بررسی تغییرات ناشی از استرس اکسیداتیو در نتیجه اعمال استرس اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران

چکیده

ت
تاثیر استرس های اجتماعی بر بروز بیماریهای قلبی – عروقی و بیماریهای روحی روانی روشن است. برای بررسی تاثیر گذاری این استرسها بر القائ استرس اکسیداتیو ایجاد تغییر در سطح اکسیدانی و آنتی اکسیدانی مدل محدودیت تغییر هم خانه مشاهده  در حضور دریافت  آنتی اکسیدان زردچوبه طراحی شد. 60 سر رت نر نژاد ئویستار تحت شرایط استاندارد دما و نور و آب قرار گرفتند و در گروههای تحت استرس یک سوم غذای معمول هر رت در اختبارش قرار داده شد. استرس تغییر هم خانه و مشاهده هم دردو گروه  این رتها القا گردید. دردو گروه غذای مصرفی شان محتوی زرد چوبه بود.به مدت 4 ماه رته تحت شرایپط تعریف شده برای هر گروه یعنی تغییر هم خانه مشاهده زردئچوبه ،محدودیت غذایی مشاهده تغییر هم خانه زردچوبه،کنترل،کنترل زردچوبه نگهداری شدند .پس از اتمام دوره نگهداری رتها با اتر بیهوش شده و بافت کلیه و مغز آنها هموژن شد. هر کدا از فاکتور های مرو نظر یعنی مالون دیآلدئید،گلوتاتیون، نیتریک اکساید،کاتپسین D و لیپوفوشین در بافتها سنجش شد.  سطح مالون دی آلدئیدبطور معنی داری هم در مغز و هم در کلیه در گروه تحت استرس افزایش پیداکرد. سطح  نیتریک اکساید و گلوتاتیون در مغز افزایش یافت میزان فعالیت کاتپسین D و تجمع لیپوفوشین تغییر ی نداشت. مغز نسبت به تشکیل MDA حساس تر است اما سطح گلوتاتیون و نیتریک اکساید در آنها بالاتر است. تغییرات ناشی از القائ استرسهای اجتماعی در دو بافت مغز و کلیه  بصورت یکسان رخ نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Oxidative Stress-Dependent Changes Caused by Social Stress in Brain and Kidney Tissues

نویسندگان [English]

 • Irandokht Zeynaei 1
 • Shahrbanoo Oryan 2
 • Mohammadreza Vaezmahdavi 3
 • Akram Eidi 1
 • Mehrdad Roghani 3
1 Biology Department. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Biolology Department. Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University Tehran, Iran
3 Phisiology Department, Shahed Medical University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of social stress on the occurrence of cardiovascular and mental diseases is obvious. In order to investigate the effect of these stresses on oxidative stress induction, and changes in the oxidant and antioxidant levels, the model for roommate change restriction and observation in the presence of curcuma longa antioxidant was designed A total of 60 Wister rats were kept under standard conditions of temperature, light, and water. In the under-stress groups, each rat was provided with one third of its common food. The roommate change stress and observation were applied to two groups of these rats. Two groups of rates were fed by the food contained curcuma longa. These rats kept under defined conditions for each group for 4 months i.e., roommate change, observation, curcuma longa; food restriction, observation, roommate change, curcuma longa; control; control, curcuma longa. After the rats' maintenance period was completed, they were anesthetized with ether and their kidney and brain tissues were homogenized. Each of the given factors i.e., malon-dialdehyde, glutathione, nitric oxide, cathepsin D and lipofuscin was measured in tissues. The malon-dialdehyde level increased significantly both in brain and kidney in under-stress group. The level of nitric oxide and glutathione increased in brain, but the activity of cathepsin D and lipofuscin accumulation remained unchanged. Also the amount of nitric oxide and glutathione remained the same. The brain is more sensitive to MDA formation, but the amount of glutathione and nitric oxide is higher. Thus social stress induced changes do not occur equally in kidney and brain tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social stress
 • curcuma longa antioxidant
 • observation restriction
 • Roommate change
 • Glutathione
 • nitric oxide