اثر یک دوره تمرین باز توانی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلینPBMNC در بیماران CABG

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسلامی ، نیشابور، ایران

4 گروه زیست شناسی ،واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسلامی ، نیشابور، ایران

چکیده

تمرینات باز توانی در بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر (CABG) موجب بهبود ظرفیت‌های فیزیولوژیکی متعددی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلین PBMNC در بیماران CABG بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار قلبی بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه مشهد که عمل جراحی CABG بر روی آن‌ها انجام‌شده بود، به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفری تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین ترکیبی به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه پروتکل‌های منتخب تمرینی هوازی و مقاومتی را اجرا کردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی ارزیابی‌های ترکیب بدنی و نمونه‌گیری خونی جهت سنجش متغیرها انجام شد. سپس، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های  t وابسته و مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار وزن و شاخص توده بدنی و افزایش معنادار مقادیر گرلین پلاسمایی و بیان نسبی ژن گرلین PBMNC می‌شود. همچنین، بین مقادیر گرلین پلاسمایی و بیان نسبی ژن گرلین PBMNC گروه تمرین با گروه کنترل اختلاف معناداری مشاهده شد. به نظر می‌رسد هشت هفته تمرین باز توانی ترکیبی باعث افزایش مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلینPBMNC در بیماران CABG می‌شود و می‌تواند باعث ارتقاء سازگاری‌های فیزیولوژیکی مطلوبی در سلامت قلب و عروق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Rehabilitation Training on Plasma Levels and Ghrelin Gene Expression in PBMNC Among CABG Patients

نویسندگان [English]

  • Artemis Naghibzade 1
  • amir rashidlamir 2
  • Rambod Khajeie 1
  • Mahdi Zarei 3
  • Akbar Safipour afshar 4
1 Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
4 Department of Biology, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
چکیده [English]

Rehabilitation training in cardiac patients after coronary artery bypass graft (CABG) improves several physiological capacities. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of combined training on plasma levels and ghrelin gene expression in PBMNC among CABG patients. In this quasi-experimental study, 30 cardiac patients of Javad Al-Aemeh cardiac specialty hospital of Mashhad, who underwent CABG operation, were selected using convenience and purposeful sampling method and randomly divided into two equal groups (n=15): combined training and control. The combined training group performed selected aerobic and resistance training protocols for eight weeks, three sessions per week. Before and after training program, body composition assessments and blood sampling were performed to measure variables. Then, the obtained data were analyzed using independent and dependent t-tests at the significance level of 0.05. Data analysis showed that combined training significantly reduces body weight and BMI and significantly increases plasma ghrelin levels and relative expression of ghrelin gene in PBMNC (P≤0.05). Additionally, a significant difference was observed between plasma ghrelin levels and relative expression of ghrelin gene in PBMNC of training group compared to control group (P≤0.05). It seems that eight weeks of combined rehabilitation training increases plasma levels and ghrelin gene expression in PBMNC among CABG patients and can promote desirable physiological adaptations in cardiovascular health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined training
  • Ghrelin
  • CABG patients