطه معنی دار بود ( به ترتیب P=0.002 و P=0.006). بیان GAS8-AS1 در بیماران مرد در هر دو زیر گروه مبتنی بر سن در مقایسه با افراد سالم مربوطه بالاتر بود (P=0.0001). بیان هر دو ژن  در گروه مردان با سن شرکت کنندگان رابطه معکوس داشت اما این ارتباط با هیچ زیر گروه دیگری وجود نداشت. مطالعه حاضر اهمیت GAS8 و GAS8-AS1 را در پاتوژنز MS و نقش فرضی GAS8-AS1 به عنوان یک نشانگر تشخیصی در زیرمجموعه های بیماران نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of GAS8-AS1 Long Non-coding RNA Expression and GAS8 Target Gene in Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Mona Patoghi 1
  • Soudeh Ghafouri-Fard 2
1 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Medical Genetics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The expression of the growth arrest specific 8 (GAS8) and its naturally occurring anti-sense RNA (GAS8-AS1) have been assessed in tumoral tissues of different origins. However, their association with immune-related disorders has been poorly understood. In the current study, we evaluated expression levels of these genes in 50 relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) patients compared to the age and sex matched healthy controls. Expression assays were performed on peripheral blood samples of study participants. Total RNA extraction and cDNA synthesis were performed using blood samples. Then assay was performed using TaqMan (Real Time PCR) technique by designing specific primers and probes sequences. Expression of both genes was significantly higher compared to controls (P=0.001 and P<0.0001, respectively). The difference in GAS8 expression was also significant in total female patients and females aged less than 50 years compared to the corresponding controls (P=0.002 and 0.006 respectively). GAS8-AS1 expression was higher in male patients in both age-based subgroups compared to the corresponding healthy subjects (P<0.0001). Expression of both genes was inversely related to the age of male participants, but this relationship was observed in none of the subgroups. The current study shows the significance of GAS8 and GAS8-AS1 in the pathogenesis of MS and the putative role of GAS8-AS1 as a diagnostic biomarker in a subset of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GAS8
  • GAS8-AS1
  • Multiple Sclerosis
  • Gene expression