تاثیر عصاره مریم گلی (Salvia officinalis) همراه با بسته بندی وکیوم بر خواص فیزیکوشیمیایی فیله‌ی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته موسسه غیرانتفاعی تجن

2 گروه کشاورزی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

چکیده

در این پروژه, اثر پوشش عصاره گیاه مریم گلی در 3 تیمار (به ترتیب با غلظت­های 1% ,2%  و3% ) بر ویژگی های شیمیایی و میکروبیولوژیک فیله­های تهیه شده از ماهی فیتوفاگ, طی دوره 14 روزه نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها در روز1، 4، 7، 10 و 14 نگهداری, مورد آنالیز شیمیایی شامل اسید تیوباربیتوریک (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N), میکروبی (بار باکتریایی کل) و بررسی میزان رطوبت, میزان اسیدیته (pH) و ظرفیت نگهداری آب (WHC) قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان بارهای نیتروژنی فرار در کلیه تیمارهای پوشش دهی شده در مقایسه با تیمار کنترل به طور معنی داری کاهش داشته است (05/0p<). روند افزایش اسیدتیوباربیتوریک طی دوره نگهداری در کلیه تیمارهای پوشش­دهی شده بطور معنی­داری نسبت به تیمار کنترل کمتر بود.در زمینه بار باکتریایی کل نیز کلیه نمونه های پوشش دهی شده به جز روز اول نسبت به گروه کنترل به طور معنی­داری حاوی بار باکتریایی کمتری بودند. بر اساس نتایج ارزیابی رطوبت تیمارها طی دوره نگهداری, در کلیه شاخص­ها به غیر از روز 14 اختلاف معنی­داری داشتند. در رابطه با ظرفیت نگهداری آب نمونه­ها هم به غیر از روز چهارم اختلاف معناداری بین نمونه ها مشاهده نشد.در رابطه با میزان pH به غیر از روزهای 4 و 14 اختلاف معنی داری در روزهای مختلف بین شاخص­ها دیده شد. در رابطه با آب تحت فشار نیز داده های بدست امده در بین تیمارهای آزمایش, اختلاف معنی­داری را به غیر از روز چهارم آزمایش ندارد. با توجه به اینکه تیمار 3 ( تیمار پوشش دهی شده با پوشش عصاره مریم گلی3 درصد) در اکثر شاخص­ها نسبت به سایر تیمارهای پوشش­دهی شده، حائز امتیازات بالاتری بود لذا پوشش مذکور به عنوان بهترین تیمار در این پژوهش شناخته شده و به کارگیری آن جهت حفظ موثر خواص شمیایی و میکروبی فرآورده های غذایی در طول دوره نگهداری توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salvia officinalis Extract with Vacuum Packaging on Physicochemical Properties of Hypophthalmichthys Molitrix Fish During Refrigeration Storage

نویسندگان [English]

  • Fateme Kolaie moakhar 1
  • Mehran Moslemi 2
  • Rozbeh Abedi 1
1 Graduated from Non-profit Tajan University
2 Agriculture Department, Jooybar Branch, Islamic Azad University, Jooybar, Iran
چکیده [English]

In this project, the effect of salvia officinalis extract coating in three treatments (at concentration of 1, 2, and 3%, respectively) was investigated on chemical and microbiological characteristics of fillets prepared from hypophthalmichthys molitrix during the 14-day refrigeration storage (4 °C) period. On days 1, 4, 7, 10 and 14 of storage, the treatments were chemically analyzed in terms of thiobarbituric acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N), microbial load (total bacterial load) and moisture content, acidity (PH), and water holding capacity (WHC). Based on the obtained results, the amount of TVB-N in all treatments was significantly reduced compared to control treatment (p < 0.05). The increasing trend of bioaburic acid during storage period in all treatments was significantly lower than the control treatment. Considering total bacterial load, all of the coated specimens had significantly lower bacterial load compared to the control group except for the first day. Based on the evaluation results of treatments moisture during the storage period, there was a significant difference in all indices except on day 14. There was also no significant difference between samples with regard to samples WHC. Considering pH, a significant difference was observed in indices on different days between samples except on days 4 and 14. In relation to pressurized water, the obtained data from treatments showed no significant difference except on day 4. Considering that treatment 3 (treatment coated with 3% salvia extract) showed more advantages in most indices compared to other coated treatments, the above mentioned coating was therefore recognized as the best treatment in this study and its application is recommended for effective preservation of the chemical and microbial properties of food products during the storage period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypophthalmichthys molitrix fish
  • Vacuum packaging
  • Salvia Officinalis Extract
  • Shelf-life