اثر یک دوره تمرین باز توانی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلینPBMNC در بیماران CABG

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

4 گروه زیست شناسی ،واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسلامی ، نیشابور، ایران

چکیده

تمرینات باز توانی در بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر (CABG) موجب بهبود ظرفیت‌های فیزیولوژیکی متعددی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلین PBMNC در بیماران CABG بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار قلبی بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه مشهد که عمل جراحی CABG بر روی آن‌ها انجام‌شده بود، به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفری تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین ترکیبی به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه پروتکل‌های منتخب تمرینی هوازی و مقاومتی را اجرا کردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی ارزیابی‌های ترکیب بدنی و نمونه‌گیری خونی جهت سنجش متغیرها انجام شد. سپس، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های  t وابسته و مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار وزن و شاخص توده بدنی و افزایش معنادار مقادیر گرلین پلاسمایی و بیان نسبی ژن گرلین PBMNC می‌شود. همچنین، بین مقادیر گرلین پلاسمایی و بیان نسبی ژن گرلین PBMNC گروه تمرین با گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده شد. به نظر می‌رسد هشت هفته تمرین باز توانی ترکیبی باعث افزایش مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلینPBMNC در بیماران CABG می‌شود و می‌تواند باعث ارتقاء سازگاری‌های فیزیولوژیکی مطلوبی در سلامت قلب و عروق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Rehabilitation Training on Plasma Levels and Ghrelin Gene Expression in PBMNC Among CABG Patients

نویسندگان [English]

 • Artemis Naghibzade 1
 • amir rashidlamir 2
 • Rambod Khajeie 1
 • Mahdi Zarei 3
 • Akbar Safipour afshar 4
1 Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Human Sciences,University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
4 Department of Biology, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
چکیده [English]

Rehabilitation training in cardiac patients after coronary artery bypass graft (CABG) improves several physiological capacities. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of combined training on plasma levels and ghrelin gene expression in PBMNC among CABG patients. In this quasi-experimental study, 30 cardiac patients of Javad Al-Aemeh cardiac specialty hospital of Mashhad, who underwent CABG operation, were selected using convenience and purposeful sampling method and randomly divided into two equal groups (n=15): combined training and control. The combined training group performed selected aerobic and resistance training protocols for eight weeks, three sessions per week. Before and after training program, body composition assessments and blood sampling were performed to measure variables. Then, the obtained data were analyzed using independent and dependent t-tests at the significance level of 0.05. Data analysis showed that combined training significantly reduces body weight and BMI and significantly increases plasma ghrelin levels and relative expression of ghrelin gene in PBMNC (P≤0.05). Additionally, a significant difference was observed between plasma ghrelin levels and relative expression of ghrelin gene in PBMNC of training group compared to control group (P≤0.05). It seems that eight weeks of combined rehabilitation training increases plasma levels and ghrelin gene expression in PBMNC among CABG patients and can promote desirable physiological adaptations in cardiovascular health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined training
 • Ghrelin
 • CABG patients
 1. Adams B.J.,carr J.G.,Ozonoff A.,Lauer M.S.,Balady G.j.,2008. Effect of exercise training in supervised cardiac rehabilitation programs on prognostic variables from the exercise tolerance test. AMcardiol, 101(10):1403-1407.
 2. Ahmadi S.M., Fathi M., RashidLamir A., Aminian F., 2019. Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men. Iranian Journal of Ageing, 13(4):494-505.
 3. Barrington W.T., Lusis A.J., 2017. Atherosclerosis: Association between the gut microbiome and atherosclerosis. Nat Rev Cardiol, 14(12):699-700.
 4. Behrouzifar S., Zenouzi S., Nezafati M., Esmaili H.F., 2009. Actors affecting the Patients quality of life after coronary artery bypass graft. Iran J Nurs, 22(57):31-41.
 5. Brian M., Lilleness, M.D., William H., Frishman, M.D., 2016. Gherlin and the Cardiovascular System.Cardiology in review, 228-279.
 6. Ezquerro S., Frühbeck G., Rodríguez A., 2017. Ghrelin and autophagy. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 20(5):402-408.
 7. Fathi R., Ghanbari-Niaki A., Rahbarizadeh F., Hedayati MA., Ghahramanloo E., 2009. The effect of exercise on plasma acylated ghrelin concentrations and gastrocnemius muscle mRNA expression in male rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(5):519-26.
 8. Gaeini A.A., Sattarifard S., CafiZadeh S., Nejatian M.,.2013. The comparison of eight weeks of combined and aerobic training on functional capacity, body composition and strength in post-coronary artery bypass graft cardiac patients. Cardiovascular Nursing Journal, 2(1):34-41.
 9. Ghanbari-Niaki A., Ghanbari-Abarghooi S., Gholizadeh M., 2015. Heart ATP-Binding Cassette protein A1and G1, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-αand Liver X Receptors Genes Expression in Response to intensive Treadmill Running and Red Crataegus pentaegyna (Sorkh valik) in Male Rats. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 7(2):29-33.
 10. Heimerl S., Langmann T., Moehle C., Mauerer R., Dean M., Beil F-U,. 2002. Mutations in the Human ATP-Binding Cassette Transporters ABCG5and ABCG8 in Sitosterolemia. Human Mutation Mutation in Brief, 8(2):21-34.
 11. Karapolat H., Demir E., Bozkaya T., 2009.Comparison of hospital-based versus home- based exercise training in patients with heart failure: Effects on functional capacity, quality of life, p