بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، فاطمه [1] گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آذربایجانی، محمدعلی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذری تاکامی، قباد [1] دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • آذری تاکامی، قباد [1] سردبیر مجله علوم آبزی پروری، تهران، ایران
 • آذرشب، مهدیه [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذرشب، مهدیه [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذرشب، مهریه [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • آذرنیا، مهناز [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • آزادی، لیلا آزادی [1] گروه زیست فناوری تولیدمثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان، ایران
 • آژیر، محمد تقی [1] بخش ارزیابی ذخایر، مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور، تنکابن، ایران
 • آقابابا، حیدر [3] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران
 • آقابابا، حیدر [1] گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • آقایی بروجنی، رقیه [1] گروه زیست فناوری تولیدمثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان، ایران گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • آقاجانی خواه، محمدحسن [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • آل بویه، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

ا

 • ابراهیم، داراه [1] آزمایشگاه تخصصی بیوتکنولوژی صنعتی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه علوم مالزی، جزیره پینانگ، مالزی
 • ابراهیمی، خدیجه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز ، گروه شیلات، بندر گز، ایران
 • ابراهیمی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 • ابراهیمی، سهیلا [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور قائم شهر
 • ابراهیمیان، مهدی [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • ابراهیمی تاج آبادی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه میکروبیولوژی، تهران، ایران
 • ابراهیم حبیبی، آزاده [1] پژوهشکده ‏علوم غدد و ‏متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ،ایران
 • ابراهیم حبیبی، آزاده [1] پژوهشکده ‏علوم غدد و ‏متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • ابراهیم زاده موسوی، حسینعلی [1] گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابوالفضلی، الهام [1] کارشناس ارشد بیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • احتشامی، فریبرز [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی، رامش احمدی [1] گروه فیزیولوژی جانوری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • احمدی، مانا [1] واحد علوم اعصاب(کامپیوتری) گتسبای لندن، انگلستان
 • احمدی فر، مهدی [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، تهران، ایران
 • اخلی، نجمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • ادیب مرادی، مسعود [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
 • ایرانی، شیوا [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایرانی، شیوا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایرانی، شیوا [1] پژوهشکده ‏علوم غدد و ‏متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ،ایران
 • ایرانی، شیوا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اردو، سمیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده انرژی و محیط زیست، گروه محیط زیست، تهران، ایران
 • ایزی، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران
 • استادپور، مهرداد [1] گروه دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • استواری، حامد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • اسد زاده عقدایی، حمید [1] مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • اسفندیاری، صدف [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری (NIGEB)، تهران، ایران
 • اسکندری، صابر [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریا – جانوران دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • اسکندری، علی [1] دانشجوی دوره دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
 • اسکندری، علی [1] دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، زنجان، ایران
 • اسکندری، علی [1] دانشگاه زنجان، گروه گیاهپزشکی، زنجان، ایران
 • اسکندری، علی [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • اسکندری، مژگان [1] گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت یدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسکندری، مژگان [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسلامی، فرشته [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران، رشت، ایران
 • اسلامی جدیدی، بهمن [1] انشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران
 • اسلامی جدیدی، بهمن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران
 • اسماعیلی، ابوالقاسم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، ساری، ایران
 • اصغریان، علی محمد [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن
 • افتخاری، حمیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران
 • افتخاری، حمیده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست‌شناسی، ارسنجان، ایران
 • افتخاری، زهره [1] مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
 • افتخارواقفی، مهدیه [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • افرازیان، محیاسادات [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افسا، سمیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران
 • اکبری، پریا [1] دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • اکبری، پریا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، حسن [1] دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، گروه پاتولوژی، تهران، ایران
 • اکبری، حسین [1] اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نایین
 • اکبری، حسین [1] اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین، استان اصفهان
 • اکبری، ساناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران
 • اکبریان، زهرا [1] مسئول بهبود تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • الهی، مهشید [1] مرکز تحقیق و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اهواز، خوزستان، ایران
 • الهوئی نظری، سارا [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امانی، رضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • ایمانپور، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امراللهی، هادی [1] بخش قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • امیرزادی، نگین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه بیماری شناسی گیاهی، دامغان، ایران
 • امیرزادی، نگین [1] گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد دامغان
 • امینی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی تکوینی جانوری دانشگاه تربیت معلم تهران
 • امینی، شهره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران
 • امینی، صبریه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • امینی خویی، زهرا [1] موسسه تحقیقات شیلات
 • امین دوست، آتیکه [1] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • امینی نسب، سید مهدی [1] مجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشکده منابع طبیعی ، گروه محیط زیست، بهبهان، ایران
 • انصاری، فرخ [1] پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران
 • اوراقی، آسیه [1] انشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
 • اورجی، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، ساری، ایران

ب

 • بابایی، پروین [1] مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • بابایی، سیده صدیقه [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بابایی، فاطمه [1] 1ـ دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران
 • بابایی سواسری، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • باخدا، حسین [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • بارانی بیرانوند، حسین [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • بازیار، سعد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، اهواز، ایران
 • باقری، دیبا [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری (NIGEB)، تهران، ایران
 • باقرپور، طاهره [4] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • باقرزاده، پروین [1] گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران
 • بانی، علی [1] دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، صومعه سرا، ایران
 • بانی، ندا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری
 • بانان خجسته، سید مهدی [1] دانشگاه تبریز ، دانشکده علوم طبیعی، گروه زیست شناسی جانوری، تبریز، ایران
 • بانان خجسته، سید مهدی [1] گروه علوم جانوری، دانشگاه تبریز
 • بانی مهجور، اسرا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • بحرپیما، وجیهه [1] گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • بحرپیما، وحیده [1] گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • بختیاری، علی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بختیاری آق مسجد، شاهین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، موسسه آموزش عالی خزر
 • بخشی امره ای، شهربانو [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی ، دامغان، ایران
 • بخشش، شیما [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه زیست فناوری تولیدمثل، اصفهان، ایران
 • بی خوف تربتی، مریم [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • بی‌ریا، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، اهواز، ایران
 • برادران خلخالی، پگاه [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برزگر، مریم [1] گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برنده نژاد، نصرالله [1] گروه دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • بزرگنیا، عباس [1] گروه شیلات، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • بیژه، ناهید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بشکاردانا، سمانه [1] گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
 • بصیر، زهرا [1] گروه علوم پایه، بخش بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بصیر، زهرا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بصیری، فرزانه [1] گروه زیست شناسی، پردیس علوم تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • بیک زاده تاکری، آذر [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بیگدلی، محمدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بناکار، فرناز [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • بناکار، یلدا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران.
 • بنان، مهدی [1] استادیار، مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • بنانج، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • بنانج، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهاء الدینی، امین اله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بهادران، شهاب [1] دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، شهرکرد، ایران
 • بهادرانی، مهرنوش [1] گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • بهجت، آرزو [1] گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت یدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهرامی، هدی [1] کارشناس دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • بهروزی راد، بهروز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه محیط زیست، خوزستان، ایران
 • بهمنی، محمود [1] دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی
 • بهمن جهرمی، عنایت الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
 • بهمنش، شهرام [1] پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی، بندر انزلی، ایران
 • بهمئی نژاد، منصوره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • بهنیافر، رضا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • بیوکانی، سحر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

پ

 • پاشایی راد، شاهرخ [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • پاطوقی، منا [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاکپور، بهاره [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • پاکپور، بهاره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • پاکپور، بهاره [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • پاکپور، بهاره [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاک فطرت، هدیه [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • پاک نیا، امید [1] عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان
 • پذیره، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • پذیره، نفیسه [1] کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات - عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • پیری، مرتضی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل ، ایران
 • پیری، مرتضی [4] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران
 • پیری، مرتضی [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه زیست‌شناسی، اردبیل، ایران
 • پیری، مرتضی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، مربی گروه زیست شناسی، اردبیل، ایران
 • پیری، مرتضی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • پیری، مرتضی [2] گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • پریان، مهدی [1] مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
 • پریزاده، امیررضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • پیرسلوارانی، معصومه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • پیرعلی خیرآبادی، یاسر [1] استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • پیرعلی زفره ئی، احمدرضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • پرهام، غلامعلی [1] گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پرهام، غلامعلی [1] گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پرهیزی، فهیمه [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • پروانه اول، احسان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • پروانه اول، احسان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • پریور، کاظم [2] استاد،دکتری تخصصی زیست شناسی تکوینی جانوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • پریور، کاظم [3] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] دکترای تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پریور، کاظم [4] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پریور، کاظم [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پوراحمدی، محمد [1] گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران
 • پورجم، ابراهیم [1] دانشیار رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پورحاجی موتاب، جلیل [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران
 • پورعلی دارستانی، صفر [1] کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری
 • پورغلام، رضا [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • پورکاظم، مهسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • پورکاظمی، محمد [1] انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران
 • پورمتعبد، علی [1] گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • پوزش، ریحانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

ت

 • تاتینا، مصطفی [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات، آستارا، ایران
 • تاتینا، مصطفی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات،آستارا، ایران
 • تاتینا، مصطفی [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران
 • تاج آبادی ابراهیمی، مریم [1] استادیار دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تاج آبادی ابراهیمی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • تاج آبادی ابراهیمی، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تجری، محسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران
 • تجری، محسن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، گروه شیلات، بندرگز، ایران
 • تحقیقی، مرجان [1] دانشگاه پیام نور، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • تحقیقی، هدیه [1] دانشگاه گیلان، گروه کشاورزی، رشت، ایران
 • ترابی، محبوبه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • ترابی، مهسا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری
 • تراب زاده، پروین [2] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • تراب زاده، پروین [3] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • تراب زاده، پروین [1] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • ترحمی، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، کازرون، ایران
 • ترحمی، محمد [1] گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • تشفام، مسعود [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فیزیولوژی، فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • تفویضی، فرزانه [1] گروه زیست‌شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • تقدیسی، محمد [1] اداره محیط زیست، خراسان شمالی، اسفراین، ایران
 • تقی زاده، وحید [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • تیموری، محمدهاشم [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • تنهامعافی، زهرا [1] مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات نماتود شناسی، تهران، ایران
 • تهرانی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • تهرانی فرد، اکرم [1] گروه زیست شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • توپال، زهرا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • توده دهقان، فاطمه توده دهقان [1] بخش جانوران سمی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، حصارک کرج، ایران
 • توکمه چی، امیر [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تولائی، مرضیه [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه زیست فناوری تولیدمثل، اصفهان، ایران
 • تولائی، مرضیه [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه زیست فناوری تولیدمثل، اصفهان، ایران
 • تولائی، مرضیه تولائی [1] گروه زیست فناوری تولیدمثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان، ایران

ث

 • ثالثی، محسن [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ج

چ

ح

خ

 • خاتم ساز، سعید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست شناسی، کازرون، ایران.
 • خارا، حسین [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه شیلات، لاهیجان، ایران
 • خاکپور، شهرزاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، گروه فیزیولوژی، تهران، ایران
 • خاکپور، میترا [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • خاکسار، ذبیح الله [2] گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خاکساری مهابادی، محمود [1] بخش آناتومی و جنین شناسی، گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خالصی، محمد کاظم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران
 • خامه چین، یاسمن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان، ایران
 • خامه چین، یاسمن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان، ایران
 • خانی، علی [1] گروه محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خان احمد، حسین [1] استادیار ،گروه ب ث ژ، انستیتو پاستورکرج
 • خان بابایی، رمضان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، گروه زیست شناسی، قائمشهر، ایران
 • خجسته شلمانی، ساسان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه علوم دامی، آستارا، ایران
 • خجسته شلمانی، ساسان [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران
 • خداپرست، نوربخش [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • خدادادی، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم دامی، تهران، ایران
 • خدارحمی، پروین [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • خدارحمی، پروین [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • خدائی، حمیدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گلپایگان، گروه علوم دامی، گلپایگان، ایران
 • خرادمهر، آرزو [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خزاعی، مظفر [2] مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • خزائیل، کاوه [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خسروی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • خسروی، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خسروی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • خسروی زاد، نسرین [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خشکفا، آنا [1] گروه تربیت بدنی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • خضری، شیوا [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، ارومیه، ایران
 • خلیلی، محمدعلی [1] دانشیار گروه آموزشی آناتومی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خلیلیان، پروانه [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • خواجه ای، رامبد [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • خواجه ای، رامبد [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • خواجه دلویی، محمد رضا [1] دانشگاه پیام نور مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • خوش روش، معظمه [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خوش سودا، علی [1] گروه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خوشوقتی، امیر [1] گروه علوم پایه، دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

د

ذ

ر

ز

 • زارع، پرویز [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • زارع، روح الله [1] دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • زارعی، مهدی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
 • زارعیان، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
 • زارعی فردجهرمی، پریسا [1] گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران
 • زاهدی، فریما [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، گروه زیست شناسی، پرند، ایران
 • زحمتکش، عسگر [1] بخش شیلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • زرین دست، محمدرضا [3] پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران
 • زرین دست، محمدرضا [1] دکتری داروسازی ، استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زرین دست، محمدرضا [3] گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زرین دست، محمدرضا [1] مرکز علوم و اعصاب شناخت، واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زینائی، ایراندخت [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زندی، فرحناز [1] متخصص زنان و مامایی، بیمارستان امام خمینی، استان لرستان، ایران
 • زنگنه، آرزو [1] گروه زیست شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • زینلی، سیروس [1] دانشیار، گروه پزشکی مولکولی، انستیتو پاستورتهران
 • زهره وند اصل، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

س

 • سیاحی، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیادت، سیده فاطمه [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سیادت، فاطمه [1] گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • سازگار، حسین [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران
 • ساکی، گلشید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران.
 • سالاری علی آبادی، محمدعلی [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سالمی، مهدی [2] گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سامانی جهرمی، الهه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران
 • سامانی جهرمی، الهه [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
 • سامانی جهرمی، الهه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.
 • سیاهی، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش تکوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • سبکتکین ریزی، حمید [1] گروه انگل شناسی دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • سپهری آرا، لاله [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست شناسی، کازرون، ایران.
 • سترکی، محبوبه [1] گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران
 • سترکی، محبوبه [2] گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران
 • سید محمدزاده، میرحسین [1] دانشکده علوم پزشکی, مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه، بخش قلب و عروق، ارومیه، ایران
 • سرباز، سمیرا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سرحدی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سرخوش، جعفر [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه شیلات، اصفهان، ایران
 • سرکاکی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • سرمدی، فاطمه [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری (NIGEB)، تهران، ایران
 • سیف ریحانی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد منابع طبیعی، اداره شیلات
 • سکوتی، اصغر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان، ایران
 • سلاطی، امیر پرویز [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سلامات، نگین [1] گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلامت منش، معصومه [1] کارشناس ارشد علوم جانوری گرایش تکوین
 • سلحشور کردستانی، سهیلا [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • سلسبیلی، ناصر [1] دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، تهران، ایران
 • سلطانی، بهرام [1] مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • سلطانی، زهرا [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، خرم آباد، ایران
 • سلطانی، سلمان [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
 • سلطانی، سلمان [1] آزمایشگاه بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • سلطانی، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] گروه آموزشی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلطانیان، مرضیه [1] گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • سلیمانی، زهرا [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، بخش بافت شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سلیمانی، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلیمانی دمابی، مدی [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • سهیلی، فاطمه [1] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سواری، احمد [1] گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سوری، مونا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • سوری، مونا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

ش

ص

ض

 • ضیا جهرمی، نوشا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران

ط

 • طالبیان، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • طالبی دارابی، مهدیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران
 • طاهری، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، محمد [1] گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طاهری میرقائد، علی [1] گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طبیعی، امید [3] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه منابع طبیعی، ارسنجان، ایران
 • طبیعی، امید [1] گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
 • طغیانی، شیما [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران
 • طوسی، آزاده [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • طوسی، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • طولابی دزفولی، زهرا [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ع

 • عابدی، روزبه [1] دانش آموخته موسسه غیرانتفاعی تجن
 • عابدی، سیده زینب [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، گروه شیلات، صندوق پستی 578، ساری، ایران
 • عابدی، سیده زینب [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران
 • عابدینی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
 • عابد نطنزی، حسین [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عبادی، عبدالغفار [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه زیست شناسی، جویبار، ایران
 • عبادی، عبدالغفار [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه کشاورزی، جویبار، ایران
 • عباسی، فاطمه [1] استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا
 • عباسی، فاطمه [1] دانشگاه الزهرا، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • عباسی، کیوان [1] پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندرانزلی، صندوق پستی ۶۶
 • عباسی، محسن [1] دانشگاه لرستان، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، خرم آباد، ایران
 • عباسپور، حسین [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • عباسپور، حسین [2] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • عباسپور، روح الله [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیلات، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • عباسپور، روح الله [3] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • عباسی دوبندار، محسن [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • عباس نیا، وحیده سادات [1] کارشناس ارشد علوم جانوری - عضو باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • عباس نژاد، روح اله [1] گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدی، رحیم [1] 1- گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • عبدی، رحیم [1] گروه بیولوژی دریا، بخش بافت شناسی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • عبدالله پور، روح الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه علوم دامی، قائم شهر، ایران
 • عیدی، اکرم [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عدالت پناه، یدالله [2] مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
 • عیدی پور، زینب [1] گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران
 • عریان، شهربانو [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • عریان، شهربانو [1] دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • عریان، شهربانو [1] دکترای فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • عریان، شهربانو [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • عریان، شهربانو [1] گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • عریان، شهربانو [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عریان، شهربانو [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عرب، سمانه [1] کارشناس ارشد ایمونولوژی
 • عرب سرحدی، نسیم [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • عزیزبیگی، روناک [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، دانشکده دامپزشکی، گروه فیزیولوژی، سنندج ، ایران
 • عزیزی پور، زینب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، زنجان، ایران
 • عزیززاده، لیلا [1] انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران
 • عسکری زیارتی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران
 • عسکری سای، ابوالفضل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران
 • عشاقی، محمدعلی [1] گروه حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عصاره، رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، تهران، ایران
 • عطایی، میترا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • عظیمی، عظیم [1] دانشگاه گلستان، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، گرگان، ایران
 • عظیمی، عظیم [1] دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، گنبد کاووس، ایران
 • علی، مریم [1]
 • علی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیلات، قائم شهر، ایران
 • علی آبادی، فرشته [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • علی آبادیان، منصور [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • علاف نویریان، حمید [1] دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، صومعه سرا، ایران
 • علاقمندان مطلق، نیوشا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • علی پور، ابوالفتح [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه شیلات، اصفهان، ایران
 • علیشاهی، مجتبی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علی عسگری، الهه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • علی عسگری، الهه [1] گروه زیست شناسی دریا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی وردیلو، معصومه [1] گروه ژنتیک، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عموزاد خلیلی، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • عمومحمدی، مونا [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عنایتی پرور، فریبا [1] گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
 • عنایتی پرور، فریبا [1] مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
 • عوفی، فریدون [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

غ

 • غفوریان، محمدحسین [1] دانشجوی دکترای دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • غفوری فرد، سوده [1] گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامی، منصوره [1] گروه شیلات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • غلامی، ندا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • غلامی آهنگران، مجید [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • غلامی آهنگران، مجید [2] گروه دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • غلامی آهنگران، مجید [1] گروه دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • غلامپور عزیزی، عیسی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، دانشکده دامپزشکی، گروه قارچ‌شناسی، بابل، ایران
 • غلامی تبار طبری، مریم [1] گروه مامایی، مرکز تحقیقات باروری بهداشت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

ف

 • فیاضی، سمانه [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری (NIGEB)، تهران، ایران
 • فاضلی، راحله [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان ،ایران
 • فتاحی، اسماعیل [1] گروه زیست شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • فتاحی، اسماعیل [1] گروه زیست شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • فتاحی، خدیجه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • فتحی، نازنین [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی مقدم، هادی [1] دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، دانشکدة پزشکی گروه فیزیولوژی
 • فتحی هفشجانی، عزت اله [1] گروه دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • فخارمنش، زینب [1] گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فخرالدین نژاد، محمد ابراهیم [1] بیمارستان شهدای گنبد کاووس
 • فدایی، فرشاد [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران
 • فداکار، شهرام [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، دفتر دریایی
 • فرازیان، حیدر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • فراهانی، شبنم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فراهانی، شبنم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران
 • فراهانی، شبنم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران
 • فربود، یعقوب [1] مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • فرخی، مجید رضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، فارس، ایران
 • فرخنده، صدف [1] گروه زیست شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • فردوسی، شیرین [1] مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، تهران، ایران پایگاه انتقال خون کردستان، سنندج، ایران
 • فردوسی، شیرین [1] مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، تهران، ایران پایگاه انتقال خون کردستان، سنندج، ایران
 • فرزانه، سحر [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • فرشادی، رشید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز ، گروه شیلات، بندر گز، ایران
 • فریضا سلیمان، شیدا [1] آزمایشگاه شیمی گیاهی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه علوم مالزی، جزیره پینانگ، مالزی
 • فرهادی، لیدا [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • فرهادی، مونا [1] گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • فرهادی نیا، محمدصادق [1] انجمن یوزپلنگ ایرانی
 • فرهی زاده، مریم [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرهمند، مرجان [1] گروه زیست شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • فرهی نیا، سپیده [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • فروردین، شعیب [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • فروزانفر، محسن [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه زیست شناسی، مرودشت، ایران
 • فروزانفر، محسن [1] گروه زیست شناسی، پردیس علوم تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران گروه زیست شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • فضلی، حسن [1] استادیار پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 • فقیری، افشین [1] افشین فقیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • فقیری، افشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • فقیری، افشین [1] عضو باشگاه پژ‍وهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • فقیری، افشین [1] کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری
 • فقیری، افشین [1] کارشناس ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • فلاح باقری، فریبا [1] دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، اصفهان، ایران
 • فلاحتکار، بهرام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ق

 • قایدی، حمیدرضا [1]
 • قارزی، احمد [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، خرم آباد، ایران
 • قارزی، احمد [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، خرم آباد، ایران
 • قائدی، حمیدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زیست شناسی، فارس، ایران
 • قائنی، منصوره [1] گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • قدردان، علیرضا [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قدوسی دهنوی، الهام [1] دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • قربانیان، محمدتقی [1] استادیار دانشگاه علوم پایه دامغان
 • قربان زاده، وجیهه [1] دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران
 • قریب خانی، مهتاب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات، آستارا، ایران
 • قریب خانی، مهتاب [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه شیلات،آستارا، ایران
 • قرشی، شیوا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران
 • قره سوران، جلال [1] عضو هیئت علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • قره ویسی، شهاب الدین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه علوم دامی، قائم شهر، ایران
 • قلیچی، افشین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گروه شیلات، آزادشهر، ایران
 • قلمکاری، غلامرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی‌، خوراسگان، ایران
 • قمی، محمدرضا [1] گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • قیم اشرفی، محمود [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه بیولوژی دریا، تهران، ایران
 • قنبری، شیوا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران - پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • قنبری، علی [2] مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قنبری، علی [1] مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قنبری فردی، مهدی [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
 • قوامی، فاطمه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران
 • قوام مصطفوی، پرگل [1] استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی
 • قوام مصطفوی، پرگل [1] استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • قوام مصطفوی، پرگل [1] گروه منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ک

گ

ل

 • لایی، قنبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • لطافت، اعظم [1] گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران
 • لک، الناز [1] بخش بیولوژی تولیدمثل، مرکز تحقیق و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اهواز، خوزستان، ایران

م

ن

 • نادری، مرتضی [1] دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کدپستی 38156-8-8349
 • نادری، مرتضی [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، کدپستی 38156-8-8349 ، اراک، ایران
 • نادرپور، محمد [1] اداره آموزش و پرورش شهرستان دامغان، استان سمنان، ایران
 • ناصحی، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • ناصحی، محمد [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه زیست شناسی، گرمسار، ایران
 • ناصحی، محمد [1] گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • ناصحی، محمد [1] مرکز علوم و اعصاب شناخت، واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نامداری، ایرج [1] استادیار، اداره کل دامپزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • نیامیمندی، نصیر [1] پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران
 • نبوی، سیدمحمدباقر [1] سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاونت دریایی
 • نبوی، شکورا السادات [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست‌شناسی، دامغان، ایران
 • نبیونی، محمد [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نجاتی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • نجاری، محیا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • نجفی، بهناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • نجفیان، محمود [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران
 • نجفی پور، حمید [1] دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • نجف زاده، حسین [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نجم آبادی، حسین [1] استاد، مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • نیری، سکینه [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نژادسلیم، شهریار [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • نسیمی، مهناز [1] کارشناس ارشد زیست شناسی علوم جانوری گرایش تکوینی
 • نسیمی، مهناز [1] گروه زیست شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • نصری، سیما [1] دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران
 • نصیری، محبوبه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
 • نصیری، محمدرضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نصر اصفهانی، محمد حسین [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه زیست فناوری تولیدمثل، اصفهان، ایران مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصر اصفهانی، محمد حسین [1] پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه زیست فناوری تولیدمثل، اصفهان، ایران مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصر اصفهانی، محمد حسین [1] گروه زیست‌فناوری تولیدمثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، اصفهان، ایران مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصیرایی مقدم، شیوا [1] گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیرزاده، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران
 • نصیرزاده، کامران [1] مرکز تحقیق و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اهواز، خوزستان، ایران
 • نظامی، شعبانعلی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، لاهیجان، ایران
 • نظامی اصل، امیر [1] گروه علوم پایه، دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 • نظام زاده، رضا [1]
 • نظری، آمنه [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، خرم آباد، ایران
 • نعیمی، امید [1] گروه زیست شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • نعمتی، فرخنده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زیست‌شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران
 • نعمتی، فرخنده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر،گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، قائمشهر، ایران
 • نعمتی، فرخنده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، مرکز تحقیقات سلولی - مولکولی، گروه زیست‌شناسی، قائم شهر، ایران
 • نعمتی، فرخنده [1] گروه زیست شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 • نعمتی، فرخنده [1] مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، گروه زیست شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 • نعمتی، نعمت الله [2] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نعمتی، نعمت اله [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نعمتی، نعمت اله [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نغمه سنج، حسین [1] گروه دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • نقیب زاده، آرتمیس [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • نقی پور، ابراهیم [1] بیمارستان شهدای گنبد کاووس
 • نیله چی، زهرا [1] دانشگاه گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران
 • نوائیان، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، گروه زیست شناسی، شهر ری، ایران
 • نوائیان، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، گروه زیست‌شناسی، شهر ری، ایران
 • نوائیان، مجید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نوحی زاده، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوذری، هانیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، گروه محیط زیست، آباده، ایران
 • نوری، مهناز [1] گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • نورانی، الهام [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نوریان، محمد [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نورمحمدی، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوروزی، پیراسته [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • نوروزی، زینب [1] گروه زیست شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • نوروزی، ندا [1] گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

و

ه

 • هادی جعفری، مهدی [1] بخش بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • هاشمی، احسان [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری (NIGEB)، تهران، ایران
 • هاشمی، سید رشید [1] گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • هاشمی، سیدصمد [1] گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • هاشمی تبار، محمود [1] مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • هاشم خانی، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، کازرون، ایران
 • هاشمی مقدم، حمید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه شیمی، دامغان، ایران
 • هدایتی، علی اکبر [1] گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • هدایتی، مهدی [1] مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هدایتی، مهدی [1] مرکز تحقیقات درمان و پیشگیری از چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هدایت پور، عظیم [1] گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هدایتی فرد، مسعود [1] دانشگاه آزاداسلامی، واحد قائمشهر، گروه شیلات، قائمشهر، ایران
 • هدایتی فرد، مسعود [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیلات، قائم شهر، ایران
 • هراتی، ثمینه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی ، دامغان، ایران
 • هراسانی، فرشته [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • هزاوه، نسیم [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 • هزاوه، نسیم [1] دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
 • هزاوه، نسیم [1] دانشگاه ایروان، گروه زیست‌شناسی، ایروان، ارمنستان
 • همامی، محمود رضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • همتی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • هوشمندی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • هوشمندی، زهرا [1] گروه بیوشیمی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • هوشمندی، زهرا [1] گروه زیست شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • هوشمندفر، رضا [1] آزمایشگاه بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • هوشمند مقدم، بابک [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • هوشمند مقدم، بابک [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هوشمند مقدم، بابک [1] گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت یدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ی

 • یارمحمدی، مهتاب [1] موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دریای خزر، رشت، ایران
 • یحیایی، بهروز [1] گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • یحیایی، بهروز [1] گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • یزدی، سحر [1] گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • یزدان پرست، فاطمه [1] گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
 • یغمایی، پریچهر [2] استادیار،دکتری تخصصی زیست شناسی فیزیولوژی جانوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • یغمایی، پریچهر [4] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران
 • یغمایی، پریچهره [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یغمایی، پریچهره [2] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یغمایی، پریچهره [2] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یغمایی، پریچهره [1] گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یگانه، سکینه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم دامی و شیلات، گروه شیلات، صندوق پستی 578، ساری، ایران
 • یگانه، سکینه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه شیلات، ساری، ایران
 • یوزباشی، زهره [1] گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] گروه محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران
 • یوسف زاده، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، گروه شیلات، رشت، ایران