اثر محافظتی رویال ژل بر ناباروری حاصل از متوتروکسات در موش‌های ماده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 متوتروکسات دارویی است که در درمان اختلالات نئوبلاستیک و حاملگی­های خارج رحمی مورد استفاده می­باشد. در مطالعات گذشته، سمیت متوتروکسات بر دستگاه تناسلی گزارش شده است. رویال ژل دارای خواص بهبود ناتوانی جنسی، ضد سرطان و اثر آنتی­اکسیدانی می­باشد. لذا در مطالعه حاضر تاثیر رویال ژل بر تخمدان موش ماده نژاد NMRI تحت تیمار با متوتروکسات مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 70 موش ماده در 7 گروه شامل: کنترل منفی(بدون تزریق)، کنترل مثبت (متوتروکسات به میزان 5/0 میلی­گرم بر کیلوگرم) شم و سه گروه تجربی (متوتروکسات به علاوه غلظت­های 25 و 50 و 100 میلی­گرم بر کیلوگرم رویال ژل) تقسیم شدند. تزریقات به روش درون صفاقی به مدت 8 روز انجام شد و پس از پردازش بافتی و رنگ آمیزی، بافت تخمدان، فولیکول اولیه، ثانویه، گرااف، جسم زرد و همچنین تعداد زاده‌­ها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در گروه کنترل مثبت تعداد زاده­ها کاهش معنی­داری داشت ولی در تجربی ها به حالت اولیه بازگشتند. مدت زمان وقوع باروری در گروه تجربی 1 و 3 کاهش معنی­داری نسبت به کنترل مثبت داشت. نتایج سنجش هورمون استروژن نشان­دهنده کاهش معنی­دار گروه کنترل مثبت نسبت به کنترل منفی بود و در تجربی 1 و 2 افزایش داشت. تعداد فولیکول­های اولیه و ثانویه و گراآف در تجربی 2 و 3 افزایش نشان داد (0.001 > p). با توجه به داده­ها، تحقیق حاضر نشان داد دوز مناسب رویال ژل با تحقیقات بیشتر می­تواند به عنوان محافظت کننده از اثرات جانبی داروی متوتروکسات عمل کرده و موجب بهبود باروری شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective effect of royal jelly on methotrexate infertility in female rats