ارزیابی هیستوپاتولوژی کبد موش های صحرایی ماده مبتلا به دیابت و سندرم متابولیک و روش های درمانی آن با هدف کاهش آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

سندرم متابولیک یکی از شایع­ترین اختلالات متابولیک است، که فرد را در معرض خطرات زیادی از جمله بیماری­های قلبی عروقی و دیابت قرار می­دهد. همچنین شیوع روبه رشد دیابت به طورکلی و به خصوص در افراد جوانتر سبب افزایش بروز آن در بارداری نیز می­شود. دیابت آشکار یکی از عوامل خطرساز برای زایمان است و میزان بروز مالفورماسیون های عمده در زنان مبتلا به دیابت دو برابر بیشتر می­باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد مادران مبتلا به دیابت و سندرم متابولیک و بررسی روش­های درمانی موجود می باشد.این مطالعه بر روی 34 سر موش صحرایی از نژاد ویستار انجام شده است. حیوانات به نه گروه تقسیم شدند.موش­های ماده پس از طی دوران بارداری جهت نمونه­برداری و مطالعات میکروسکوپیآماده شدند.در گروه­های دیابتی اثرات دیابت،تنها با مصرف متفورمین کاهش پیدا کردو ورزش بر روی التیام بافت کبد اثری نداشت.در حالیکه در گروه سندرم متابولیک تمرینات ورزش توانست اثرات ناشی از سندرم را کاهش دهد که این نتیجه نسبت به متفورمین موثرتر بوده و ترکیب متفورمین و ورزش نیز اثرات ترمیمی مناسبی را ایجاد نمود. در برخی متغیرها مانند پرخونی و التهاب نسبت به گروهی که تنها ورزش انجام دادند این اثرات کمتر دیده شد.در گروه سندرم متابولیکی که ورزش کردند، پرخونی و التهاب دیده نشد، در حالیکه در گروه سندرم متابولیک که تحت درمان با متفورمین و ورزش قرار گرفتند پرخونی و التهاب کبدیوجود داشت.نتایج نشان می دهد ترکیب متفورمین و تمرینات ورزشی در کنار یکدیگر تغییرات حاصل از سندرم متابولیک و احتمالا دیابت را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Liver Histopathology in Female Rats with Diabetes and Metabolic Syndrome and Its Therapeutic Methods with the Aim to Reduce Injury

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Nouri 1
  • Behrooz Yahyaei 2
  • Sahar Yazdi 1
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Department of Basic Science, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran Biological Nanoparticles in Medicine Research center, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Metabolic syndrome is one of the most common metabolic disorders that put a person at many risks, such as cardiovascular diseases and diabetes. Moreover, the increasing prevalence of type 2 diabetes, especially in younger people has led to an increase in its incidence in pregnancy. Diabetes mellitus is one of the risk factors for labor, and the incidence of major malformation is twice as high as in women with diabetes. Therefore, the aim of this study was to investigate the histopathological changes of the liver in mothers with diabetes and metabolic syndrome and to review the existing therapeutic methods.  This study was conducted on 34 wistar rats. Animals were divided into nine groups. Female rats were prepared for sampling and microscopic studies after the pregnancy period was passed. In diabetic groups, the effects of diabetes were reduced only by taking metformin, and exercise had no effect on healing the liver tissue, while in the group of metabolic syndrome, exercise could reduce the effects of syndrome and this result was more effective than metformin and the combination of metformin and exercise also had significant rehabilitation effects on liver. In some variables, such as hyperemia and inflammation, these effects were observed less than those who only exercised. In metabolic syndrome group, who exercised, no hyperemia and inflammation was observed, while in metabolic syndrome group under metformin treatment and exercise, inflammation and congestion were observed. The results show the combination of metformin, and sports exercise can reduce changes caused by metabolic syndrome and probably diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolic syndrome
  • Diabetes
  • Metformin
  • Rat
  • liver
1-   Abolfathi A.A., Mohajeri D., Rezaie A., Nazeri M., 2012. Protective Effects of Green Tea Extract against Hepatic Tissue Injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 740671.
2-             Aerts L., VanAssche F.A., 2006. Animaleuidence for the transgenerational development of diabetes mellitus. Theinternational Journal of Biochemistry and Cell Biology, 38:894-903.
3-             Alberti K.G., Zimmet P.Z., 2008. Should we dump the metabolic syndrome?.British Medical Journal. 22:336(7645):641.
4-   Bahamanabadi Z., Ebrahimi-Mamghani M., Arefhosseini S.R., 2011. Comparison of Low-Calorie diet with and without sibutramine on body Weight and Liver function of patients with non-alchoholic fatty liver disease. Armaghan-e-Danesh, 16(2):101-109.
5-             Browning J.D., Szczepaniak L.S., Dobbins R., Nuremberg P., Horton J.D., Cohen J.C., Grundy S.M., Hobbs H.H., 2004. Prevalence of hepatic steatosis in an urban population in the United States: impact of ethnicity. Hepathology, 40:1387.
6-             Cameron A.J., Shaw J.E., Zimmet P.Z., 2004. The metabolic syndrome: Prevalence in Worldwide populations. Endocrinol metab clin North AM, 33:351-375.
7-             Caponi P.W., Lehnen A.M., Pinto G.H., Borges J., Markoski M., Machado U.F., Schaan B.D., 2013. Aerobic exercise training induces metabolic benefits in rats with metabolic syndrome independent of dietary changes. Clinics, 68(7):1010-1017.
8-             Casey B.M., Lucas M.J., Mclntire D.D., Leveno K.J., 1997. Pregnancy outcomes in women with gestational diabetes compared with the general obstetric population. Obstetrics and Gynecology, 90:869-873.
9-             Correa A, GilboaS.M., Besser L.M., Botto L.D, Moore C.A, Hobbs C.A, Cleves M.A, Riehle-Colarusso T.J, Waller D.K, Reece E.A., 2008. Diabetes mellitus and nirth defects.American Journal of Obstetrics and Gynecology, 199:237.
10-         Davoodi M., Moosavi H., Nikbakht M., 2012. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. Journal of  Shahrekord University Medical Sciences, 14(1): 84-90.
11-         Delavari A., Forouzanfar M.H., Alikhani S., Sharifian A., Kelishadi R., 2009. First nationwide study of the prevalence of the metabolic syndrome and optimal cutoff points of waist circumference in the Middle East: The national survey of risk factors for non communicable diseases of Iran. American Dental Association, 32(6):1092-1097.
12-         Doustar Y., Mohammadi M., Mohajeri D., Hashemi M., 2009. The effect of treadmill exercise on experimental diabetic hepatopathy in rats. Medical Sciences, 19(1):17-24.
13-         Eckel R.H., 2008. Metabolic syndrome. In: Fauci A.S., Braunwald E., Kasper D.L., Hauser S.L., Longo D.L., Jameson J.L., Loscalzo J., eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine.17thed. New York, New York. McGraw-Hill, 1509-1514.
14-         Ehrlich P., 1883. ber das Vorkommen von Glykogen im diabetischen und normalenOrganismus. Zeitschrift für klinische Medizin, 6:33-53.
15-         Eidem I,Stene L.C., Henriksen T.,Hanssen K.F., Vangen S., Vollset S.E., Joner G., 2010. Congential anomalies in newborne of women with type 1 diabetes: nationwide population–based study in Norway 1999-2004. Acta obstet Gynecol Scand, 89(11):1403.
16-         Eidem I., Vangen S., Hanssen K.F., Vollset S.E., Henriksen T., Joner G., Stene L.C., 2011. Perinatal and infant mortality in term and preterm births among women with type 1 diabetes. Diabetologia, 54:2771-2778.
17-         Faghih Imani E., Amini M., Bahrami G.R, Moradmand P., Adibi P., 2008. Metabolic syndrome in patients with shizophernia.Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 7(4):419-424.
18-         Fekrat M., Kashanian M., Jahanpour J., 2005. Risk factors in women with gestational diabetes mellitus. Razi journal of medical sciences, 11(43):820-815.
19-         Ferrara A., 2007. Increasing prevalence of gestation diabetes. Diabetes Care, 30:s141.
20-         Ford E.S., Giles W.H., Mokdad A.H., 2004. Increasing prevalence of the metabolic syndrome among U.S.adults. Diabetes Care, 27:2444-2449.
21-         Gajda A., Pellizzon M., Ricci M., Ulman E., 2007. Diet-induced metabolic syndrome in rodent models. Animal lab News, 74:775-793.
22-         HildesJ.a, Sherlock S., Walshe V., 1949. Liver and muccle glycogen in normal subjects, in diabetes mellitus and in acute hepatitis. Clinsci, 7:289-295.
23-         Hong-shiee L., Wen-His L., Pey-Rong C., 2005. Effects of a High fiber Diet on Hepatocyte apoptosis and Liver Regeneration Rats with fatty Liver. Journal of Parenternal and Enterral Nutrition, 29: 401-407.
24-         Hossain P., Kawar B., El Nahas M., 2007. Obesity and diabetes in the developing world-a growing challenge. New England Journal of Medicine, 356:213-215.
25-         Jalali R., Vasheghani M., Dabbaghmanesh M., Ranjbaromrani G., 2009.  Prevalence of metabolic syndrome Among Adults in a Rural Area. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 11(4):405-414.
26-         Jasson T., EKstrand Y., Wennergren M., Powell T.L., 2001.Placental glucose transport in gestational diabetes mellitus. American Journal ofobstetetrics and Gynecology, 184:111-6.
27-         Junqueira’s basic Histology: 2013. Text and Atlas, 13th. Ed.
28-         Larijani B., Azizi F., Bastanhagh M., Pajouhi M., Hoseinnezadeh A., 2002. The prevalence of gestational diabetes mellitus in young women. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 4(1):23-27
29-         Lowder milk D.L., Perry S.H.E., 2004. Maternity and womens.Health care 8thed.USA: masby: 2004.
30-         Maaroganye K., Mohapi M., Kruger C., Rhccder P., 2013. Theprevelavce of metabolic syndrome and is associated factors in long? Patints in a specialist psychiatric hospital in South Africa.African Journal of Psychiatry, 19: 16(6).
31-         Masjedi F., Gol A., Dabiri S., Javadi A., 2009. Preventive Effect of Garlic on Histopathology of Liver and Markers of Hepatic Injury in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 11(4):433-441.
32-         Nabizadeh Haghighi A., Shabani R., 2016. Comparing effects of medication therapy and exercise training with diet on liver enzyme levels and liver sonography in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Journal of Fasa University of Medical Science, 5(4):488-500.
33-         Nelson D.B., Yost N.P., Cunningham F.G., 2013. Acute fatty liver of pregnancy: Clinical outcomes and expected durations of recovery.American Journal of obstetetrics and Gynecology, 209(5):456.
34-         Nikroo H., Attarzadeh Hosseini S.R., Sima H., Nematy M., 2011. Effects of Diets with or without aerobic exercise program on anthropometric indices and cardiorespiratory fitness in patients with non-alchoholicsteatohepatitis.Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 3(3):91-99.
35-         Rahimi G., 2004. Theprevalenceof gestational diabetes in pregnant women eferring to Ardabil health centers 2003. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 4(13):32-38.
36-         Reau N., 2014. Finding the needle in the haystack: predicting mortality in pregnancy-related liver disease. Clim Gastroenterol hepatol, 12:114.
37-         Ronald J.s., Glen P.K., David H.W., Carmen C.S., 2005. Physical activity exercise and type 2 diabetes. Diabetes Spectrum, 18:88-101.
38-         Saadatian V., Chareh S., Shakeri M.T., Emadzadeh M., TarazJamshid S., EmadzadehA., 2012. The frequency of metabolic syndrome among female patients admitted in psychiatry ward. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 54(4):230-237.
39-         Sheffield J.S., Butler–Koster E.L., Casey B.M., McIntire D.D., Leveno K.J., 2002. Meternal diabetes mellitus and infant malformations. Obstetetrics and Gynecology, 100:925.
40-         Usta J.M., Barton J.R., Amon E.A., et al., 1994. Acute fatty liver of pregnancy: an experience in the diagnosis and management of fourteen cases. American Journal of obstetetrics and Gynecology, 171:1342.
41-         Yahyaei B., Nouri M., Ramezani N., 2018. Study of histopathological changes in the liver of the ratsinfantsdelivered from the mothers suffering frommetabolic Syndrome and Diabetes mellitus. Journal of Diabetes and Nursery, 6(2):490-503.