اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی هوازی بر بیان ژن ABCG8 و پروفایل لیپیدی بیماران CABG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

بیماری عروق کرونر قلب یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در جوامع امروز است. این بیماری  با فعالیت ورزشی و بیان برخی ژن‌های درگیر در انتقال کلسترول خون در ارتباط است. پروتئین‌های جعبه ایی وابسته به آدنوزین تری فسفات 8 (ABCG8) نقش کلیدی در متابولیسم کلسترول و لیپوپروتئین با دانستیه بالا ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی-هوازی بر بیان ژن ABCG8 و پروفایل لیپیدی در بیماران CABG بود. 30 مرد بیمار CABG به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی(15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی- هوازی را انجام دادند (3 جلسه در هفته) و گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند. به‌منظور بررسی اندازه‌گیری‌ها، نمونه‌گیری خونی 48 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی و همچنین 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی درحالی‌که همه آزمودنی‌ها ناشتا بودند به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تی-استودنت مستقل و همبسته در سطح معنی‌داری 05/0 > p استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گروه تمرینات مقاومتی-هوازی درنتیجه‌ی هشت هفته تمرین افزایش معنی‌داری را در بیان mRNA  ژن ABCG8 و کاهش معنادار LDL-C  و تری گلیسیرید و افزایش HDL-C در مقایسه با گروه کنترل داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمرینات مقاومتی- هوازی با افزایش بیان ژن ABCG8 برافزایش روند انتقال کلسترول تأثیر بالایی داشته باشد و درنتیجه احتمالاً سبب بهبود بیماران CABG و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Aerobic Resistance Training on ABCG8 Gene Expression and Lipid Profile in CABG Patients

نویسندگان [English]

 • Farida Sadeghi Fazel 1
 • Amir Rashidlamir 2
 • Rambod Khajeie 1
 • Akbar Safipour Afshar 3
1 1. Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Neyshabour, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 3. Department of Biology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Coronary heart disease is one of the leading causes of death in today's societies. It is associated to the exercise activity and the expression of some genes involved in the blood cholesterol transmission. Adenosine triphosphate-dependent box protein 8 is a member of ABC transporter family which plays a key role in the metabolism of high-density lipoprotein cholesterol and cholesterol. This study aimed to evaluate the effect of eight weeks of aerobic resistance training on ABCG8 gene expression and lipid profile in CABG patients. 30 men with CABG patients voluntarily selected and randomly divided into the experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group performed the aerobic resistance training for eight weeks (3 sessions per week) and the control group did not. Blood samples were taken 48 h before the first training session and 48 h after the last training session, while all subjects were fasting. Independent and paired t-test used to analyze the data at a significant level of 0.05. The present study's results showed that the aerobic resistance training group showed a significant increase in the ABCG8 mRNA expression and a significant decrease in LDL-C, triglyceride, and HDL-C as compared to the control group. Due to the findings of present study, it can be concluded that aerobic resistance training by increasing ABCG8 gene expression has a great effect on increasing the cholesterol transfer process; thus, it may improve the CABG patients and prevent cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ABCG8 gene
 • Lipid profile
 • Aerobic resistance training
 • CABG patients
 1. Ahn N., 2016. High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in cardiovascular disease: effect of exercise training. Integrative Medicine Research, 5(3): 212-215.
 2. Alsabah Alavizadeh N., Rashidlamir A., 2019. Effects of Eight Weeks of Cardiac Rehabilitation Training on Serum Levels of Sirtuin1 and Functional Capacity of Post- Coronary Artery Bypass Grafting Patients. Medical Laboratory Journal, 13(2): 41-47.
 3. Axmann, M., 2019. Cholesterol transfer at the plasma membrane. Atherosclerosis, 5(4):17-29
 4. Chawla A., 2001. Nuclear receptors and lipid physiology: opening the X-files. Science, 294(5548): p. 1866-1870.      
 5. Durstine J.L., 2019. Physical Activity, Exercise, and Lipids and Lipoproteins, in Cardiorespiratory Fitness in Cardiometabolic Diseases. Nutrients, 5(4): 265-293.
 6. Evenson K.R., 2002. Influence of retirement on leisure-time physical activity: the atherosclerosis risk in communities study. American Journal of Epidemiology, 155(8): 692-699.
 7. Fitzgerald M.L., 2010. ABC transporters, atherosclerosis and inflammation. Atherosclerosis, 211(2): p. 361-370.
 8. Gaeini A.A., Sattarifard S., CafiZadeh S., Nejatian M., 2013. The comparison of eight weeks of combined and aerobic training on functional capacity, body composition and strength in post-coronary artery bypass graft cardiac patients. Cardiovascular Nursing Journal, 2(1):34-41.
 9. Ghanbari-Niaki A., Ghanbari-Abarghooi S., Gholizadeh M., 2015. Heart ATP-Binding Cassette protein A1and G1, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-αand Liver X Receptors Genes Expression in Response to intensive Treadmill Running and Red Crataegus pentaegyna (Sorkh valik) in Male Rats. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 7(2):29-33.
 10. Ghanbari-Niaki, A., 2013. Visceral fat ABCG1, ABCG5 and visfatin gene expression in response to a treadmill running program with or without a liquid Pistachio-atlantica (Bene) extraction in female rats. The Iranian Journal of Cardiac Surgery, 5(2&3): 10-22
 11. Ghanbari-Niaki, A., 2012. ABCG8 gene responses to 8 weeks treadmill running with or without Pistachia atlantica (Baneh) extraction in female rats. International journal of endocrinology and metabolism, 10(4): 604-609.
 12. Gimbrone Jr M.A., 2016. Endothelial cell dysfunction and the pathobiology of atherosclerosis. Circulation research, 118(4): 620-636.
 13. Graham, H.L., 2019. Predicting Long-Term Mortality, Morbidity, and Survival Outcomes Following a Cardiac Event: A Cardiac Rehabilitation Study. Rehabilitation Process and Outcome, 8(4):11-29.
 14. Hollings, M., 2017. The effect of progressive resistance training on aerobic fitness and strength in adults with coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. European Journal of Preventive Cardiology, 24(12): 1242-1259.
 15. hosseini, s.m., 2017. Effect of hit and aerobic exercises on abcg4, abcg5 and abcg8 gene expression female athletes. International conference on sports sciences, 18(5):56-69.
 16. Jafari, M., 2019. Effect of physical activity on prevention and treatment of atherosclerosis: focus on activity of ABCG5 and ABCG8 genes. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(3):56-74
 17. Jafari, M., 2018. The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG). Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch, 28(2): 117-123.
 18. Khajei R., Haghighi A. H., Hamedinia M., Rashid Lamir A., 2017. Effects of Eight Week Aerobic Training on Monocytes ABCG5 Gene Expression in Middle-Aged Men after Heart Bypass Surgery. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(1):79-88.
 19. Koba, S., 2016. Beneficial effects of exercise-based cardiac rehabilitation on high-density lipoprotein-mediated cholesterol efflux capacity in patients with acute coronary syndrome. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 5(4): 34-45.
 20. Lee, J.-Y., 2016. Crystal structure of the human sterol transporter ABCG5/ABCG8. Nature, 533(7604): 561-587.
 21. Li, G., 2013. ATP‐binding cassette transporters and cholesterol translocation. IUBMB life, 65(6): 505-512.
 22. Meissner, M., 2010. Voluntary exercise increases cholesterol efflux but not macrophage reverse cholesterol transport in vivo in mice. Nutrition & metabolism, 7(1): 54-66.
 23. Ngo Sock, E.T., 2014. Exercise training decreases gene expression of endo-and xeno-sensors in rat small intestine. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(10): 1098-1103.
 24. Patel, S.B., 2018. ABCG5 and ABCG8: More than a defense against xenosterols. Journal of lipid research, 59(7): 1103-1113.
 25. Pfaffl M.W., 2001. A new mathematic model for relative quantification in real-time RT- PCR. Nucleic Acids Research, 29(900): 2003-2007.
 26. Polock M.L., Franklin B.A., Balady G.J., chaitman B.L., fleg J.L., Fletcher B., 2000. Resistance Exercise in Individuals with and without cardio vascular Disease.Circulation, 101:828-833.
 27. Rahmati-Ahmadabad, S., 2012 Effect of 8 Weeks Treadmill Running with or without Pistachia Atlantica Liquid Extraction on Liver ABCG8 Gene Expression and Cholesterol Level in Female Rat. Iranian Journal of Health and Physical Activity, 3(1):18-26
 28. Ramezani, Z., 2017. The Effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on the Atherogenic Ratio and ABCG8 Gene Expression in PBMC Globules of Overweight Women. Iranian Journal of Diabetes & Obesity (IJDO), 9(3):15-29.
 29. Rashidlamir A., Ghanbari-Niaki A., Saadatnia A., 2011. The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Training on Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I. World Journal of Sport Sciences, 4(2): 144-150.
 30. Rashidlamir, A., 2018. Effect of Cardiac Rehabilitation Training on ABCA1 Expression in Lymphocytes of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Operation. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 20(6):36-48.
 31. Rudkowska I., 2008. Polymorphisms in ABCG5/G8 transporters linked to hypercholesterolemia and gallstone disease. Nutrition reviews, 66(6): 343-348.
 32. Ruiz-Ramie J.J., 2019. Effects of exercise on HDL functionality. Current opinion in lipidology, 30(1): 16-23.
 33. Sharifirad, G., 2007. The relationship of physical activity in middle age and cardiovascular problems in old age in retired people in Isfahan, The Horizon of Medical Sciences, 13(2): p. 57-63.
 34. Stender, S., 2014. The ABCG5/8 cholesterol transporter and myocardial infarction versus gallstone disease. Journal of the American College of Cardiology, 63(20): 2121-2128.
 35. Velamakanni, S., 2007. ABCG transporters: structure, substrate specificities and physiological roles. Journal of bioenergetics and biomembranes, 39(5-6): 465-471.
 36. Wang N., 2008. ATP-binding cassette transporters G1 and G4 mediate cholesterol and desmosterol efflux to HDL and regulate sterol accumulation in the brain. The FASEB Journal, 22(4): 1073-1082.
 37. Wilund, K.R., 2002. Changes in high-density lipoprotein-cholesterol subfractions with exercise training may be dependent on cholesteryl ester transfer protein (CETP) genotype. Metabolism-Clinical and Experimental, 51(6): 774-778.Wood, P.D., 1991. The effects on plasma lipoproteins of a prudent weight-reducing diet, with or without exercise, in overweight men and women. New England Journal of Medicine, 325(7): 461-466.
 38. Yu X.-H., 2014. ABCG5/ABCG8 in cholesterol excretion and atherosclerosis. Clinica Chimica Acta, 428: 82-88.
 39. Zeiaadini Dashtkhaki L., 2017. The Effect of Aquatic and Dryland Resistance Training on Peroxisome Proliferator Activated Receptor-ɑ Gene Expression in Middle-aged Women’s Peripheral Blood Mononuclear Cell after Coronary Artery Bypass Grafting. Annals of Applied Sport Science, 5(4): 13-22.
 40. zeiaadini d.l., 2018. changes of atp–binding cassette transporter type g8 gene expression subsequent eight weeks of quatic and dryland resistance training in middle-aged women’s peripheral blood cells after coronary artery bypass grafting. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 8(5):56-68.
 41. Zein A.A., 2019. ABCG5/G8: a structural view to pathophysiology of the hepatobiliary cholesterol secretion. Biochemical Society Transactions, 47(5): 1259-1268.