بررسی رژیم غذایی بچه ماهیان کلمه (Rutilus caspicus) در استخرهای خاکی مرکز تکثیر و پروروش ماهیان استخوانی سیجوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 مرکز تحقیقات آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گرگان، ایران

4 ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرلنگه، ایران

5 گروه شیلات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

6 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رژیم غذایی بچه ماهیان کلمه ذخیره شده در استخرهای خاکی و بهبود شرایط حاکم بر استخر جهت افزایش نوع ارگانیسم غذایی غالب صورت گرفت. بدین منظور، چهار استخر با خصوصیات هیدروبیولوژیکی یکسان در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال استفاده شد. نمونه‌برداری از ارگانیسم‌های موجود در استخر، اندازه‌گیری طول و وزن بچه ماهیان کلمه و بررسی محتویات روده و معده آن‌ها طی 4 ماه از اول فروردین تا اواسط تیرماه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین و کمترین مقدار ضریب چاقی به ترتیب 196/1 و 633/0 بوده در حالی که بیشترین میزان شاخص غالبیت (Ip) 14/42 برای گاستروپودا و کمترین مقدار آن 4/2 برای حشرات آبزی محاسبه گردید. نتایج حاصل از آنالیز Fp نشان داد که گاستروپودا و خرچنگ در بیشتر مواقع به عنوان طعمه‌های اصلی و ارگانیسم‌هایی نظیر حشرات آبزی و دوکفه­ای­ها بو زئوپلانکتون به عنوان طعمه‌های فرعی برای بچه ماهیان کلمه در استخرهای خاکی مرکز سیجوال شناخته شدند. بررسی ارجحیت غذایی (FP) و محتویات معده و روده بچه ماهیان کلمه در مراحل مختلف گویای آن است که در هنگام تغذیه وافر از گاستروپودا ارجحیت غذایی و شدت تغذیه عدد بالاتری را نسبت به سایر غذاها نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Diet of Juveniles Roach (Rutilus caspicus) in Earthen Ponds of Syjwal Bony Fish Breeding Center

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Jebeleh 1
 • Rasoul Ghorbani 2
 • Gholam Ali Bandani 3
 • Sajjad Pourmozaffar 4
 • Amir Eghbal Khajeh Rahimi 5
 • Saeid Tamadoni Jahromi 6
 • Mohsen Gozari 6
1 1- Department of Aquatic Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
2 1- Department of Aquatic Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
3 2- Inland Water Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Sciences Research Institute. Gorgan, Iran
4 3- Persian Gulf Mollusks Research Station, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Bandar Lengeh, Iran
5 4- Department of Fisheries, Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran. Iran
6 5- Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the diet of juvenile roach (Rutilus caspicus) stocked in earthen ponds and improve the pond conditions to increase the dominant organisms species. Four earthen ponds with the same hydrobiological properties were studied in the Syjwal bony fish farm. Sampling of the food organisms, measuring the weight and length of the juvenile roaches, and gut examination were carried out over a four-month period from March to June. The results indicated that the highest and the lowest condition factors (K) were 1.196 and 0.633, respectively; while the highest dominance index (Ip) was reported as 42.14 for Gastropoda and the lowest dominance index was reported as 2.4 for aquatic insects. The results of (Fp) analysis showed that the gastropoda and crayfish were mainly considered as the major preys, and organisms such as aquatic insects and bivalves were found as the minor foods in the Syjwal earthen ponds. Evaluation of the food preference (Fp)and the gut content of juvenile roaches in different stages indicate that the gastropoda show a higher food preference and feeding intensity than the other Foods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diet
 • Rutilus caspicus
 • Gastropod
 • Earthen ponds
 • Syjwal
 1. Abdoli L., Abdoli A., Kamrani E., Kiaie B. 2012. Feeding habitat of Scartelaos tenuis in Hormozgan province. Journal of Biology, 1(4): 43-53
 2. Aghaei Moghadam A., Aslan Parviz H. 2003. The study on the nutrition of the juvenile sturgeon (Acipenser Persicus) in fish ponds of Shahid Rajaie’s centre (1999). Pajouhesh and Sazandegi, 60: 77-83.
 3. Ammundsen P.A., Gabler H.M., Staldvik F.J. 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach content data–modification of the Costello (1990) method. Journal of Fish Biology, 48: 607-614.
 4. Barenes D.R. 1987. Invertebrate Zoology. Dryden Press, Orlando, Florida, pp: 561-564.
 5. Biswas S.P. 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 157p.
 6. Costello M.J., 1990. Predator feeding strategy and prey importance: a new graphical analysis. Journal of Fish Biology, 36: 261-263.
 7. Edmondson W.T. 1985. Freshwater Biology, 2nd Ed., Wiley, New York, pp: 586.
 8. Enayat Gholampoor T., Sodagar M. 2014. A review on feed and feeding of goldfish (Carassius auratus) at different life stages. Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2 (1): 21-37.  
 9. Horppila, J. 1998. Effects of mass removal and variable recruitment on nutrient excretion by a planktivorous roach stock. Journal of Fish Biology 52: 951-961.
 10. IUCN. 1994. WRI, World Business Council for Sustainable Development, Earthwatch Inst. Business and Ecosystems: Ecosystem Challenges and Business Implications.
 11. Jamet J.L., Desmolles F. 1994. Growth, reproduction and condition of roach (Rutilus rutilus L.), Perch (Perca fluviatilis L.) and ruffe (Gymnocephalus cernuus L.) in eutrophic lake Aydat (France). International Revue der gesamten Hydrobiologie, 79: 305-322.
 12. Kiabi B.H., Abdoli A., Naderi M. 1999. Status of the fish fauna in the South Caspian basin of Iran. Zoology in the Middle East, 18: 57-65.
 13. irjasnient M., Valtonen T. 1997. Size-dependent over-winter mortality of young-of-year roach, Rutilus rutilusEnvrionmental Biology of Fishes, 50: 451-456.
 14. Kottelat M., Freyohf J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, M. Cornol, Witzerland and Freyhof, Journal of Berlin, pp: 646.
 15. Marshall S., Elliott M., 1997. A comparison of univariate and multivariate numerical and graphical techniques for determining inter- and itraspecific feeding relationships in estuarine fish. Journal of Fish Biology, 51: 526-545.
 16. Martin R., Perrow H., Grame Peirson P., Townsend C.R. 1990. The dynamics of a population of roach (Rutilus rutilus (L.)) in a shallow Lake: is there a 2- years cycle in recruitment? Hydrobiologia, 191: 67-73.
 17. Naddafi R., Majazi A., Hassanzadeh Kiabi B., Abdoli A. 2002. A comparative study of morphometric and meristic characters of the Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) in Gorgan-Rud estuary and Anzali lagoon. Iranian Journal of Natural Research, 54(4): 383-399.
 18.   Winfield DK., Winfield I.J. 1992. Possible competitive interactions between overwintering tufted duck (Aythya fuligula (L.)) and fish populations in Lough Neagh. Hydrobiologia, 279/280: 377-392.

Wooton R.J. 1990. Ecology of Teleost fishes. Chapman and Hall Ltd. London. pp: 415.