دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 1-144 
4. اثر تمایزی اگزوزوم های مشتق شده از مونوسیت ها و ماکروفاژها در داربست های قطره ای کیتوزان آلژینات

صفحه 41-53

نسرین حسینی؛ جواد بهارآرا؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی؛ سعیده ظفر بالانژاد