بررسی میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در گوسفندان و بزهای شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

ک
  کریپتوسپوریدیوم انگل­های کوکسیدیایی کوچکی هستند که به سلول­های اپی­تلیال تنفسی و گوارشی مهره­داران هجوم می­آورند. انگل داخل سلولی و خارج سیتوپلاسمی هستند که باعث ایجاد اسهال­های خود محدود کننده در حیوانات می­شوند. برای این انگل میزبان اختصاصی وجود ندارد و در دام های مختلف دیده می­شود. در این بررسی سعی بر آن شده تا میزان شیوع عفونت بر اثر این بیماری در گوسفندان و بزهای شهرستان مهاباد مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه تعداد 419 نمونه مدفوع از گوسفندان و بزهای روستاهای اطراف شهرستان مهاباد در آذربایجان غربی جمع­آوری گردید و با استفاده از روش رنگ­آمیزی ذیل نیلسون تغییر یافته مورد آزمایش قرار گرفت که 49 نمونه مثبت (17 نمونه مدفوع از گوسفندان و بزهای زیر یکسال از لحاظ دفع اووسیست مثبت گزارش گردید همچنین 11 نمونه مدفوع از گوسفندان و بزهای بین 1 الی 2 سال، 9 نمونه مدفوع از گوسفندان و بزهای بین 2 الی 3 سال و 8 نمونه مدفوع از گوسفندان و بزهای بین 3 الی 4 سال و 4 نمونه در جمعیت گوسفندان و بزهای بالای 4 سال از لحاظ دفع اووسیت مشاهده گردید). از لحاظ آماری رابطه معنی­داری بین میزان آلودگی و سن دام­ها مشاهده شد (05/0 > p). بیشترین میزان آلودگی در فصل بهار مشاهده گردید که از لحاظ آماری رابطه معنی­داری بین میزان آلودگی و فصول نمونه­گیری مشاهده گردید (05/0 > p). از لحاظ جنسیت، بیشترین میزان آلودگی در جنس ماده در جمعیت گوسفندان و بزهای شهرستان مهاباد مشاهده گردید که از لحاظ آماری رابطه معنی­دار وجود داشت (05/0 > p). بین جمعیت گوسفندان و جمعیت بزهای شهرستان مهاباد اختلاف آماری معنی­دار مشاهده نگردید (05/0 > p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Prevalence Rate of Cryptosporidiosis in Sheep and Goats Population of Mahabad City

نویسندگان [English]

 • Kiarash Dezhban
 • Sohrab Rasouli
Department of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Cryptosporidium is a small coccidian parasite invaded and replicated within the epithelial cell lining of digestive, respiratory, and conjunctiva organs of vertebrates. Cryptosporidium is an intracellular and exocytoplasmic organism. It has been shown to be an important cause of enterocolitis and self-limited diarrhea in numbers of animals with defect in their immunity system. In this survey, we examined 419 fecal samples including sheep and goats population of Mahabad city, Iran. Forty nine samples of this examined animals (17 samples of sheep and goats are under 1 year old, 11 samples of sheep and goats between 1 and 2 years, 9 samples of sheep and goats between 2 and 3 years, 8 samples between 3 and 4 years old, and 4 samples of sheep and goats are over 4 years) are positive with a view of shedding of oocyst. There was significant statistical relationship between infection rate and sex P<0.05. There was significant statistical relationship between infection rate and age P<0.05. There was significant statistical relationship between infection rate and seasons of the year P<0.05 and there was no significant statistical relationship between sheep population and goat population in Mahabad city (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cryptosporidium
 • Sheep
 • Goat
 • Mahabad city
 1. Casemore, D.P., Wright, S.E., Coop, R.L. 1997. Cryptosporidiosis: human and animal epidemiology, in R. Fayer (ed), Cryptosporidium and CRC Press, Inc., Boca Raton, Fla. pp. 65-92.
 2. Dacal, E., Saugar, J.M., De Lucio, A., Hernández-De-Mingo, M., Robinson, E., Köster P.C., Aznar-Ruiz-De-Alegría, M.L., Espasa, M., Ninda, A., Gandasegui, J., Sulleiro, E., Moreno, M., Salvador, F., Molina, I., Rodríguez, E., Carmena, D. 2018. Prevalence and molecular characterization of Strongyloides stercoralis, Giardia duodenalis, Cryptosporidium , and Blastocystis spp. isolates in school children in Cubal, Western Angola. Parasites and Vectors, 11: 67.
 3. de Graaf, D,C., Vanopdenbosch, E., Ortega-Mora, M., Abbassi, H. and Peeters, J.E. 1999. Areview of importance of cryptosporidiosis in farm animals. International Journal of Parasitology, 29: 1269-1287.
 4. Fasihi Harandi, M., Fotouhi Ardakani, R. 2008. Cryptosporidium Infection Of sheep and Goats In Kerman: Epidemiology And risk Factor Analysis. Journal of Veterinary Research, 63(1): 47-51
 5. Gharekhani J, Heydari H, Yousefi M. 2004. Prevalence of Cryptosporidium infection in sheep in Iran. Turkish Journal of Parasitology, 38(1): 22-25.
 6. Heidari, H., Gharakhani, J. 2012. Study of Cryptosporidium Infection in the Livestock (Cattle, Sheep, Dogs, Fowls) and Humans, in Hamadan City and Its Suburbs during 2006-2011. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences, 19(3): 67-74.
 7. Jamshidi, S., Rahbari, S., Kayvani, H. 1993. A study on cryptosporidiosis in human and livestock. Journal of Veterinary Medicine, 48: 39-48.
 8. Khezri, M. 2013. The prevalence of Cryptosporidium spp. in lambs and goat kids in Kurdistan, Iran. Veterinary World, 6(12): 974-977.
 9. Mahdavi Fekejvar H., Rasouli S, Mohammadpour O., Minaei E. 2021. Survey on prevalence rate of cryptosporidiosis in referring dogs to veterinarian hospitals of Alborz province., Journal of Clinical Research, 11(1): 1-10.
 10. Noordeen, F., Rajapakse, R.P.V.J., Faizal, A.C.M., Horadagoda, N.U., Arulkanthan, A. 2000. Prevalence of Cryptosporidium infection in goats in selected locations in three agroclimatic zones of Sri Lanka. Veterinary and Parasitology, 93: 95-101.
 11. Olson, M.E., Ralston, B.J., O'Handley, R., Guselle, J. and Appelbee, A.J. 2003. What is the clinical and zoonotic significance of Cryptosporidiosis in domestic animals and wildlife? In: Cryptosporidium: from Molecules to Disease. Edited by RCA Thompson, A Armson and UM Ryan. Elsevier, Amsterdam, the Netherlands, pp: 51-68.
 12. Rasmussen, K.R., Larsen, N.C., Healey, C. 1993. Complete development of Cryptosporidium parvum in a human endometrial carcinoma cell line. Infection and Immunity, 61(4): 1482-5.
 13. Tyzzer, E.E. 1907. A sporozoan found in the peptic glands of the common mouse. Experimental Biology and Medicine, 5: 12-13.
 14. Wages, D.P., Ficken, M.D. 1989 Cryptosporidiosis and turkey viral hepatitis in turkey. Avian Diseases, 33(1): 191-4.