بررسی میزان بیان RNA غیرکدکننده بلند GAS8-AS1 و ژن هدف GAS8 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ب
بیان ژن مهار رشد اختصاصی 8 (GAS8) و RNA آنتی­سنس طبیعی آن (GAS8-AS1) در بافت­های توموری با منشأ مختلف ارزیابی شده است. با این حال، ارتباط آنها با اختلالات مرتبط با ایمنی خیلی درک نشده است. در مطالعه حاضر، ما سطح بیان این ژنها را در 50 بیمار مبتلا به فرم عودکننده-بهبود یابنده­ی مالتیپل اسکلروزیس (RRMS) با گروه کنترل افراد سالمی که از لحاظ سن و جنس همسان­سازی شده بودند، ارزیابی کردیم. سنجش بیان بر نمونه­های خون محیطی افراد شرکت کننده در آزمایش صورت گرفت. استخراج RNA کل از خون و سنتز cDNA از خون انجام شد، سپس با روشTaq-man PCR  و با طراحی پرایمر و پروب­های اختصاصی سنجش صورت گرفت. بیان هر دو ژن در مقایسه با کنترل­ها به صورت چشم گیری افزایش یافت (به ترتیب 001/0 = p < /em>  و 0001/0 p < /em> <). تفاوت در بیان GAS8 نیز در کل بیماران زن و زنان کمتر از 50 سال در مقایسه با افراد کنترل مربوطه معنی دار بود ( به ترتیب 002/0 = p < /em>  و 006/0 = p < /em>). بیان GAS8-AS1 در بیماران مرد در هر دو زیر گروه مبتنی بر سن در مقایسه با افراد سالم مربوطه بالاتر بود (0001/0 =p < /em> ). بیان هر دو ژن  در گروه مردان با سن شرکت کنندگان رابطه معکوس داشت اما این ارتباط با هیچ زیر گروه دیگری وجود نداشت. مطالعه حاضر اهمیت GAS8 و GAS8-AS1 را در بیماری­زایی MS و نقش فرضی GAS8-AS1 به عنوان یک نشانگر تشخیصی در زیرمجموعه­های بیماران نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of GAS8-AS1 Long Non-Coding RNA and GAS8 Target Gene Expression in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mona Patoughi 1
  • Soudeh Ghafouri-Fard 2
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Expression of the growth arrest specific 8 (GAS8) and its naturally occurring antisense RNA (asRNA) (GAS8-AS1) was assessed in tumoral tissues of different origins. However, their association with immune-related disorders has been poorly understood. In the current study, we evaluated the expression levels of these genes in 50 relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) patients compared with age and sex matched control. Expression assays were performed on peripheral blood samples of study participants following extraction of total RNA and cDNA synthesis using blood. Measurements were then made using the TaqMan (Real Time PCR) method with specific primers and probes sequences. Expression of both genes was significantly higher compared to controls (P=0.001 and p < 0.0001 respectively). The difference in GAS8 expression was also significant in all female patients and females aged less than 50 compared to the corresponding control subjects (P=0.002 and 0.006 respectively). GAS8-AS1 expression was higher in male patients in both age-based subgroups compared to the corresponding healthy subjects (p < 0.0001). Expressions of both genes were inversely correlated with age of male participants but no other subgroups. The current study shows the importance of GAS8 and GAS8-AS1 in the pathogenesis of MS and the putative role of GAS8-AS1 as a diagnostic biomarker in a subset of patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • GAS8
  • GAS8-AS1
  • Multiple Sclerosis
  • Gene expression
1. Achiron A., Feldman A., Mandel M., Gurevich M. 2007. Impaired Expression of Peripheral Blood Apoptotic‐Related Gene Transcripts in Acute Multiple Sclerosis Relapse. Annals of the New York Academy of Sciences, 1107(1): 155-167.
2. Colantonio J.R., Vermot J., Wu D., Langenbacher A.D., Fraser S., Chen J.N. 2009. The dynein regulatory complex is required for ciliary motility and otolith biogenesis in the inner ear. Nature, 457(7226): 205-102.
3. Gironi M., Bergami A., Brambilla E., 2016. Immunological markers in multiple sclerosis. Neurological Sciences, 21(2): S871
4. Imamura K., Akimitsu N. 2014. Long non-coding RNAs involved in immune responses. Frontiers in Immunology, 5: 573.
5. Kurtzke J.F. 1983. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an Expanded Disability Status Scale (EDSS). Neurology, 33: 1444-1452.
6. Lazarou M., Narendra D.P., Jin S.M., Tekle E., Banerjee S., Youle R..J. 2013. PINK1 drives Parkin self-association and HECT-like E3 activity upstream of mitochondrial bindingJournal of Cell Biology, 200(2): 163-172.
7. Milo R., Kahana E. 2010. Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment. Autoimmunity Reviews, 9(5): A387-A94.
8. Qin Y., Sun W., Zhang H., Zhang P., Wang Z., Dong W. 2018. LncRNA GAS8-AS1 inhibits cell proliferation through ATG5-mediated autophagy in papillary thyroid cancer. Endocrine, 59(3):555-64.
9. Satoh J.I., Nakanishi M., Koike F., Miyake S., Yamamoto T., Kawai M. 2005. Microarray analysis identifies an aberrant expression of apoptosis and DNA damage-regulatory genes in multiple sclerosis. Neurobiology of Disease, 18(3): 537-550
10.  Solomon A.J., Klein E.P., Bourdette D. 2012. "Undiagnosing" multiple sclerosis: the challenge of misdiagnosis in MS. Neurology, 78(24):1986-1991.
11.  van Kester M.S., Borg M. K., Zoutman W.H., Out-Luiting J.J., Jansen P.M., Dreef, E.J., Vermeer M.H., van Doorn R., Willemze R., Tensen C.P. 2012. A Meta-Analysis of Gene Expression Data Identifies a Molecular Signature Characteristic for Tumor-Stage Mycosis Fungoides, Journal of Investigative Dermatology, 132(8):2050-2059.
12. Whitmore S.A., Settasatian C., Crawford J., Lower K.M., McCallum B., Seshadri R. 1998. Characterization and Screening for Mutations of the Growth Arrest-Specific 11 (GAS11) andC16orf3Genes at 16q24. 3 in Breast Cancer. Genomics, 52(3): 325-331.
13. Zozulya A.L., Wiendl H. 2008. The role of regulatory T cells in multiple sclerosis. Nature Reviews of Neurology, 4(7): 384.