تاثیر چهار هفته تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر سطوح اکتیوین-A عضلانی در موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تنظیم افزایشی سطوح اکتیوین-A در نمونه­های سرطانی دچار شده به کاشکسی گزارش شده است. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین تداومی و تناوبی بر سطوح اکتیوین-A در بافت عضلانی موش­های ماده مبتلا به سرطان پستان بود. 32 سر موش ماده Balb/c شش تا هشت هفته­ای به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل، کنترل توموری، تمرین تناوبی+تومور و تمرین تداومی +تومور قرار گرفتند (هشت موش در هر گروه). برنامه تمرین تناوبی و تداومی به مدت چهار هفته و پنج جلسه در هفته روی نوارگردان طراحی شده برای جوندگان اجرا شد. 48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین، بافت عضله دوقلو جدا شد و بعد از هموژن کردن آن، سطوح اکتیوین-A به روش الایزا در بافت عضلانی اندازه­گیری شد. حجم تومور نیز با کولیس دیجیتال اندازه­گیری شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج حاضر نشان داد که سطوح اکتیوین-A در بافت عضلانی گروه تمرین تداومی در مقایسه با گروه کنترل توموری به صورت معناداری کمتر است (026/0=p ). باوجود این، تفاوت معناداری برای سطوح اکتیوین-A بین گروه کنترل توموری و گروه تمرین تناوبی مشاهده نشد (105/0= p). وزن عضله دوقلو در گروه سالم به صورت معنادرای بیشتر از گروه­های توموری بود (05/0 > p) و تمرین ورزشی تداومی و تناوبی با تغییر معناداری در وزن عضله دوقلو همراه نبود (05/0 <p ). علاوه بر این، حجم تومور در گروه تداومی و تناوبی نسبت به گروه کنترل توموری به صورت معناداری کمتر بود (001/0 > p)، اما تفاوت معناداری بین گروه تمرین تداومی و تناوبی مشاهده نشد (681/0= p). بر اساس یافته­های حاضر می­توان عنوان کرد که حداقل در کوتاه مدت (چهار هفته) تمرین ورزشی نمی­تواند تاثیر معناداری بر توده عضلانی موش­های ماده مبتلا به سرطان پستان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Four-weeks Continuous and Interval Exercise Training on Activin-A Muscular Level in Female Mice with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • mona Amo-mohammadi
  • mandana gholami
  • Hossein Abed Natanzi
Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Up-regulation of Activin-A levels in cancer patients affected by cachexia has been reported. The aim of present study was to investigate the effect of four weeks continuous and interval exercise training on Activin-A levels in muscular tissue of breast cancer bearing female mice. A total of thirty-two 6-8-week-old female Balb/c mice were randomly assigned in four groups, including: control, tumor control, interval training + tumor and continuous training + tumor groups of 8. Interval and continuous exercise training program performed for four weeks, five sessions per week on rodent special treadmill. Forty eight hours after the last exercise session, gastrocnemius muscle tissue was removed and after it was homogenized, Activin A levels were measured using ELISA method in muscular tissue. Tumor volume was also measured with digital caliper and in order to analyze data, the one-way analysis of variance test and Tukey post-hock test were used. Results of the current study showed that Activin-A levels in muscular tissue of continuous training group were significantly lower than tumor control group (p = 0.026). However, no significant difference was found in Active-A levels between the tumor control group and interval training group (p = 0.105). Gastrocnemius muscle weight in healthy control group was significantly higher compared to tumor groups (p < 0.05) and continuous and interval exercise training did not lead to significant changes in gastrocnemius muscle weight (p > 0.05). Moreover, tumor volume in continuous and interval training group was significantly lower than tumor control group (p < 0.001), but no significant difference was observed between continuous and interval training groups (p = 0.681). According to the results current study, it could be argued that exercise training, at least in the short term (four weeks), cannot exert significant effects on muscular tissue of female mice with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cachexia
  • Tumor
  • Activin-A
  • interval training
  • Continuous training