تاثیر استرادیول بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه شیلات، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

ماهی گورامی از ماهیان مهم زینتی آب شیرین است که به علت تنوع رنگی و سازگاری بالا در محیط آکواریوم و زیبایی خاص آن قابل توجه ماهی­دوستان می­باشد. ماهی گورامی از راسته­ی سوف­ماهی­شکلان و زیرراسته­ی ماهیان لابیرنت­دار می­باشد. این ماهی از ماهیان گیاهخوار است ولی در شرایط مصنوعی آکواریوم از غذاهای زنده از جمله آرتمیا نیز تغذیه می­کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از داروی استرادیول برشاخص­های تولیدمثلی ماهی گورامی طلایی صورت گرفت. هدف از انجام این آزمایش بلوغ زودرس و تولیدماهی بیشتر در بازه زمانی کوتاه­تر و با هزینه کمتر در کارگاه­های تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بود. در این بررسی تعداد 150 عدد ماهی گورامی طلایی در 5 گروه­ 10 تایی (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار، هر یک با سه تکرار) مطالعه شدند که به مدت 2 ماه با جیره غذایی حاوی غلظت­های مختلف استرادیول (5/0، 1، 5/1، 2 میلی­گرم بر کیلوگرم جیره خشک) تغذیه شدند. بیومتری نمونه­ها شامل طول استاندارد و وزن کل، هر دو هفته یک­بار انجام شده و شاخص­های تولیدمثلی ماهیان در پایان دوره محاسبه شد. نتایج نشان داد که هرچه دوز استرادیول افزایش یافته شاخص­های تولید مثلی نیز افزایش یافته است. از آنجایی که یکی از اهداف متخصصین افزایش میزان باروری ماهیان است، با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مصرف استرادیول برای بهبود وضعیت رشد ماهیان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Oral Administration of Estradiol on Growth, Survival, and Reproduction of Gold Gourami Fish (Trichopodus trichopterus)

نویسندگان [English]

 • Sima Esmaeilzadeh 1
 • Hooman Shajiee 1
 • Vida Hojati 1
 • Babak Moghadasi 2
1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Department of Biology, Savadkouh Branch, Islamic Azad University, Savadkouh, Iran
چکیده [English]

Gourami is an important freshwater ornamental fish remarkable to fish lovers due to its variety of colors and high compatibility in the aquarium environment as well as its special beauty. The gourami is a member of the order Suffolk and is a suborder of labyrinthine fish. It is an herbivorous fish, but in artificial aquarium conditions, it also eats live foods such as Artemia. The aim of this study was to investigate the effect of using estradiol on reproductive characteristics of golden gourami fish. This experiment was aimed at prematurely maturing and producing more fish in a shorter time and at a lower cost in ornamental fish breeding workshops. In this study, 150 golden gourami fish in five groups of 10 (including one control group and four treatment groups, each with three replications) were studied for two months with diets containing different concentrations of estradiol (5.5. 0, 1, 1.5, 2 mg/kg dry diet). Biometrics of samples including standard length and total weight were performed every two weeks and fish reproduction indices were calculated at the end of the period. The results showed that the higher the dose of estradiol, the higher the reproductive index. Since one of the goals of experts is to increase the fertility of fish, according to the results of this study, the use of estradiol is recommended to improve the growth status of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Golden Gourami
 • growth
 • Survival
 • estradiol
 • Reproduction
 1. Bagheri Ziari S., Naji1 T., Hosseinzadeh SahafiH. 2015. Comparisonand evaluationthe ultra-structural changes in the oocyte and pituitary in immature Trichogaster trichopterus treated with LHRH-A2 and 17beta-estradiol and hydroalcoholic extract of air branch of Origanumvulgare. Nova Biologica Reperta, 2(2):131-139.
 2. Bahmani S., Azizi B. 2013. Seasonal fluctuations in testosterone (T); 17-alpha hydroxy progesterone (17α-OHP) and 17-beta-estradiol (E2) during sexual maturation of farmed ozone fish (Acipenser stellatus). Iranian Scientific Fisheries Journal, 15: 19-24.
 3. Bisvas S.P. 1993. Manual of methods in fish biology. New Delhi: South Asian Publishers. 157 pp.
 4. Ebrahimi M.H., Imanpour M.R., Adlo M.N. 2011. The Effects of temperature on growth, survival and some hematological parameters of Giant gourami (Osphronemus goramy Lacepede, 1801). Iranian Journal of Biology, 24(5): 648-654.
 5. Hosseinzadeh Sahafi H. 2001. Biology of fish reproduction with emphasis on Iranian fish. Nashr Publication, Tehran.
 6. Kousha A., Asgarian F., Chati H.V., Gelay V.S. 2006. Study of sex steroid-binding proteins (SBPs) in juvenile whitefish (Rutilus frisii kutum) with emphasis on 17 beta estradiol. Iranian Journal of Fosheries Sciences, 6(2): 92-104.
 7. Naji T., Hossenzadeh Sahafi H., Saffari M. 2014. The effects of phytoestrogens Matricaria recutita on growth, maturation of oocytes in the three spot gourami (Trichogaster trichopterus). Iranian Scientific Fisheries Journal, 23(1) :85-94.

8.        Naji T., Nejatkhah Manavi P., Shirinabadi M. 2013. Evaluation of the effects of 17-beta estradiol hormone and valerat on gonadal differentiation of rainbow trout (Oncorhynctus mykiss). Journal of Environmental Sciences and Technology, 10(2): 105-112.

 1. Naji T., Nejatkhah Manavi P., Razmi K. 2009. Evaluation of the use of 17-alpha ethinyl estradiol in the production of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Environmental Science and Technology, 11(3): 295-302.
 2. Ranjbar E., Khodadadi M., Avakh keisami M., Salehpour A. 2013. Comparison of the effect of using natural carotenoids of Malva neglecta and coriander (Corian drum sativum L.) separately on the pigmentation of Trichogaster trichopterus. Journal of Aquatic Animals and Fisheries, 4(14): 8-15.
11.    Tarkhani M. 2015. Effects of LHRH-A2, 17-beta estradiol and Origanum vulgare aerial extract on fertility induction in Trichogaster trichopterus. Journal of Aquaculture Development, 9(3): 59-69.
 1. Vosoughi G., Mostajir B. 2015. Freshwater fish. Tehran University Publication. 332 pp.