تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی- هوازی بر بیان ژن LXR و سطح سرمی TNFα در بیماران CABG

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بیماری­های قلبی عروقی به عنوان یکی از اصلی­ترین علت­های مرگ و میر در دنیا شناخته شده­اند. بر اساس اعلام انجمن قلب آمریکا، گسترش بیماری­های قلبی- عروقی زمینه­ی التهابی دارد و التهاب عمومی، نقش محوری در ایجاد آتروسکروز دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی- هوازی بر بیان ژن LXR و سطح سرمی TNFα در بیماران  CABG بود. 24 نفر از مردانی که تحت عمل جراحی بای پس قرار گرفته بودند به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی- هوازی را انجام دادند (3 جلسه در هفته) و گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند. نمونه­گیری خونی 48 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی و همچنین 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در حالی که همه آزمودنی‌ها ناشتا بودند به عمل آمد. برای تحلیل داده­ها از آزمون آماری تی- استودنت مستقل و همبسته و آزمون شاپیروویلک جهت نرمال کردن داده­ها در سطح معنی­داری 05/0 > pاستفاده شد. نتایج پژوهش حاضرنشان داد گروه تمرین در نتیجه­ی هشت هفته تمرینات مقاومتی- هوازی افزایش معنی­داری را در بیان MRNA ژن LXR و کاهش در سطح سرمی TNFα در مقایسه با گروه کنترل تجربه کردند. همین تغییرات نیز به صورت درون­گروهی در گروه تمرین به صورت پیش آزمون و پس آزمون دیده شد. یافته­های این پژوهش نشان داد که هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی هوازی- مقاوتی به صورت منظم می تواند باعث افزایش بیان ژن LXR و کاهش سطح سرمی TNFα در بیماران CABG شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic resistance training on LXR gene expression and serum TNFα levels in CABG patients