بررسی تغییرات میزان بیان ژن CUL3 در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال و پولیپ در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سرطان روده بزرگ یا کولورکتال (CRC) یکی از شایع­ترین بدخیمی­های کشنده است که در اثر عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد می‌گردد. نظر به فراوانی رو به افزایش  CRCدر سراسر جهان و به ویژه در ایران، اهمیت تحقیقات بر روی CRC به طور گسترده­تری مشخص می‌گردد. مطالعه اخیر به منظور شناسایی بیومارکر جدید، بر روی مسیر­های ملکولی دخیل در کارسینوژنز سرطان روده، که تشخیص و درمان سرطان را بهبود بخشد، متمرکز شده است. سرطان روده بزرگ حاصل دیسپلازی در زوائد اولیه روده که به نام پولیپ شناخته می‌شوند، ایجاد می‌گردد، این زوائد اولیه از لحاظ مورفولوژیکی و مکانیسم­های ملکولی و توانایی ایجاد سرطان روده ناشناخته و متفاوت می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن CUL3 در پولیپ‌ها و سرطان کولورکتال می­باشد. در این مطالعه مقطعی، 208 نمونه بیوپسی بافتی کولورکتال از جمله 34 نمونه بافت توموری ، 60 ضایعه پیش سرطانی با بافت مجاورشان و 20 نمونه بافت نرمال جمع آوری شد. بیان ژن CUL3 با روش Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف معنی­داری در میزان بیان mRNA ژن CUL3 بین بافت­های پولیپ و نمونه­های مجاورشان مشاهده نشد (35/0 = p). نتلیج ما از نظر آماری تفاوت معنی­داری در بیان ژن CUL3 بین بافت­های توموری و نمونه­های نرمال مجاورشان (89/0 = p) و همچنین بین گروه­های توموری و پولیپی نشان نداد (48/0 = p). CUL3ممکن است از طریق تحریک تخریب پروتئوزومال سرکوبگرهای مختلف تومورها و یا انکوژن­ها نقش مهمی در تنظیم سرطان و پیشرفت CRC ایفا کند. مطالعات بر روی سوبستراهای اثر پذیر توسطCUL3  در سرطان کولورکتال حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of CUL3 Expression in Iranian Population with Polyps and Colorectal Cancer